Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Стратегически документи Бланки на заявления

Бланки заявления

 

   Име на заявление Изтегли
1 Определяне на такса битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за 2018г.
2 Освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за 2018г.
3 Направление за транспортиране на строителни отпадъци /СО/ и земни маси /ЗМ/
4 Заявление за определяне на строителните отпадъци /СО/ и земни маси /ЗМ/
5 Заявление за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост
6 Заявление за одобряване на проекти и издаване разрешение за строеж
7 Заявление за одобряване на проекти и издаване акт за узаконяване
8 Заявление за вписване в разписната книга на с. .............   ,Община "Родопи"
9 Заявление за издаване на скица /виза/ за УПИ
10 Заявление за издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР за извършено строителство в земеделска земя с променено предназначение , съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
11 Заявление за разглеждане на ПУП-ПРЗ за процедура промяна на предназначението съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
12 Заявление за разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за земеделска земя с променено предназначение,  съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
13 Заявление за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за процедура промяна предназначението, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
14 Заявление за издаване на удостоверение за вписване в кадастъра за новопостроен обект
15 Заявление за издаване на удостоверение за административен адрес на имот
16 Заявление за картотекиране като нуждаещ се за жилище
17 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
18 Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
19 Заявление за сключване на граждански брак
20 Заявление за акт за раждане
21 Заявление за разглеждане на изменение на ПУП-ПРЗ за земеделска земя с променено предназначение, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ