Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Архив - обяви и съобщения

[19 Декември 2017] Във връзка с годишно приключване на 2017 г. Община Родопи уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" ще работи с граждани на 29.12.2017 г. до 10,30 ч., а на 02.01.2018 г. от 11,00 ч.


[ 14 Декември 2017 ] Заповеди по чл. 37в от ЗСПЗЗ   [Прочети]


[ 16 Ноември 2017 ] Предварителни регистри по чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, землище на с. Ситово  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Информационна среща на 16.11.2017г. (четвъртък) в НЧ "Наука-1919г.", с. Крумово, Община "Родопи"  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Корекция  на заповеди №РД 11-10112 и №РД 11-10113 / 03.11.2017г.  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Предварителни регистри по чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, землище на с. Лилково  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Заповеди по чл. 37ж за землището на с. Ситово и с. Лилково  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37ж, ал 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2018 година [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Обява на Общинска Служба по Земеделие - Родопи за землището на с Ситово и с. Лилково [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.128, ал.3, 5 и 8 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.128, ал.3, 5 и 8 от ЗУТ.[Прочети]


[ 13 Ноември 2017 ] Съобщение - Община "Родопи" на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава. че са издадени Заповеди на Кмета на Община "Родопи" и разрешения на Общински съвет "Родопи" - Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: С Решение № 338, Протокол № 20 от 26.10.2017г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлени имоти № 50.74; и № 50.77 в местност "Шипковица" от Плана на новоубразуваните имоти на с. Лилково, за обект; "Жилищно строителство- 2бр. УПИ", разрешение на полски пътища, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване.[Прочети]


[ 17 Октомври 2017]  Съобщениe за предстоящите търговски мисии към някои значими изложения в Турция [Прочети] . Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта им е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на търговски мисии. [Прочети]


[ 16 Октомври 2017]  Заповеди за Споразумения по чл.37в  от ЗСПЗЗ за  стопанската 2017г./2018г. [Прочети]


[ 12 Октомври 2017]  Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[ 12 Октомври 2017]  Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[ 09 Октомври 2017] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи" обявява Заповед №ДС-12-4/19.09.2017г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: "Водоснабдяване на УПИ 020098, в землището на с. Ягодово, Община „Родопи", чрез нов уличен водопровод PE-HD Ф225" попадащ в териториите на две общини: „Родопи" и Пловдив, област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Ягодово Община "Родопи"). [Прочети]


[25 Септември 2017] Съобщениe  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[21 Септември 2017] ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГТ НА ОБЩИНА "РОДОПИ" ЗА 2017г.[Прочети]


[20Септември 2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20Септември 2017] Съобщениe  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ [Прочети]


[18Септември 2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[18Септември 2017] Съобщениe  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ [Прочети]


[18Септември2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[16 Септември 2017] На основание чл. 19 от Наредба № 5 / 03.06.2016 г Правила за осъществяван нa допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Обши на Родопи и изаявено писмено желание от страна на родителите по групи ДГ „ Мир „ обявява конкурс по документи за Допълнителни педагогически услуги /ДДУ/ извън държавните образователни изисквания по следните дейности [Прочети]


[14Септември 2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[13 Септември2017] Съобщениe от Община „Родопи” на основание чл. 44, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 44. ал.2, във връзка с разпоредбите на чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), и съвместно указание ДДС № 02/31.03.2016 год. на Министерство на Финансите, № БНБ-31900/01.04.2016 год. на ЬНБ за Ред и начин на прилагане на разпоредбите на чл.4 от ЗОПБ ,се предоставя възможност за извършване на плащания и с банкови карти на инсталираните ПОС терминални устройства[Прочети]


[13 Септември2017] Съобщения от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[11Септември2017] Във връзка с Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерски съвет, задължаващо административните органи да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ),  Община „Родопи”  на 14.09.2017г. ще извърши привеждане и обновление на софтуера , в следствие на което обслужването на гражданите ще започне след 10:30 ч. 


[05Септември2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[31 Август2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[28Август2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[  Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[17Август2017] График за провеждане на комисиите по сключване на споразумения чл. 37в, за соп. 2017/2018г. [Прочети]


[14Август2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[14Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.37, ал1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  [Прочети]


[08Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[07Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[04Август2017]    Решение на основание чл.71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), във връзка със заявление №УО-506/06.06.2017г.    [Прочети]


[03Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20Юли2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юли2017] Оперативна информация за пазара на труда м.юни 2017г. от ДБТ Родопи[Прочети]


[18 Юли2017] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава [Прочети]


[17Юли2017] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава [Прочети]


[11Юли2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[05 Юли2017] Общинска служба по земеделие - Родопи съобщава за създаване на масиви за ползване за стопанската 2017г./2018г.[Прочети]


[05 Юли2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[29 Юни2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание   [Прочети]


[26 Юни2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[23 Юни2017] Покана във връзка с традиционния Празник на община Доспат [Прочети]


[23 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” във връзка с наложителен ремонт на вододовеждащ канал към изр. Кричим [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[14 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[13 Юни2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[13 Юни2017] Съобщение от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. [Прочети]


[12 Юни2017] Съобщение съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС. [Прочети]


[12 Юни2017]Съобщение от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. [Прочети]


[08 Юни2017] Решение №ПВ-7-ЕО/2017г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка. [Прочети]


[08 Юни2017] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ. 
[Прочети]


[08 Юни2017] Съобщение за проекто-заповед от Директора на РДГ-Пловдив за ограничаване достъпа, престоя и преминаване на лица и пътни превозни средства през следните горски пътища и местности, попадащи в държавните горски територии на Ловностопански участък "Тъмраш", в териториалния обхват на дейност на ТП "ДЛС Тракия" - с.Стряма на ЮЦДП - гр.Смолян. [Прочети]


[06 Юни2017] Съобщение от  Община „Родопи” на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда.[Прочети]


[01 Юни2017] Покана за обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнение бюджета на Община Родопи за 2016г. [Прочети]


[29 Май2017] Съобщение от  Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. [Прочети]


[18 Май 2017] Доклад междинна оценка за изпълнение на общински план за развитие на Община Родопи за периода 2014-2020г. [Прочети]


[18 Май 2017] Актуализиран общински план за развитие на Община Родопи за периода 2017-2020 [Прочети]


[17 Май 2017] Покана за обществено обсъждане  [Прочети]


[04 Май 2017] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[04 Май 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[03 Май 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[02 Май 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 02.05.2017г [Прочети]


[28 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Април 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.26, ал.1  от АПК [Прочети]


[27 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[26 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[25 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 25.04.2017г [Прочети]


[24 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[21 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[20 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[19 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5  от ЗУТ [Прочети]


[19 Април 2017] Дефиле „Вино и гурме“ 6-7 Май 2017г. [Прочети]


[18 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 18.04.2017г [Прочети]


[12 Април 2017] Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Пловдив [Прочети]


[11 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 11.04.2017г [Прочети]


[10 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[10 Април 2017] Покана за обсъждане във връзка със стартиране на процедура по внасяне на предложение за закриване на СЦГ с.Храбрино, фелиал към ДГ "Пролет" с.Първенец [Прочети]


[06 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[05 Април 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[04 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Април 2017] Обява ОСЗ - Родопи [Прочети]


[04 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 04.04.2017г [Прочети]


[31 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[31 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[31 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[30 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[30 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[29 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[29 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[28 Март 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 28.03.2017г [Прочети]


[28 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[28 Март 2017] Съобщение [Прочети]


[24 Март 2017] Заповед № РД 02-15-30 от 16.03.2017г. [Прочети]


[24 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[23 Март 2017] Информация за пазара на труда за месец Януари и Февруари 2017г. [Прочети]


[23 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[23 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3  от ЗУТ [Прочети]


[23 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[21 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[21 Март 2017] Съобщение на основание  чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[16 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[10 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ [Прочети]


[10 Март 2017] Обявление във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи с НТП - трайни насаждения за стопансаката 2016/2017г. [Прочети]


[08 Март 2017] Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Пловдив [Прочети]


[07 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[07 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[07 Март 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 07.03.2017г [Прочети]


[06 Март 2017] Съобщение на основание  чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[02 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[01 Март 2017] Съобщения във връзка с деклариране на недвижими имоти и патентна дейност [Прочети]


[01 Март 2017] Съобщение [Прочети]


[28 Февруари 2017] Списък на поземлени имоти - общинска собственост с начин на трайно ползване мери и пасища определени за индивидуално ползване по населени места [Прочети]


[28 Февруари 2017] Покана за второто издание на Народен събор Пловдив [Прочети]


[28 Февруари 2017] Съобщение [Прочети]


[28 Февруари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 28.02.2017г [Прочети]


[27 Февруари 2017] Съобщение [Прочети]


[21 Февруари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 21.02.2017г [Прочети]


[20 Февруари 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[20 Февруари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[20 Февруари 2017] Съобщение[Прочети]


[14 Февруари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Февруари 2017] Заповед на Областен управител на област Пловдив № ДС-12-2 от 30.01.2017г  [Прочети]


[07 Февруари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[07 Февруари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 07.02.2017г [Прочети]


[31 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 31.01.2017г [Прочети]


[27 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 24.01.2017г [Прочети]


[23 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[23 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[18 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[17 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[17 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 17.01.2017г [Прочети]


[16 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[12 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Януари 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[11 Януари 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[11 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[04 Януари 2017] Заповед РД-02-15-135/23.12.2016г [Прочети]


[04 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 03.01.2017г [Прочети]


[04 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[04 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Декември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 27.12.2016г [Прочети]


[21 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[20 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[15 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[14 Декември 2016] Съобщениe на основание чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[13 Декември 2016] Доклад с резултати от пилотното изследване на въпросника "Учеща се организация" [Прочети]


[13 Декември 2016] Съобщениe на основание чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[13 Декември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 13.12.2016г [Прочети]


[12 Декември 2016] Съобщениe [Прочети]


[12 Декември 2016] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщение [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщение [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщение [Прочети]


[01 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[22 Ноември 2016] Покана за благотворителна инициатива за децата на загинали и пострадали служители на МВР-Пловдив [Прочети]


[22 Ноември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[22 Ноември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 22.11.2016г [Прочети]


[21 Ноември 2016] Съобщение [Прочети]


[21 Ноември 2016] Съобщение [Прочети]


[21 Ноември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[15 Ноември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 15.11.2016г [Прочети]


[15 Ноември 2016] Решение 09-ДО-1070-01/01.11.2016г. [Прочети]


[08 Ноември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 08.11.2016г [Прочети]


[08 Ноември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[04 Ноември 2016] Съобщение [Прочети]


[31 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[28 Октомври 2016] Мерки за насърчаване на работодателите[Прочети]


[18 Октомври 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 18.10.2016г [Прочети]


[17 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[11 Октомври 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 11.10.2016г [Прочети]


[05 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[04 Октомври 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 04.10.2016г [Прочети]


[03 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[30 Септември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[28 Септември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 27.09.2016г [Прочети]


[21 Септември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[20 Септември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 20.09.2016г [Прочети]


[20 Септември 2016] Съобщение [Прочети]


[17 Септември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[13 Септември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 13.09.2016г [Прочети]


[12 Септември 2016] Информационен материал за младежи [Прочети]


[09 Септември 2016] Стартиране на изпълнениетона проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза I" [Прочети]


[09 Септември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[07 Септември 2016] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[30 Август 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.26, ал.1 от АПК [Прочети]


[30 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 29.08.2016г [Прочети]


[29 Август 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[23 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 23.08.2016г [Прочети]


[22 Август 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[22 Август 2016] Съобщение [Прочети]


[17 Август 2016] Обявление във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017г. и в изпълнение на чл.72б ал.3 от ППЗСПЗЗ [Прочети]


[16 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 16.08.2016г [Прочети]


[16 Август 2016] Съобщение [Прочети]


[15 Август 2016] Заповеди на основание чл.37в , ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления [Прочети]


[15 Август 2016] Заповед ДС-09-17 /25.07.2016г. касаеща процедура по отчуждаване на част от имоти-частна и общинска собственост за изграждане на обект: Път III-862 "Пловдив-Лилково" - Възстановяване и  укреплане на компроментирани насипи от км 8+100 до км 8+ 500 [Прочети]


[15 Август 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и  от ЗУТ [Прочети]


[10 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 09.08.2016г [Прочети]


[02 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 02.08.2016г [Прочети]


[01 Август 2016] Свободни финансови средства за сключване на договори за насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ през м.юли 2016г.[Прочети]


[28 Юли 2016] Съобщение за публично оповестяване[Прочети]


[27 Юли 2016] Съобщение[Прочети]


[27 Юли 2016] Съобщение от ЮЦДП  Смолян [Прочети]


[26 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 26.07.2016г [Прочети]


[25 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[21 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[21 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[21 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[20 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 19.07.2016г [Прочети]


[19 Юли 2016] Процедура за прием на заявки и подбор на работодатели от частния сектор по компонент 1 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица [Прочети]


[15 Юли 2016] Процедура за прием на заявки от работодатели от публичния сектор по Компонент 2 на програма за обучение и заетост на продължително безработни лица [Прочети]


[12 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 12.07.2016г [Прочети]


[11 Юли 2016] Обявление [Прочети]


[11 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[11 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[07 Юли 2016] Съобщение [Прочети]


[05 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 05.07.2016г [Прочети]


[01 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[28 Юни 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 28.06.2016г [Прочети]


[27 Юни 2016] Съобщение [Прочети]


[22 Юни 2016] Съобщение [Прочети]


[21 Юни 2016] Традиционни културни тържества и празник на община "Доспат"[Прочети]


[20 Юни 2016] Съобщение [Прочети]


[20 Юни 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[16 Юни 2016] Становище на Агенция "Пътна Инфраструктура" [Прочети]


[15 Юни 2016] Обява за раотодатели [Прочети]


[14 Юни 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 14.06.2016г [Прочети]


[10 Юни 2016] Уточняваща информация за пръсканията![Прочети]


[07 Юни 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 07.06.2016г [Прочети]


[31 Май 2016]Протокол в изпълнение на заповед  640/16.07.2015г [Прочети]


[31 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 31.05.2016г [Прочети]


[25 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 25.05.2016г [Прочети]


[16 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 16.05.2016г [Прочети]


[13 Май 2016] Балканска икономическа среща на високо равнище [Прочети]


[13 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 10.05.2016г [Прочети]


[11 Май 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[10 Май 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[05 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 03.05.2016г [Прочети]


[04 Май 2016] Бакалавърски и магистърски програми за учебната 2016/2017 година на филиалът на ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Смолян. [Прочети]


[04 Май 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Май 2016] Дирекция "Бюро по труда Родопи" набира документи за програма "Старт на кариерата" 2016г.  [Прочети]


[04 Май 2016] Списък на възрастните хора, които ще получат ваучери от национална кампания "Великден за всеки" [Прочети]


[28 Април 2016] Протокол в изпълнение на заповед №640/16.07.2015г. на Кмета на Община "Родопи" [Прочети]


[26 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 26.04.2016г [Прочети]


[26 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 19.04.2016г [Прочети]


[19 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[19 Април 2016] Съобщение [Прочети]


[18 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 12.04.2016г [Прочети]


[12 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Април 2016] Информация за извършване на планирани дейности на електросъоръженията на EVN [Прочети]


[04 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 22.03.2016г [Прочети]


[04 Април 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[31 Март 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[18 Март 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[17 Март 2016] Съобщение [Прочети]


[14 Март 2016] ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 21.03.2016 г.- 05.04.2016 г.


[14 Март 2016] ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 07-17.03.2016 г


[29 Февруари 2016] Списък на поземлени имоти - общинска собственост с начин на трайно ползване мери и пасища определени за индивидуално ползване по населени места [Прочети]


[29 Февруари 2016] Финал на проект "Нови възможности за грижа" , реализиран на територията на община "Родопи" [Прочети]


[25 Февруари 2016] Община "Родопи" - Пловдив набира даброволци за участие в доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и инзвъредни ситуации и отстраняване на последиците от тях [Прочети]


[25 Февруари 2016] Информация за извършване на планирани дейности на електросъоръженията на EVN [Прочети]


[22 Февруари 2016] Съобщение [Прочети]


[10 Февруари 2016] График за провеждане на информационни кампании /договор №РД50-182 от 07.12.2015 г./ [Прочети]


[03 Февруари 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Февруари 2016] Заповед РД-02-14-397/23.04.2013г  [Прочети]


[29 Януари 2016] Определение №451 /18.01.2016г.  [Прочети]


[22 Януари 2016] Информация по проект "Нови възможности за грижа" , реализиран на територията на община "Родопи" [Прочети]   [Заявление]


[14 Януари 2016] ДО  ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ!!!  ВАЖНО!!!  [Прочети]


[14 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[12 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[08 Януари 2016] Обява за обществено обсъждане [Прочети]


[06 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[05 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[04 Януари 2016] Обявление [Прочети]


[17 Декември 2015] Информация по проект "Нови възможности за грижа" , реализиран на територията на община "Родопи" [Прочети]


[14 Декември 2015] Съобщение [Прочети]


[12 Декември 2015] Съобщение за обществено обсъждане за кариера в с.Крумово [Прочети]


[10 Декември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[07 Декември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[03 Декември 2015] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[30 Ноември 2015] Съобщение [Прочети]


[23 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[20 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[17 Ноември 2015] Съобщение относно изпускане на водни маси - язовир Кричим [Прочети]


[16 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[13 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Ноември 2015] Съобщение [Прочети]


[06 Ноември 2015] Европейски ден на винения туризъм [Прочети]


[06 Ноември 2015] Заповед областен управител свикване сесия общински съвет [Прочети]


[23 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[15Октомври 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Октомври 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Октомври 2015]Сканирани заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Пловдив за разпределените масиви за ползване на земеделски земи за стоп. 2015/2016., заедно с Приложение № 1 и № 2. [Прочети]


[12 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[08 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[06 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[06 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[06 Октомври 2015] Съобщение [Прочети]


[30 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[29 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[08 Септември 2015] Обява [Прочети]


[07 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[28 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[26 Август 2015] Съобщение [Прочети]


[25 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Август и 2015] График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37В, ал.1 от ЗСПЗЗ [Прочети]


[24 Август и 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Август и 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Август и 2015] Съобщение [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Оризари  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Кадиево  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Първенец  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Марково  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Златитрап  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Брестовица  [Прочети]


[11 Август 2015] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[11 Август 2015] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[11 Август 2015] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[06 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Крумово  [Прочети]


[03 Август 2015]Община РОДОПИ стартира строително-монтажните работи на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЛАХОВАТА КЪЩА В  МУЗЕЙ НА ВИНОТО“  - по Договор №52/3/3130514 от 15.04.2014г., село Брестовица   [Прочети]


[03 Август 2015] На 08 ноември 2015г. Европейския винен туризъм ще отпразнува своя голям ден  [Прочети]


[24 Юли 2015] Съобщение на основание чл.61,ал.3 от Административнопроцесуален кодекс [Прочети]


[24 Юли 2015] Съобщение на основание чл.61,ал.3 от Административнопроцесуален кодекс [Прочети]


[20 Юли 2015] Искане за преоценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието въху околната среда [Прочети]


[09 Юли 2015] Решение на основание чл.78 ал.9 във връзка с чл.35 ал.3 от закона за управление на отпадъците [Прочети]


[09 Юли 2015] Обява връзка с подаване на декл. по чл.69 и заявление чл.70 от ППЗСПЗЗ [Прочети]


[08 Юли 2015] Съобщение [Прочети]


[02 Юли 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Юли 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Юли 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Юли 2015] Съобщение [Прочети]


[30 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[24 Юни 2015] Заповед № РД-02-15-76 / 28.05.2015г. [Прочети] [Документи]


[24 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[17 Юни 2015] Прессъобщение относно приключил първи етап от изпълнението на проект за обучение на служителите на община Родопи [Прочети]


[17 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[15 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[10 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Юни 2015] Община „Родопи“ обявява процедура за избор на партньор по проект по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020г.

Приложение I : Декларация на партньора

Приложение I I: Декларация за  минимални държавни помощи

Приложение I I I :  Проект на споразумение между конкретен бенефициент и партньор.


[05 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[05 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Юни 2015] Агитационен материал за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания за 2015г.[Прочети]


[02 Юни 2015] Участие в провеждането и организирането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за сужителите в община "Родопи" [Прочети]


[01 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[25 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[25 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Май 2015] График за провеждане на кампанията "Да изчистим България заедно - 2015" [Прочети]


[14 Май 2015] Списък на класираните кандидат - потребители и определения индивидуален месечен бюдджет (в часове) [Прочети]


[12 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[04 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[24 Април 2015] Списък на оценените кандидати за лични асистенти [Прочети]


[20 Април 2015] Съобщение за проектиране на изменение на ПУП [Прочети]


[16 Април 2015] Съобщение [Прочети]


[07 Април 2015] Съобщение относно Информационна кампания на МЗХ по ПРСР 2014 - 2020г. [Прочети]


[07 Април 2015] Съобщение [Прочети]


[07 Април 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[30 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[18 Март 2015] Обучение на кметове и кметски наместници [Прочети]


[17 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[16 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Март 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[09 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[04 Март 2015] Обявление [Прочети]


[26 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[24 Февруари 2015] Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба [Обява] [Приложение]


[24 Февруари 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Февруари 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[23 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[16 Февруари 2015] Съобщение във връзка с предстоящите местни избори през 2015г [Прочети]


[12 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[06 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[21 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[14 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[09 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[05 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[04 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[01 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[27 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[27 Ноември 2014] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Ноември 2014] Уведомлениеза инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[26 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[25 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[25 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[19 Ноември 2014] Проект "Кариерно развитие на заети лица" [Прочети]


[19 Ноември 2014] Уведомление [Прочети]


[19 Ноември 2014] Уведомление [Прочети]


[17 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[14 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[05 Ноември 2014] Прессъобщение относно проект за обучение на служителите на община Родопи [Прочети]


[30 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[29 Октомври 2014] Решение 09-ДО-989-03 от 16.10.2014г [Прочети]


[28 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[24 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[17 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[13 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[30 Септември 2014] Позиция на управителния съвет на националното сдружение на общините в Република българия [Прочети]


[30 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[24 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[23 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[15 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[08 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[04 Септември 2014] Съобщение относно усложнената метереологична обстановка [Прочети]


[03 Септември 2014] Съобщение относно усложнената метереологична обстановка [Прочети]


[02 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[01 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[21 Август 2014] Съобщение [Прочети]


[21 Август 2014] Информация [Прочети]


[19 Август 2014] Съписък на служителите, които ще бъдат заети с набиране на информация за болестта "син език" и ще дават указания на фермери и стопани какво да правят при установяване на болестта  [Списък]


[19 Август 2014] Съобщение [Прочети]


[11 Август 2014] Съобщение [Прочети]


[05 Август 2014] Съобщение [Прочети]


[28 Юли 2014] Относно: Участие в Международен Инвестиционен Форум , който ще се проведе в Батуми на 04 - 05 Септрември 2014г.[Прочети]


[28 Юли 2014] Уведомление [Прочети]


[17 Юли 2014] Уведомление [Прочети]


[14 Юли 2014] Решение №441 от 27 Юни 2014г. [Прочети]


[04 Юли 2014] Заповед ДС-12-3/19.06.2014г. [Прочети]


[13 Юни 2014] Обявление на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост [Прочети]


[10 Юни 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Юни 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Юни 2014] Уведомление [Прочети]


[04 Юни 2014] Покана за заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект "По пътищата на цивилизацията" [Прочети]


[03 Юни 2014] Съобщение [Прочети]


[02 Юни 2014] Молба за обявяване на смърт [Прочети]


[30 Май 2014] Уведомление [Прочети]


[28 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[28 Май 2014] Решение № 09-ДО-1074-00 от 20.05.2014г. [Прочети]


[27 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[21 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[20 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[14 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[14 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[12 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[10 Май 2014] Решение № 09-ДО-1070-00 от 17.04.2014г. [Прочети]


[08 Май 2014] Информация за инвестиционно намерение [Прочети]


[28 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[23 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[22 Април 2014] Да изчистим българия за един ден [Прочети]


[16 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[15 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[10 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[03 Април 2014] Начална военна подготовка 2014 [Изтегли]


[27 Март 2014] Информация [Прочети]


[25 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[25 Март 2014] Информация за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[20 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[18 Март 2014] Решение №98 от 20 Февруари 2014г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства  [Прочети]


[17 Март 2014] Информация [Прочети]


[13 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[11 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[11 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[07 Март 2014] Споразумение за обществен ред и сигурност [Прочети]


[04 Март 2014] Информация [Прочети]


[26 Февруари 2014] Покана за съставяне на АУАН [Прочети]


[25 Февруари 2014] Съобщение [Прочети]


[17 Февруари 2014] Съобщение [Прочети]


[12 Февруари 2014] Съобщение [Прочети]


[04 Февруари 2014] Съобщение [Прочети]


[31 Януари 2014] Информация [Прочети]


[31 Януари 2014] Информация [Прочети]


[29 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[28 Януари 2014] Информация ОТНОСНО: разрешение за поставяне на рекламна табела /билборд на територията на Община "Родопи" - Пловдив [Прочети]


[27 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[23 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[22 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[21 Януари 2014] НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2014 г “ [Приложение 1] [Приложение 2]


[16 Януари 2014] Информация за организиране на лятна практика за студенти от висши учебни заведения от Алтайския край. [Прочети]


[13 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[07 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[06 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[19 Декември 2013] Съобщение [Прочети]


[12 Декември 2013] Протокол от заседание на общото събрание на Регионално сдружение - Цалапица [Прочети]


[09 Декември 2013] Съобщение [Прочети]


[05 Декември 2013] Съобщение [Прочети]


[18 Ноември 2013] Съобщение за планирана профилактика в мрежата на Мтел [Прочети]


[18 Ноември 2013] Съобщение [Прочети]


[11 Ноември 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[24 Октомври 2013] Решение №09-ДО-579-07 от 10.10.2013г. [Прочети]


[18 Октомври 2013] Обявление [Прочети]


[16 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[02 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[01 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[26 Септември 2013] Информация за инвестиционно продложение [Прочети]


[26 Септември 2013] Информация за инвестиционно предложение [Прочети]


[26 Септември 2013] Съобщение [Прочети]


[24 Септември 2013] Конкурс за журналисти "НАГРАДАТА НА ОБЩИНИТЕ" [Изтегли документи]


[19 Септември 2013] Уведомително писмо за одобрение на проект с ИД.№52/3/3210314 от Държавен фонд "Земеделие" Разплащателна агенция, Централно управление №326 /Мярка 41/321 [Прочети]


[19 Септември 2013] Информация за процедура за кандидатстване на работодатели по мерки от ЗНЗ [Прочети]


[13 Септември 2013] Обява [Прочети]


[12 Септември 2013] Уведомление [Прочети]


[12 Септември 2013] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Септември 2013] Съобщение [Прочети]


[22 Август 2013] Уведомление за извършване на опис и оценка на възбранени недвижими имоти по изпълнително дело №20138270400262 [Прочети]


[21 Август 2013] Съобщение [Прочети]


[20 Август 2013] Информация за предмета на опазване на защитена зона "Брестовица" с код ВС 0001033 и евентуално влияние на инвестиционното предложение върху зоната [Прочети]


[06 Август 2013] Съобщение [Прочети]


[01 Август 2013] На 06.08.2013г. / вторник / от 19.00ч. в залата на Читалище "Наука", с.Крумово, ще се проведе общо селско събрание  с г-н  инж.Пламен Спасов - кмет на община "Родопи" и жители на с.Крумово.


[31 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[30 Юли 2013] Информация [Прочети]


[26 Юли 2013] Информация [Прочети]


[22 Юли 2013] Съобщение по Изпълнително дело №20128270400444 [Прочети]


[22 Юли 2013] Съобщение по Изпълнително дело №20138270400262 [Прочети]


[22 Юли 2013] Съобщение по Изпълнително дело №20128270400656 [Прочети]


[22 Юли 2013] Обявление по Изпълнително дело № 20118280401416[Прочети]


[19 Юли 2013] Обява [Прочети]


[18 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[18 Юли 2013] Уведомление [Прочети]


[16 Юли 2013] Съобщение по изпълнително дело №20138270400262 [Прочети]


[16 Юли 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128270400656 [Прочети]


[16 Юли 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128270400444 [Прочети]


[15 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[08 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[03 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Юни 2013] Уведомление [Прочети]


[27 Юни 2013] Обява [Прочети]


[24 Юни 2013] Уведомление [Прочети]


[18 Юни 2013] Съобщение [Прочети]


[19 Юни 2013] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение Цалапица [Прочети]


[18 Юни 2013] Съобщение [Прочети]


[17 Юни 2013] XV Международен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2013 [Прочети]


[17 Юни 2013] Решение №09-ДО-1050-00 от 04.06.2013г. [Прочети]


[14 Юни 2013] Решение №8349 от 12.06.2013г. [Прочети]


[06 Юни 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Май 2013] Информация за инвестиционно предложение [Прочети]


[28 Май 2013] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [Прочети]


[28 Май 2013] Информация по наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони [Прочети]


[17 Май 2013] Информация  съгласно изискванията на „ Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта, на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите  на опазване на защитените зони” [Прочети]


[17 Май 2013] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [Прочети]


[13 Май 2013] Съобщение [Прочети]


[10 Май 2013] Съобщение [Прочети]


[07 Май 2013] Съобщение [Прочети]


[30 Април 2013] Съобщение [Прочети]


[30 Април 2013] Съобщение по изпълнително дело 00377/2012г. [Прочети]


[13 Април 2013] Регистрационен документ № 09 - РД - 315 - 00 от 16.04.2013г. [Прочети]


[25 Април 2013] Уведомление ДБТ - Родопи [Прочети]


[16 Април 2013] Уведомление [Прочети]


[10 Април 2013] Обявление по изпълнително дело №20128280400058 [Прочети]


[10 Април 2013] Съобщение [Прочети]


[08 Април 2013] Съобщение [Прочети]


[03 Април 2013] Обява [Прочети]


[03 Април 2013] Обява [Прочети]


[01 Април 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128210400438 [Прочети]


[13 Март 2013] Обява [Прочети]


[13 Март 2013] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[13 Март 2013] Решение № 09 - РД - 305 - 00 от 22.02.2013г. [Прочети]


[13 Март 2013] Решение № 09 - ДО - 1015 - 01 от 25.02.2013г. [Прочети]


[13 Март 2013] Решение № 09 - ДО - 655 - 04 от 28.02.2013г. [Прочети]


[12 Март 2013] Обява за обществен достъп до инвестиционно намерение [Прочети]


[12 Март 2013] Уведомление [Прочети]


[11 Март 2013] Обява за създаване на масиви за ползване за стопанската 2013/2014 година [Прочети]


[11 Март 2013] Съобщение [Прочети]


[06 Март 2013] Информация [Прочети]


[06 Март 2013] Уведомление [Прочети]


[06 Март 2013] Обява [Прочети]


[06 Март 2013] Обява [Прочети]


[06 Март 2013] Обява [Прочети]


[21 Февруари 2013] Съобщение [Прочети]


[12 Февруари 2013] Разрешение за дейности с отпадъци № 09 - ДО - 934 - 03 от 30.01.2013г. [Прочети]


[12 Февруари 2013] Решение № 09 - ДО - 989 - 02 от 29.01.2013г. [Прочети]


[12 Февруари 2013] Решение № 09 - ДО - 989 - 01 от 29.01.2013г. [Прочети]


[12 Февруари 2013] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[11 Февруари 2013] Призовка за принудително изпълнение [Прочети]


[11 Февруари 2013] ОСЗ Родопи напомня на всички земеделски производители, регистрирани по Норедба №3/1999г., че с изменението от 2011г./ДВ бр.79/ срока за пререгистрация е променен и пререгистрирането на земеделските производители тази година, ще се извършва в срок до 28.02.2013г. [Прочети]


[07 Февруари 2013] Регистрационен документ № 09 - РД - 268 - 00 от 21.01.2013г. [Прочети]


[07 Февруари 2013] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[01 Февруари 2013] Заповед на Областен управител на област Пловдив №ДС-22-4/01.02.2013г. [Прочети]


[31 Януари 2013] Съобщение по изпълнително дело №20118280400680 [Прочети]


[31 Януари 2013] Съобщение по изпълнително дело №20108270400761 [Прочети]


[08 Януари 2013] Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013г. [Прочети]


[02 Януари 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128270400444 [Прочети]


[18 Декември 2012] Съобщение по изпълнително дело №20108270400761 [Прочети]


[11 Декември 2012] Обявление - На основание чл.124, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Родопи обявява, че със заповед № 768 на Кмета на община "Родопи"  е разрешено изработване на ПУП за УПИ I-180 , II-181 ,III-182 ,X-184 кв. 15 с.Храбрино и е одобрено техническо задание.


[07 Декември 2012] Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба.[Изтегли документи]


[06 Декември 2012] Съобщение - На основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Родопи, област Пловдив, съобщава на заинтересуваните лица, че :

В Община "Родопи" са одобрени план-схеми за газификация на селата Ягодово, Крумово, Брани поле и Белащица.


[03 Декември 2012] Съобщение по изпълнително дело №20128270400494 [Прочети]


[03 Декември 2012] Съобщение по изпълнително дело №20128270400493 [Прочети]


[03 Декември 2012] Съобщение за насрочена публична продан ИД №20128270400494 [Прочети]


[03 Декември 2012] Съобщение за насрочена публична продан ИД №20128270400493 [Прочети]


[03 Декември 2012] Решение - Регистрационен документ №09-РД-263-00 от 21.11.2011[Прочети]


[19 Ноември 2012] Обявление по изп. дело №20118280400680, Ос Пловдив [Прочети]


[07 Ноември 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[01 Ноември 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[19 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[12 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[12 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[12 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[05 Октомври 2012] Относно: открита процедура с предмет: “Доставка на готови закуски и
готов топъл обяд за учениците в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Първенец [Прочети]


[29 Септември 2012] Решение №09 - ДО - 579 - 05 от 19.09.2012г. [Прочети]


[27 Септември 2012] Обявление по изпълнително дело №20118280400680, ОС Пловдив [Прочети]


[19 Септември 2012] Съобщение [Прочети]


[17 Септември 2012] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[10 Септември 2012] Решение №ПВ - 61 - ПР/2012г за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[04 Септември 2012] Обявление по изпълнително дело №20118280400680 ,ОС - Пловдив [Прочети]


[ 27 Август 2012] В държавен вестник брой 65 от 24.08.2012г. са публикувани решения на Общински съвет „Родопи“ с номера 210,211,212,213,214,215. Заинтересованите лица могат да ги обжалват в 30 дневен срок от съобщаването в Д.В. пред Административен съд град Пловдив чрез кмета на община „Родопи“. [Решения]


[ 16 Август 2012]Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г. [Прочети]


[ 09 Август 2012] Заповед №847/03.08.2012г. на директора на ОД за определяне на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с.Брестовица, община Родопи съгласно чл.72б, ал.1 от ЗСПЗЗ [Прочети]


[ 09 Август 2012] Заповед №848/03.08.2012г. на директора на ОД за определяне на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с.Цалапица, община Родопи съгласно чл.72б, ал.1 от ЗСПЗЗ [Прочети]


[ 09 Август 2012] Обява за изготвените предварителни регистри за землищата с.Брестовица и с.Цалапица на територията на Община Родопи в изпълнение на чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ [Прочети]


[ 09 Август 2012] Обявления за заседание на комисията по чл.37в, ал.1 в изпълнение на чл.72б, ал.4 от ППСПЗЗ [Прочети]


[ 17 Юли 2012] Решение №09-ДО-1013-00 от 02.07.2012г. Във връзка със заявление №УО-561 от 15.03.2012г на "Полипласт" ООД [Прочети]


[ 17 Юли 2012] Решение №09-ДО-1015-00 от 09.07.2012г. Във връзка със заявление №УО-1285 от 18.05.2012г на "Райчев Транс" ЕООД [Прочети]


[ 09 Юли 2012] Община”Родопи” – отдел ”Образование” на основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.37, ал.6 от ЗНП обявява конкурс за:[Прочети]


[ 06 Юли 2012] Решение № ПВ-44-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 02 Юли 2012] Решение № ПВ-37-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 02 Юли 2012] Решение № ПВ-42-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 02 Юли 2012] Решение № ПВ-41-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 29 Юни 2012] Информационен лист относно: Провеждане на местен референдум за отделяне на с.Ягодово от община "Родопи", област Пловдив.[ Изтегли документи ]


[ 19 Юни 2012] Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг. [ Изтегли документи ]


[ 28 Май 2012] Дирекция „Бюро по труда Родопи” гр.Пловдив, бул.”Руски” №15 организира ОТКРИТА  ПРИЕМНА за граждани и фирми в ДБТ”Родопи”[. . . още ]


[ 19 Април 2012] На основание чл. 8 ал. 5, 6 от Наредбата за условията и реда на извършване на ОВОС, Община  „Родопи” съобщава, че с решение № ПВ-19-ПР/2012г.  РИОСВ Пловдив е взела решение [. . . още ]


[ 09 Април 2012] На основание пар.4, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ във вр. с чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че в Община Родопи е внесен проект за частично изменение /изработване на подробен устройствен план /ПУП/ [. . . още ]


[ 02 Април 2012 ]Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за:[. . . още ]


[ 09 Март 2012]Покана -  Относно: Кръгла маса по проект „По пътищата на цивилизацията [. . . още ]


[ 27 Февруари 2012]Решение № ПВ - 115-ПР/2011г за преоценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда[. . . още ]


Обява за популяризиране на приемната грижа на територията на общината[. . . още ]

 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg

alt

alt

alt

Кой е Онлайн

В момента има 11 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?