Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Архив на новините

[21 Май 2013] На 22 и 23 Юни 2013 година край манастира "Света Троица", община Тополовград ще се проведе Традиционният народен събор "Света Тройца" [Виж още]


[09 Май 2013] Уважаеми жители на Община "Родопи",
Предлагам на Вашето внимание информация за оценка на финансовата стабилност и дисциплина на общините в България, представена от министерството на финансите. Така предложената система за оценка позволява да се сравнят общините по отношение на следните показатели :

1. Дял на собствените приходи от общите постъпления
2. Покритие на разходите за местни дейности със собствени приходи
3. Бюджетно салдо спрямо общите постъпления
4. Размер на дълга, като процент от собствени приходи и изравнителна субсидия
5. Просрочени задължения като процент от собствени приходи и изравнителна субсидия
6. Население на един общински служител
7. Дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи
8. Дял на капиталовите разходи в общите разходи (инвестиционна активност)

Според оценката Община "Родопи" през 2011г. е била 230-то място, а в момента се намира на 68-мо място и за този период се е придвижила с 162 места нагоре. И в момента се намира на второ място по напредък от 264 общини. [Виж класацията]

    Уверявам Ви, че ръководството на общината ще продължи да работи в същия дух и финансова дисциплина,  за да бъде преодоляно състоянието и по отношение на задълженията на общината.  


Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта www.anketa.mpes.government.bg


[08 Април 2013] ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

Уважаеми Участници,

На основание чл. 69а,  ал. 3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „“Предоставяне на услуги за изготвяне и разпространение на рекламно – информационни материали за изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба” по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали за провеждане на рекламната кампания под надслов „На всяка трапеза риба“;Обособена позиция 2: „Изработка и доставка на рекламни материали за участието в специализирани изложения“ и Обособена позиция 3: „Изработка, доставка и разпространение на информационни материали за осигуряване на информираност и публичност по проекта“, открита с Решение №92-00-108/12.02.2013год. и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки с уникален №000464-2013-0003, Ви уведомяваме, че Комисията назначена със Заповед  № 218 от 19.03.2013 г. на Кмета на Община „Родопи” ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 15.04.2013 г.  /понеделник/  от 13:30 часа в залата на Общински съвет-Родопи, намираща се в приземния етаж на админстративната сградата на Община „Родопи”,гр.Пловдив, Област Пловдив, ул.”Софроний Врачански” №1А.


           Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Митко Владов

Председател на Комисия, определена

със Заповед №218/19.03.2013г. на Кмета на Община „Родопи”


[08 Април 2013] ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

Уважаеми Участници,

На основание чл. 69а,  ал. 3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на кетъринг услуги във връзка с изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”2007 -2013г по обособени позиции както следва:Обособена позиция 1: ‚Предоставяне на услуги за провеждане на осемнадесет броя дегустационни кампании по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“ и Обособена позиция 2: „Предоставяне на кетъринг услуги за провеждане на четири броя мероприятия за осигуряване на информираност и публичност по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“ , открита с Решение №92-00-109 от 12.02.2013 г. и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки с уникален №00464-2013-0002, Ви уведомяваме, че Комисията назначена със Заповед  № 204 от 13.03.2013 г. на Кмета на Община „Родопи” ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 15.04.2013 г.  /понеделник/  от 10:30 часа в залата на Общински съвет-Родопи, намираща се в приземния етаж на админстративната сградата на Община „Родопи”,гр.Пловдив, Област Пловдив, ул.”Софроний Врачански” №1А.
           Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Митко Владов

Председател на Комисия, определена

със Заповед №218/19.03.2013г. на Кмета на Община „Родопи”


[02 Април 2013] Покана до парламентарно представените партии и коалиции от партии, относно състава на СИК


[25 Март 2013] От над 2400 заявления за участие в Кампания "За чиста околна среда - 2013г." на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са одобрени за финансиране следните обекти на територията на Община "Родопи":

1. Кметдтво с.Белащица - до 10 000лв.
2. ОУ "П.Славейков"  с.Белащица - до 5 000лв.
3. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Марково - до 5 000лв.
4. ОДЗ "Снежанка" с.Крумово - до 5 000лв.
Поздравления за победителите!


[15 Март 2013] Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2012г. [Покана] [Материали]


[06 Март 2013] Предложение от клиника „ Малинов”, най-големия ин-витро център в България за включване на граждани с репродуктивни проблеми в проект: „ Хиляда деца на България. Проекта осигурява безплатни изследвания за кандидатите по процедури в размер от 200 до и над 1500 лева. [Прочети] За записване тел.032604100

Срока за записване се удължава до края на 2013г.


[19 Февруари 2013] Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг [Прочети]


[28 Януари 2013] Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2013


[30 Декември 2012]  През м.Декември 2012г. Министерски съвет на Република България гласува на заседания на 12 и 19 Декември и преведе на Община „Родопи“ безвъзмездно 2,5 мил. лв., с които да погаси стари просрочени задължения.

      Ръководството на Община „Родопи“ изразява своята благодарност и тази на служителите си и фирмите за проявеното разбиране и оказаното съдействие от страна на Правителството.

Постановление на Министерски съвет №321

Постановление на Министерски съвет №326


  Протокол от заседание на общото събрание на Регионално сдружение Цалапица /РС - Цалапица/ [Прочети]


   Кметът на Община "Родопи" - инж.Пламен Спасов и Кметът на с.Първенец г-н Георги Стаменов имат удоволствието да Ви поканят на ДИОНИСИЕВИТЕ ПРАЗНИЦИ НА МЛАДОТО ВИНО ,които ще се състоят на 8-ми Декември 2012 година в село Първенец. [Покана]


[06 Декември 2012] Провеждане на национален референдум на 27.01.2013г. [Прочети]


А К Т У А Л Н О

      От 01.11.2012г. до 30.11.2012г. се подават декларации - Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.


1 НОЕМВРИ – ДЕН НА        

                        НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

    Днес, всеки уважаващ себе си учител, всеки уважаващ себе си деец на Словото е в някакъв смисъл, и будител. Пожелавам на всички Вас, чиято мисия е да опазите и  съхраните българската духовност, да запазите жив копнежа по нови хоризонти в образованието и културата, да не спирате да  будите съзнанието на младото поколение, за наследството, което носим като история, духовност и традиция!  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ!

инж.Пламен Спасов
Кмет на Община "Родопи"

В началото на месец Октомври, във всички детски

градини на територията на община "Родопи", бяха

предоставени играчки от името на кмета на общината -

инж.Пламен Спасов и с любезното съдействие на

г-жа Надя Танева - директор Дирекция "Социално

подпомагане" - Пловдив

         Кметът на Община Родопи - инж. Пламен Спасов откри учебната година в ОУ"Христо Ботев" с.Крумово. В приветствието си той се обърна  към първокласниците, учениците и  учителите,  като на всички пожела  здраве,  упоритост в преследването на мечтите, много нови знания, приятелства и успехи.  .
Празникът за всички се оказа двоен, тъй като днес официално бе открита напълно обновената след основен ремонт сграда на училището. Уютни и свежи класни стаи посрещнаха малчуганите, прекрачили за първи път школския праг.

[27 Август 2012] Уважаеми жители на Община "Родопи",

Предлагам на Вашето внимание информация за оценка на финансовата стабилност и дисциплина на общините в България, представено от министерството на финансите [Прочети цялата статия], според която Община "Родопи" през 2011г. е на 203-то място, а в момента се намира на 142-ро.

Уверявам Ви, че ръководството на общината ще продължи да работи в същия дух и финансова дисциплина,  за да бъде преодоляно състоянието и по отношение на зъдълженията на общината.


[27 Август 2012] Справка за дължимите данъци и такси вече може да се прави по електронен път в интернет страницата на Община Родопи. Всеки гражданин може да провери своите задължения за данък сгради, данък превозни средства и такса битови отпадъци на адрес www.rodopi-bg.org, раздел :Местни данъци и такси, подраздел Проверка на задължения за МДТ.
При стартиране на Електронната справка се появява предупредително съобщение относно сертификата за сигурност на страницата. За да извършите справката разрешете отварянето на страницата като изберете Continue to this website. В следващия прозорец трябва да се въведат данни за идентификация - ЕГН, номер на партида и код. След кликване върху бутона Търсене се отваря нужната информация във вид на таблици. Номерът на партидата може да се намери в квитанциите за платени данъци, а също и в изпратените до всеки гражданин пощенски съобщения за дължим годишен данък.

[19 Юли 2012 ] На основание чл.121 ал.1 от ЗУТ, Община "Родопи" съобщава че е изработена план-схема за газификация на с.Ягодово, която ще бъде изложена в залата на чиалището.

   На 25.07.2012г. /сряда/ от 19.00 часа ще си проведа обществено обсъждане на схемата.

   Поканват се жителите на с.Ягодово да вземат участие в обсъждането.


[19 Юли 2012 ] На основание чл.121 ал.1 от ЗУТ, Община "Родопи" съобщава че е изработена план-схема за газификация на с.Крумово, която ще бъде изложена в залата на чиалището.

   На 24.07.2012г. /вторник/ от 19.00 часа ще си проведа обществено обсъждане на схемата.

   Поканват се жителите на с.Крумово да вземат участие в обсъждането.


[11 Юли 2012 ] На 19.07.2012г. (четвъртък) ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Родопи. [ Прочети цялата покана ]


[05 Юли 2012] Протокол от обществено/публично обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг [Прочети протокола]


[02 Юли 2012]

На международен фестивал "СТРАНДЖА-МОЯ ЛЮЛЧИНА" в гр.Царево, самодеен ансамбъл "РОЗА"- към Читалище"НАУКА" с.Крумово, спечели второ място.


[27 Юни 2012] Празника на с.Ягодово Петровден, ще се открие на 29.06.2012г. (петък - на стадиона) в 19.00 часа от г-н Пламен Спасов - Кмет на Община "Родопи" и г-н Николай Гарджев - Кмет на с.Ягодово .За всички любители на народната музика ще свири народен оркестър "Южни ритми" с ръководител Тодор Кожухаров.На 30.06.2012г. (събота) от 10.00 часа, ще се открие  четвъртия национален фестивал за народни танци „На Петровден с хоро”.На 01.07.2012г.  веселието ще продължи с пет оркестъра за народна музика - начало 13.00 часа.  Заповядайте!!! [ Прочети покана ]


[27 Юни 2012] - На 03.07.2012г. (Вторник) от 14.00 до 17.00 часа ще се проведе изнесен приемен ден на Кмета на Община "Родопи" инж.Пламен Спасов в Кметство с.Брестовица. Ще присъстват Н-к отдели и Специалисти от Община "Родопи".


[15 Юни 2012 ] На 18.06.2012г.(Понеделник) Данъчна служба - Родопи няма да работи с граждани поради въвеждане на нова информационна система.


[01 Юни 2012 ] Честит празник, скъпи деца! Да сте живи и здрави!

Пожелавам Ви щастливо и незабравимо детство, изпълнено с много смях и безгрижни дни!

инж.Пламен Спасов

Кмет на Община "Родопи"

[Поздравителна картичка]


[22 май 2012] Село Оризари, намиращо се на територията на Община „Родопи”  и само на 5 километра от град Пловдив е подходящо място за провеждане на празници, фестивали, спортни игри и други, защото разполага със спортен комплекс на Европейския колеж по икономика и управление. В селото има също игрище за футбол и езеро за водни спортове.

[13 Май 2012] Община Родопи се включи активно не само в популяризирането на кампанията "Да изчистим България за един ден", но и в нейната реализация. Областният управител Здравко димитров и кметът на Община "Родопи" - инж.Пламен Спасов заедно дадоха старт на мащабното почистване на региона на Пловдив. Масовото чистене започна от с.Крумово.Точно в 9 часа, в събота /12 май/, пред
кметството представители на Областна администрация - Пловдив, на общината и доброволци от селата се разделиха да чистят на три лъча. В инициативата се включиха и 100 военнослужещи от авиобаза Крумово, водени от командира на базата бригаден генерал Златко Златев.

[11 Май 2012] - На 16.05.2012г. (Сряда) от 14.00 до 17.00 часа ще се проведе изнесен приемен ден на Кмета на Община "Родопи" инж.Пламен Спасов в Ритуалната зала на кметство с.Първенец. Ще присъстват Н-к отдели и Специалисти от Община "Родопи".


На 03.05.2012г. бе проведена работна среща на Кмета на Община „Родопи“ с представители на Общински КС на СБУ.Бяха поставени редица въпроси, касаещи съвместната работа.


На 27.04.2012г. в заседателната зала на Община "Родопи" се проведе общинското състезание към проекта "Народните будители и аз". До финал достигнаха училищата ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Кадиево и ОУ "Христо Ботев" с.Крумово.След оспорван двубой на първо място се класираха 7-ми клас от ОУ "Христо Ботев" с.Крумово,
 на второ място се класираха 6-ти клас от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Кадиево, а но трето място - 6-ти клас от ОУ "П.Славейков" с.Белащица. Победителите получиха купи и торти връчени от зам.кмета на Община "Родопи" г-жа Бочукова. [Още снимки]

[27 Април 2012] Областен информационен център – Пловдив (ОИЦ – Пловдив)  е добър помощник в работата на общините по еврофондовете на Европейския съюз. Радващо е, че има такава нова информационна структура, тя е много полезна за всички.Така  кметът на община Родопи инж. Пламен Спасов откри информационния семинар на тема „Областен информационен център – Пловдив – в близост до хората”, който се проведе в общината. [. . . още]

[26 Април 2012] Областен информационен център – Пловдив (ОИЦ  – Пловдив) ще проведе на 27 април в община Родопи информационен семинар на тема „Областен информационен център – Пловдив - в близост до хората”. [. . . още]

 

[25 Април 2012] На 27.04.2012г. (петък) в заседателната зала на Община "Родопи" -  Пловдив, ще се проведе общински кръг на проекта "Народните будители и АЗ"

[25 Април 2012] - На 03.05.2012г. (четвърък) от 14.00 до 17.00 часа ще се проведе изнесен приемен ден на Кмета на Община "Родопи" инж.Пламен Спасов в салона на Читалището на с.Крумово. Ще присъстват Н-к отдели и Специалисти от Община "Родопи".

[29 Март 2012] - На 03.04.2012г. (вторник) от 14.00 до 17.00 часа щесе проведе изнесен приемен ден на Кмета на Община "Родопи" инж.Пламен Спасов в Ритуалната зала на Кметство с.Цалапица.Ще присъстват Н-к отдели и Специалисти от Община "Родопи".

[ 20 Февруари 2012] - Уважаеми граждани, поради годишно облагане за Данък недвижим имот и Такса битови отпадъци за 2012г. Данъчна служба "Родопи" няма да работи от 20.02.2012г. до 22.02.2012г. включително.[ . . .още ]

[ 20 Февруари 2012] - На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.17, ал.1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община „Родопи”– област Пловдив,[ . . .още ]

 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg

alt

alt

alt

Кой е Онлайн

В момента има 38 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?