Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Програми


 Име на документ
1

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост 2013г.

2

Програма за опазване на околната среда

3

Общинска програма за закрила на детето 2011г

4

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост 2012г.

5

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община "Родопи" 2013-2017г

6

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община "Родопи" 2012-2015г.

7

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2015г.

8

Програма /дългосрочна/ за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2023г.

9

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА „РОДОПИ” ПРЕЗ 2014 Г.
10

Програма за развитие на интензивното земеделие в община Родопи 2014-2020г.

11

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2015г.

12

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2016г.

13

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община "Родопи" 2016-2019г.

14

Общинска програма за закрила на детето 2016г

15

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2017г.

16

Общинска програма за закрила на детето за 2017г.

17

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2018г.

18

Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

19

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2019г.

20

Общинска програма за развитие на читалищната дейност за 2019г.

21

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2020г.

22

Програма /краткосрочна/ за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2023г.