Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Обучение по CAF Община Родопи

Служители от Община „Родопи“ са сред първите, които се обучаваха по проект за „Въвеждане на общата рамка за оценка в администрациите“

От 26 до 28-ми април в сградата на Областна администрация – Пловдив се проведе обучение по  Първи модул по проект на ИПА „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“. В продължение на три дни, консултантите от Националния ресурсен център по CAF Светлан Карталов, Ивелина Стратева и Елена Ушева обучаваха едни от първите  участници в обучението  по проекта  – Община „Родопи“,Областна администрация – Пловдив, и РУО-Пловдив.

Въвеждането на Общата рамка за оценка (CAF) е заложено като важен приоритет в редица национални стратегически и програмни документи за развитие на българската администрация до 2020 г. Проектът на ИПА предвижда комплекс от дейности за  внедряване на този инструмент за цялостно управление на качеството в публичната администрация и провеждане на мащабна кампания за неговото популяризиране.

Общата цел на проекта е „Подобряване на ефективността и качеството на работа в администрациите чрез въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF)“, а основните дейности са насочени към:

Провеждане на общо обучение по CAF с цел развитие на познанията за модела и ползите от неговото прилагане в администрацията.

 Развитие на капацитета на CAF ресурсния център в ИПА чрез провеждане на специализирани обучения за консултанти и участие в международни форуми на Европейския CAF ресурсен център в ЕИПА в Маастрихт.

  • Внедряване на модела CAF в 48 администрации
  • Изграждане на капацитет за външна оценка по прилагането на CAF и за присъждане на сертификат за „Ефективен CAF потребител“.
  • Популяризиране на CAF в администрациите чрез провеждане на комуникационна кампания.

Внедряването на CAF в 48 администрации ще бъде осъществено на три последователни етапа по 6 месеца, като във всеки от тях ще бъдат включени по 16 администрации. Внедряването на модела обхваща извършване на самооценка, изготвяне на доклад за  силните страни и областите за подобрение, както и на план с мерки за усъвършенстване на организацията. В края на всеки етап ще се провежда конференция за обсъждане на опита и споделяне на добрите практики на администрациите, внедрили CAF. По проекта ще бъдат разработени нови обучителни модули и ще бъдат обучени над 700 служители от всички нива на администрацията.

След края на обучението, всички участници получиха сертификат за успешното му завършване.