Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Местни данъци и такси Процедури по предоставяне на административни услуги

ПРОЦЕДУРИ

ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ОТДЕЛ ФИНАНСИ „М Д Т”

ОБЩИНА РОДОПИ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В 2-МЕСЕЧЕН СРОК ОТ:

І.ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ-ЗА НОВОПОСТРОЕНИ ИЛИ ПРИДОБИТИ ПО ДРУГ НАЧИН ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА В ОТДЕЛ ФИНАНСИ - „

-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

-ИЗДАВАНЕ НА УДОСТ. ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА НОВОПОСТР.СГРАДИ

-ДАРЕНИЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ ПО НАСЛЕДСТВО-ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА В 6-МЕСЕЧЕН СРОК ОТ ОТКРИВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО.ПРИ ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ СЪЩИТЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ В НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ В 2-МЕСЕЧЕН СРОК.

-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ

-КОПИЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ

-КОПИЕ НА КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ/ДАНЪК ЗА ПРИДОБИВАНЕ/

-КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ/ПРИ НАСЛЕДСТВО/

-КОПИЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ/ПРИ ПОЧИНАЛ ПОЛЗВАТЕЛ/

-КОПИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ/ПРИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО/

-КОПИЕ НА РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК/ПРИ ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ/

-КОПИЕ НА ПЪЛНОМОЩНО/ПРИ ПОДАВАНЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИК

-РЕШЕНИЕ НА МЗП ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В 2-МЕСЕЧЕН СРОК ОТ: МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В 2-МЕСЕЧЕН СРОК ОТ ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС/ СЕДАЛИЩЕ НА СОБСТВЕНИКА/. ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ,КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА/НОВ ВНОС/-СРОКЪТ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА. ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО НАСЛЕДСТВО, ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА В 6 –МЕСЕЧЕН СРОК. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА В ОТДЕЛ „

ІІ.ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗМДТ-ЗА ДАНЪК ВЪРХЕ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ

-ПРИДОБИВАНЕ,СЪОТВЕТНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ/АКО ИМОТА Е ЖИЛИЩЕН/

-КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ

-КОПИЕ НА КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

-РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ/ПРИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО/

-РЕШЕНИЕ НА МЗП ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА В ОТДЕЛ ФИНАНСИ „

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ

-КОПИЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ

-МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО ПРОДАЖБА, ФАКТУРА, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

-КОПИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ І ЧАСТ/ГОЛЕМИЯ ТАЛОН/

-КОПИЕ КВИТАНЦИЯ ПЛАТЕН ДАНЪК/ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ, ДАНЪК МПС/

-УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ

-КОПИЕ НА ПЪЛНОМОЩНО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

-КОПИЕ НА ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК ЗА ИНВАЛИДНОСТ НАД 50%

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА В ОТДЕЛ ФИНАНСИ «МДТ” В 6-МЕСЕЧЕН СРОК ОТ ОТКРИВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО ПО ПОСЛЕДНО МЕСТОЖИТЕЛСТВО НА НАСЛЕДОТАТЕЛЯ. НАСЛЕДСТВОТО СЕ ОТКРИВА СЪС СМЪРТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ. ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ, ЗАВЕТНИЦИТЕ ИЛИ ТЕХНИ ЗАКОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. НЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ НАСЛЕДНИЦИТЕ ПО ПРАВА ЛИНИЯ И ПРЕЖИВЕЛИЯТ СЪПРУГ В СЛУЧАИТЕ НА НАСЛЕДСТВА, ОТКРИТИ СЛЕД 01.01.2005Г.

 

ІV.ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.32 ОТ ЗМДТ-ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ

-КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

-КОПИЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ ИЗВЪН ОБЩИНА РОДОПИ

-КОПИЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ БАНКА-ПО ВЛОГОВЕ,КРЕДИТИ

-КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО,ВКЛЮЧИТЕЛНО И АКО Е СПРЯНО ОТ ДВИЖЕНИЕ

-КОПИЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ БАЛАНС,АКО НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ ПРИТЕЖАВА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

1.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

-МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ

-КОПИЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА СОБСТВЕНОСТ/НОТ.АКТ,ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ДОГОВОР ЗА ДЕЛБА И Т.Н/

-КОПИЕ НА УДОСТ.ЗА НАСЛЕДНИЦИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

-КОПИЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.17 (САМО ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА)

2.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

-ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ

-КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ/НОТ.АКТ ИЛИ АКТУАЛНА СКИЦА/

-ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЕМЯТА ОТ ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ

-КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ/ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

3.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

-МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ

-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ,ЗАВЕРЕНА ОТ ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА ПРИ ОБЩИНА РОДОПИ

-КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА РОДОПИ,УДОСТОВЕРЯВАЩ СТЕПЕНТА НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА ОБЕКТА И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ.

4.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРАВО НА СТРОЕЖ

-МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ

-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ,ЗАВЕРЕНА ОТ ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА ПРИ ОБЩИНА РОДОПИ

-СКИЦА-ВИЗА (РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ)

 

 

-ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ

:

 

VІІ.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

 

 

ДАНЪЧНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СЕ ИЗДАВАТ НА СОБСТВЕНИЦИ,НАСЛЕДНИЦИ,ЗАВЕТНИЦИ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА

 

 

-КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЦЕНА НА УСЛУГА

VІ.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ/ДЕКЛАРИРАНИ ИМОТИ,МПС/

V.УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

ІІІ.ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54 ОТ ЗМДТ-ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗМДТ/АКО ИМОТА Е НЕЖИЛИЩЕН/

 

VІІІ.ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ

 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg

alt

alt

alt

Кой е Онлайн

В момента има 5 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?