Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Архив - обяви и съобщения

[28 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство - 14 нови УПИ за 14 бр. еднофамилни жилища" в ПИ в землището на с.Кадиево, местност "Могилата": [Прочети]


[28 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лусине Гъдева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[28 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Богдан Сяров за "Ферма за отглеждане на животни (10 бр. ездитни коне)" в ПИ в землището на с.Ситово, местност "Преспите": [Прочети]


[28 Септември 2018] Съобщения до Кирил Кандиларов и Найден Кандиларов за внесен за разлеждане в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Първенец, местност "Гюла бадемлика лесо" за обект жилищно строителство, разширение на полски път: [Прочети]


[28 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 361.481 по Кадастралната карта на с. Цалапица, община „Родопи”, област Пловдив. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 361.481, 361.6, 361.5, 361.314 и 361.4 по Кадастралната карта на с. Цалапица, община „Родопи”, дължината на проектното трасе е 313,08 м.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[26 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[25 Септември 2018] Съобщения до Елена Масалджиева и Надежда Делибашева за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестовица, местност "Прогона" за производствена, складова и обслужваща дейност, разрширение на полски път: [Прочети]


[25 Септември 2018] Съобщения до "Ем Ай Джи моторс" ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност "Бялата воденица" за склад за промишлени стоки, разрширение на полски път: [Прочети]


[20 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алу Коста 2017" ЕООД за "Предприятие за производство на дограма със складове и офиси" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[20 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Веселин Трендафилов за "Проект за изменение на ПУП-ПРЗ - жилищно строителство" за УПИ по КРП на с.Белащица: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Иванов за "Проект за изменение на ПУП-ПРЗ - жилищно строителство" за УПИ по КРП на с.Ягодово и образуване на УПИ "За обществено обслужване - културни и реакционни дейности: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пергелов" ЕООД за "Изграждане на площадка за приемане, съхранение, третиране и рециклиране на строителни отпадъци, включващо изграждане на нов сондажен краденец" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Гьола": [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ДГ "Надежда" за "Изграждане на нова площадка за игра на деца от 0 до 3 години и от 2 до 6 години" в УПИ VI-детски ясли в землището на с.Брестник, кв.75: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Тодор Праматаров за "Жилищно строителство" в УПИ в землището на с.Крумово, кв.38: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Куков" ЕООД за "Изграждане на логистична складова база за пакетирани промишлени стоки и офиси, включително сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "ИФК 2004" ЕООД за "Склад за селскостопанска техника" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Паша махала": [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Николов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Извор: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Грозев за "Изготвяне на ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и обединение на УПИ" за обект "Жилищно строителство - свободно застрояване" в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Актуал индъстрис" ООД за "Тръбен краденец" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[19 Септември 2018] Съобщение до Величка Бояджиева, Костадин Тотев, Красимир Бояджиев, Маник Бояджиева, Пенка Божкова, Петър Т. Бояджиев, Петър Ю. Бояджиев, Райна Георгиева и Светлана Стоева за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност "Пиринчийката", за жилищно застрояване, разширение на полски пътища и ПУП-ПП за трасета за електрификация и водоснабдяване: [Прочети]


[18 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от община "Родопи" за "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Ягодово, община "Родопи": [Прочети]


[17 Септември 2018] Съобщения до Дафинка Стоянова за внесен за разлеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ по КК на с.Цалапица, местност "Керима" за склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция и две улици, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, водоснабдяване: [Прочети]


[14 Септември 2018] Съобщения до Снежана Малинова и Александър Гаджалов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за изменение УПИ и образуване на УПИ в с.Ягодово, местност "Агълите", за автосервиз: [Прочети]


[13 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Септември 2018]Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“, в участъка от км 14+860 до км 20+000 (ляво) и от км 14+860 до км 17+000 (дясно) на територията на община „Родопи“, област Пловдив.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на Областна администрация Пловдив, стая 220 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[13 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че с Решение №19, прието с Протокол №6 от 24.07.2018г. на ЕСУТ при Община „Родопи” – гр. Пловдив е приет проект на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Магазин и склад за фуражи с офис“ в УПИ 002191 – крайпътен комплекс, бензиностанция, газстанция, магазин за промишлени стоки, склад и офиси /ПИ 2.201 по КК/, местност „Тировете“, землище с. Белащица, община „Родопи“, област Пловдив /на път II-86, “път I-8-Пловдив-Асеновград-Смолян” при км 11+33-ляво/ през поземлени имоти с идентификатори 2.1332 и 2.1334 /части от стар ПИ 2.1280/ и поземлени имоти с идентификатори 2.1337 и 2.1339 /части от стар ПИ 2.1281/ в землището на с. Белащица, община „Родопи“, като площта на засегната част от имотите е съгласно проложеният Регистър на засегнатите имоти от транспортен достъп към ПУП-Парцеларен план.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Во мебел" ЕООД за "Цех за производство на мебели" в УПИ в землището на с.Крумово, местност "Орта хан": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Сателит 73" ЕООД за "Цех за сглобяване на модулни мебели със складови помещения и административно-битова сграда" в УПИ в землището на с.Брестник, местност "Често ореше-череши": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Петко ангелов БГ" ЕООД за "Разширенеие на обект: Обществено обслужваща и складова дейност, ТИР паркинг" в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Оникс трейд 73" ООД за "Шоурум, демонстрационна зала и складова част за козметична дейност" в УПИ в землището на с.Брестник, местност "Често ореше-череши": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Милуш Черепов и Венелина Черепова за "Изготвяне на ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна на предназначението на ПИ и образуване на два броя УПИ-та, улица-тупик и разширение на полски път" за обект "Обществено обслужваща, производствена и складова дейност" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лукойл България" ЕООД за "Изменение на съществуващо разрешително за водовземане, издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район, в част: цел на водовземане и разрешени количества за водовземане" в УПИ в землището на с.Крумово, местност "Изворите": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кремена Филипова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Дани -2018" ЕООД за "Производствена, складова и търговска дейност" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Богдан Сяров за "Ферма за отглеждане на животни (10 бр. ездитни коне)" в ПИ в землището на с.Ситово, местност "Преспите": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Андреев билд" ЕООД за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Бедрозов бунар": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алу Коста 2017" ЕООД за "Предприятие за производство на дограма със складове и офиси" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД за "Преустройство по БС 3468 Krumovo на "Теленор България" ЕАД и БС PVD 0717.AOO Krumovo с честотен обхват 900-2100Mhz на "А1 България" ЕАД" в УПИ в землището на с.Крумово, кв.29: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Александра Кирякова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Александра Кирякова за "Провеждане на процедура за промяна на предназначението на ПИ" за обект "Жилищно строителство" в землището на с.Марково: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщение до Елена Атанасова за съставен акт за констатиране на непълноти /грешки/ в кадастралния план на с.Ситово, кв.1, ПИ №36: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Вера Павлова, Десислава Павлова, Кръстина Цветкова, Боянка Павлова и Марияна Ванчева за внесен за разлеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Устина, кв.2 за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, винарска изба, складови дейности: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщение до Тодор Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "Бозалъка", за жилищно строителство, разширение на полски пътища и ПУП-ПП за трасета за електрификация и водоснабдяване: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Орлин Керин и Николай Ангелов за одобрено ЧИ на ПУП-ПРЗ за отпадане на УПИ и образуване на нови УПИ в с.Храбрино, кв.9: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Сава Рашков, Николай Рашков и Станка Рашкова за внесен за разлеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Брестник, местност "Често ореше-череши": [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Димитринка Жекова и Мария Мирчева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение УПИ и образуване на УПИ в с.Първенец, местност "Ченгене баир", за жилищно застрояване, разширение на полски път, улица-тупик и ПУП-ПП за трасе за електрификация: [Прочети]


[11 Септември 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Гергана Мравкова с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[10 Септември 2018] Съобщение до Магдалина Костова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестовица, местност "Прогона" за производствена, складова обслужваща дейност, разширение на полски път: [Прочети]


[10 Септември 2018] Съобщение до Иван Грънчаров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност "Захаридиево" за жилищно строителство, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[10 Септември 2018] Съобщение до Йордан Янков  за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Белащица, местност "Горни грамади" за жилищно строителство, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[10 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Димитър Мравков с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Нина Мравкова с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Рангел Порязов с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Нивера 09" ЕООД за "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ "Дом за възрастни хора" в землището на с.Първенец: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кристина Палашева за "Изграждане на склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Илиян Филипов за "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ с цел ПП на земеделска земя и отреждането и за складова, търговска и производствена дейности" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Борис Вълчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Светла Николова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Храбрино: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Зоя Барашка, Георги Чинин, Георги Зидаров и Анет Зидарова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "М-А рент" ЕООД за "Складова база за промишлени стоки" в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Попова за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Агълите": [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дора Господинова за "Жилищно строителство" в имот в землището на с.Брестник, местност "Варник": [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Василка Статева за "Обществено обслужващи и складови дейности" в ПИ и част от полски път в землището на с.Брестник, местност "Долни брантии": [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-4/28.08.2018г. на Областен управител на област Пловдив, с която е разрешено да възложи изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“, попадащи на териториите на общините: „Родопи“, Куклен и Асеновград, в област Пловдив.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.: [Прочети]


[30 Август 2018] Заповед на Кмета на община "Родопи" за заличаване на адресни регистрации по постоянен и  настоящ адрес, за които е установено, че са в нарушение на чл.140а от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9/2012г. за фукциониране на Единната система за гражданска регистрация, на следните лица: [Прочети]


[29 Август 2018] Съобщение до Христина Сънденова за внесен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП  на земеделска земя в с.Брестник, местност "До селото", за обект: "Жилищно строителство": [Прочети]


[29 Август 2018] Съобщение до Катерина Деянова за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "Често ореше - вишни" за жилищно строителство, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[29 Август 2018] Съобщение до Васил Михайлов за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "Горни брантии", за складова и обществено обслужваща дейност, разширение на полски път: [Прочети]


[27 Август 2018] Съобщение до Ибрям Латифов за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП в с.Устина, кв.2, УПИ -цех за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, УПИ - винарска изба, УПИ - складови дейности: [Прочети]


[27 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава за разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ в с.Брестник, местност "Османова могила" за обекти "Магазин и склад за мебели: [Прочети]


[17 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Таня  Аврамова, Мария Чолакова и Иванка Иванова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пичковец": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Никола Дишев за "Производствена, складова и обществено обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Скобелица/Съргичит": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Митко Коевски за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Хаджиосманица": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ди енд ди вилидж" ООД за "Комплексно жилищно строителство, жилищно строителство и техническа инфраструктура" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Рангел Ставрев и "Лидер динамик" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ирена Модеер за "Пункт за техническо обслужване на автомобили с паркинг в УПИ I-201024" и "Паркинг за автомобили със СК в УПИ II-201024" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Орта хан": [Прочети]


[16 Август 2018] Съобщение до Любен Филипов за внесен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП  на земеделска земя в с.Браниполе, местност "Чиирите", за обект: "Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност" и улица-тупик: [Прочети]


[13 Август 2018] Общинска служба по земеделие - Родопи  на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с постъпили заявления издава Заповеди за определяне на комисии за землищата на ОСЗ -Родопи : с.Белащица, с.Браниполе, с.Златитрап, с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина за стопанската 2018 - 2019 г.: [Прочети]


[13 Август 2018] Общинска служба по земеделие - Родопи  на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на ОСЗ -Родопи : с.Белащица, с.Браниполе, с.Златитрап, с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина за стопанската 2018 - 2019 г.: [Прочети]


[13 Август 2018] Съобщение до Любен Филипов, представляващ ПК "Съгласие" - с.Белащица, че поради непремахване на преместваемо съоражение - "Навес", поставено в петно - "Навес с маси на закрито" пред заведение в УПИ II-Магазин за обществено хранене в с.Белащица, община "Родопи" започва на процедура по чл.65 от ЗОС /принудително изземване на владяния имот/: [Прочети]


[13 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Август 2018] Съобщение до Елена Иванова за внесен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП  на земеделска земя в с.Браниполе, местност "Чиирите", за обект: "Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност" и улица-тупик: [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Шато Марково" ЕООД за "Сграда за отглеждане на животни - кравеферма за 200 броя крави и торохранилища - торова лагуна" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Сийка Коджабоюкова за "Проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ХІV- 224 – Дом за стари хора/" в ПИ в землището на с.Бойково: [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Вибком" ООД за "Животновъдна ферма и производствена и складова дейност - /мандра/" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Петров кладенец": [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ирена Модеер за "УПИ I-201024 –Пункт за техническо обслужване на автомобили с паркинг за автомобили, УПИ II-201024 – Паркинг за автомобили и трафопост" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Орта хан": [Прочети]


[09 Август 2018] Съобщение до Александра Бръскова и "Тирас 2003" ЕООД за одобрен проект за изменение ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица, Стопански двор "Запад" за складова, търговска и обществено-обслужваща дейност: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Виа Милано 7" ЕООД за "Изграждане на шоурум и склад със сондажен кладенец" в УПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Славчо Ставрев, Бисер Попов и "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Първенец, местност "Ченгене баир": [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Орхидея груп" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Грамадите": [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Община Пловдив за "Реализация на втори етап на РДНО с.Цалапица и инсталация за предварително третиране на отпадъци, генерирани от територията на общините членове на РСУО - Пловдив" в ПИ в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нурхан Али за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Драгиев и Ко" ООД за "Организиране на площадка за третиране на отпадъци от асфалт и площадка за съхранение на хумус, почва и изкопани земни маси" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Харманчетата": [Прочети]


[06 Август 2018] Съобщение до Хатидже Мусова за съставен акт за констатиране на непълноти /грешки/  в кадастралния план на с.Устина, който засяга ПИ №208: [Прочети]


[06 Август 2018] Съобщение до "Тракия дери" ООД за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП в с.Брестник, местност "Кабата" УПИ за автомагазин и автосервиз "Ауди": [Прочети]


[02 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Папукчийски, Надежда Меразчиева-Папукчийска, Таня Тодорова и Георги Меразчиев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Червенака": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "М трейдинг" ЕООД за "Цех за производство, разфасофка, пакетиране , съхранение и търговия нахранителни добавки  " в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "М-С 1" ООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "М-С 1" ООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Панчо Радев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Червенака": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Айпет" ЕООД за "Предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили " в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[27 Юли 2018] Съобщение до Рада Ранчева и Христо Годжев за внесен в община "Родопи" за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП в с.Брестник,кв.13 за УПИ и улица-тупик: [Прочети]


[26 Юли 2018] Съобщение до Мария Понева и Людмила Терехова за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Брестник, местност "Манастирски път", за разширение на УПИ на обект: "Жилищно строителство": [Прочети]


[26 Юли 2018] Съобщение до Катерина Гешева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ  в с.Златитрап, местност "Камиша" за база за метали, производство на арматурни и метални заготовки, разширение на полски път: [Прочети]


[26 Юли 2018] Съобщение до Бойко Богданов за издадена Заповед на Кмета на община "Родопи" проект за поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се  в погрешно изписване на номерата на новообразуваните УПИ в с.Крумово, местност "Гюбрето": [Прочети]


[24 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Трендафил Кънев за "Жилищна сграда" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Варниците": [Прочети]


[24 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Пламен Страхилов за "Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на ягоди и салати" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Източен бейкър": [Прочети]


[23 Юли 2018] Съобщение до Димитър Петров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в с.Ягодово, местност "Агълите" за жилищно застрояване: [Прочети]


[23 Юли 2018] Съобщение до Сълзица Витанова за издадена Заповед на Кмета на община "Родопи" проект за поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се  в погрешно изписване на номерата на новообразуваните УПИ в с.Крумово, местност "Гюбрето": [Прочети]


[23 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава за издадена Заповед за разрешено изменение на ПУП-ПР за УПИ в с.Марково, местност "Фиданлъка": [Прочети]


[20 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава за внесен проект за ПУП-ПП за обект "Кабел 20kV от БКТП „Сигма“ до кабелни муфи в имот 40004.24.192" по Кадастралната карта на с.Крумово: [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лидер динамик" ЕООД - Рангел Ставрев за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Маяк-М" АД за промяна предназначението на земеделска земя "Складови и търговски дейности" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Гьола": [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Михайлова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Крумово, местност "Кошарата": [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Жанета Пападопова-Георгиева, Галин Пападопов и Боян Георгиев за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Витрогона": [Прочети]


[10 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ комерс" ЕООД за "Изграждане на трафопост /БКТП/ "Марково резорт -2" 2x630KVA" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Чонето": [Прочети]


[10 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ комерс" ЕООД за "Изграждане на кабелно ел.захранване 20 KV от БКТП "Марково резорт -1" до БКТП "Марково резорт -2" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Чонето": [Прочети]


[10 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ангел Парнаров за "Автосервиз и офис" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Лангишки блок": [Прочети]


[10 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава за внесен проект за ПУП-ПП за обект "Кабелиране и изменение на част от въздушна линия средно напрежение (ВЛСрН) "Овощарски институт" от КРУ на КТБ "Беломорски" до муфи пред ВС "Марково" по Кадастралната карта на с.Марково: [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Чилов за "Обществено обслужващи дейности - автосервиз и гараж" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Бедрозов бунар": [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нурхан Али за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алиник" ЕООД - Сийка Караджова-Ванкова за "Цех за производство на пелети" в ПИ в землището на с.Крумово, местност "Орта хан": [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Цветелина Четрафилова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Ганев за "Промяна предназначението на имот и образуване на 7 броя УПИ за Жилищно застрояване и инфраструктура" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Зюлфи Карасалихов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Тракия органик фарм" ООД за "Проектиране и изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземна вода (един брой тръбен кладенец)" в ПИ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Витал дент - АГППСП" ООД за "Проект за изработване на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ - хоспис (Дом за социални грижи с настаняване на възрастни лица)" в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Иванов за "Проект за изработване на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ - Дом за стори хора" в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Добриков, Надка Джиговечка, Мария Каймакова, Георги Даскалов, Ангелина Чакърова и Емил Джиговечки за "Жилищно строителство на 10 бр. сгради" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[06 Юли 2018] Съобщение до Румен Каймаканов за одобрен ПУП-ПРЗ в с.Цалапица, местност "Плоска" за производствена и складова дейност: [Прочети]


[05 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че: С Решение № 124 прието с Протокол № 08 от 21.06.2018 г. се дава съгласие община „Родопи“ да сключи Договор за дарение на идеен проект и ПУП – Парцеларен план за обект „Локални платна на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 20+000 (ляво) и от км 14+860 до км 17+000 (дясно)“, на територията на община „Родопи“ с Областна администрация – Пловдив. [Прочети]


[04 Юли 2018] Становище на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" след общественото обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2" : [Прочети]


[03 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Титан-ХХ" ООД за "Производствени, обществено обслужващи, търговски и складови дейности" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Тировете": [Прочети]


[03 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Анастасова за "Складова, търговска и обществено обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Мерата": [Прочети]


[03 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ЕТ "Кръстю Чунчуков" за "Шахтов кладенец" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Кукленски път": [Прочети]


[02 Юли 2018] Съобщение до Александър Гаджалов, Мария Груева и Стоил Александров за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ в с.Ягодово, местност "Агълите", за обект: "Автосервиз": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за обществено обсъждане на 01.08.2018 на инвестиционното предложение от "К И Инженеринг" ЕООД за "Изграждане на кариера за добив на строителни материали в консеционна площ "Щъркелите" в землището на с.Цалапица - община "Родопи" и с.Костиево - община "Марица": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за "Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД гр.Пловдив" в населените места - с.Брани поле, с.Белащица, с.Брестовица, с.Устина, с.Крумово, с.Ягодово, с.Марково, с.Първенец, с.Цалапица, с.Брестник, с.Бойково: [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Медицински център - д-р Антон Тонев" ЕООД за "Жилищно строителство и медицински център за пластична хирургия" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ комерс" ЕООД за "Трафопост (БКТП) "Въздушно-кабелен преход (ВКП) 20KV на съществуващ електропровод 20KV "Овощарски институт - Бяла Черква"; кабел 20KV от ВКП 20KV до БКТП "Марково резорт-1" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Чонето": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ комерс" ЕООД за "Трафопост (БКТП) "Марково резорт -1" 800 KVA" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Чонето": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пергелов" ЕООД за "Изграждане на площадка за приемане, съхранение и рециклиране на строителни отпадъци" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Гьола": [Прочети]


[25 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Надка Джиговечка за "Жилищно строителство на 10 бр. сгради" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[25 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Скорпион 73 - Диана Серафимова" ООД за "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 014032 в с.Крумово от жилищно строителство в "Дом за стари хора" в землището на с.Крумово : [Прочети]


[25 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Вибком" ООД за "Животновъдна ферма и производствена и складова дейност (мандра)" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Петров кладенец": [Прочети]


[25 Юни 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[22 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Холсим кариерни материали Пловдив" АД за "Добив на строителни материали - мрамори за трошен камък в участък "Калоян" от находище "Белащица" на площ 50.534 дка" в землището на с.Белащица : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Зайков за "Обществено обслужваща дейност и ЗОХ - автомивка и сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Ягодово : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Автотранспорт и механизация България" АД за "Производствена, складова, търговска и обществено - обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Корен Вакъв" : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Ганев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар" : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Томас Петров и Константин Петров за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена" : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадено заявление № 94Д-1200-1/04.06.2018г., с резултат - съставяне на протокол : [Прочети]


[18 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Иванов и Десилава Иванова за "Изготвяне на ПУП-ПРЗ за смяна на статут на земеделска земя за жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" : [Прочети]


[18 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Медицински център - д-р  Антон Тонев" ЕООД за "Изменение на ПУП-ПРЗ  - болница" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчиййката": [Прочети]


[18 Юни 2018] Съобщение до Митко Кехайов и Мехмед Кехайов за издадена заповед на Кмета на община "Родопи" за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП и образуване на нов УПИ в с.Устина, местност "Тепето", за обществено обслужваща дейност, търговия, спорт и рекреация, къща за гости, разширение на полски пътища : [Прочети]


[15 Юни 2018] Съобщение до Паун Курделов за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност "Арманица", за обекти: "Жилищно строителство", "Жилищно строителство с обществено обслужващи дейности" : [Прочети]


[12 Юни 2018] Съобщение до Надежда Делибашева за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Брестовица, местност "Прогона", за обект "Производствена, складова и обслужваща дейност" : [Прочети]


[12 Юни 2018] Съобщение до Георги Спасов за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност "Арманица", за обекти: "Жилищно строителство", "Жилищно строителство с обществено обслужващи дейности" : [Прочети]


[11 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Букет" ЕООД , за "База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и преработка и съхранение на селскостопанска продукция" в ПИ в землището на с.Кадиево, местност "Гьола", кв.2 - стопански двор : [Прочети]


[11 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Инстал инженеринг СВ" , за "Хале за метални заготовки" в ПИ в землището на с.Браниполе, стопански двор : [Прочети]


[11 Юни 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Викинг - Т" ООД за "Изграждане на складова база с шоурум и сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена" : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Шишков за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Кону дере" : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Стайков - "Стийлнекс" ЕООД, за "Цех за производство на метални изделия" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Шопарови миндали" : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ен фреш" ООД, за "Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, ремонт на селскостопанска техника и оранжерии" в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Макао България" ООД, "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Даниел Димитров за "Магазин за хранителни стоки, аптека и офис" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанаска Бамбалова, Илия Бамбалов, Стоян Антонов за "Жилищно строителство и ООД - 14 броя жилищни сгради с офиси и магазин за промишлени стоки (битова техника)" в ПИ в землището на с.Първенец, местност "Дотлука" : [Прочети]


[05 Юни 2018] Съобщения до Иван Грънчаров и Недялка Лилова за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Марково, местност "Захаридиево", за обекти: "Жилищно строителство", вътрешна улица: [Прочети]


[05 Юни 2018] Съобщение до Марийка Тодорова за издадена заповед на Кмета на община "Родопи" за поправка на фактическа грешка, допусната в заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Оризари, местност "Острова": [Прочети]


[31 Май 2018] Съобщение до Васил Михайлов за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Брестник, местност "Горни брантии", за обект: "Складова и обществено обслужваща дейност" : [Прочети]


[31 Май 2018] Съобщения до Антоний Янков и Йордан Янков за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност "Горни грамади", за обекти "Жилищно строителство", улица-тупик : [Прочети]


[31 Май 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[28 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Икотех" ЕООД и "Амтур" ЕООД за "Две складови сгради с административна част и проектен СК" в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[28 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Виза" ООД за "Складова база за промишлени стоки и сервиз, сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[25 Май 2018] Съобщения до Иванка Вълчанова, Анастасия Иванова и Силвия Ковачева за  одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ в с.Първенец, местност "Ташлъка": [Прочети]


[22 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Прокс - 2" ООД за "Производство на железен сулфат" в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[22 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Виолета Драганова - Базми за "ПУП/ПРЗ за промяна на предназначението на новообразуван ПИ"  в землището на с.Брестник: [Прочети]


[22 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Славчо Ставрев за "ПУП/ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ за жилищно строителство"  в землището на с.Първенец: [Прочети]


[18 Май 2018] Обявление за приет с протокол на ЕСУТ проект на ПУП-ПП за обект „Изменение по време на строителството на трасе на нова кабелна линия 20kV" на територията на землищата на с.Храбрино и с.Първенец: [Прочети]


[17 Май 2018] Съобщение до "Ем Ай Джи моторс" ЕООД за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Марково, местност "Бялата воденица", за обект "Склад за промишлени стоки" : [Прочети]


[17 Май 2018] Съобщение до Атанас Атанасов за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност "Горни грамади", за обекти "Жилищно строителство", улица-тупик : [Прочети]


[17 Май 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Недевски и Дияна Недевска за "Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, ремонт на селскостопанска техника и оранжерии, включващо и изграждане на сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Атаро клима" ЕООД за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ЕТ "Глюк - Боян Чалъков" за "Център за мероприятия /сватби, семинари/ с ресторантска част и помещения за настаняване" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Меров-строй" ООД за "Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Веселин Маргаритов за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Май 2018] Разрешение от Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив на "Саграда" ООД да извършва дейности по третиране на отпадъци: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Зюлфи Карасалихов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йордан Стайков и Катерина Стайкова за "Шоурум, офиси и складове за промишлени стоки" в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Стойчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Диана" ООД за "Търговия и складова дейност" в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Сопер" ЕООД за "Парти център и сладкарски цех" в ПИ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Теофил Велков и Йордан Радев за "Провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за обект : "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Цветелина Четрафилова за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Асен Мишев и Николай Петров за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Галинка Стойчева за "Производствена и складова дейност" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Дамянов, Тодор Дамянов, Венцислав Дамянов, Георги Росинов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[10 Май 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Май 2018] Съобщение до Панко Симеонов за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Ягодово, местност "Агълите", за обекти "Жилищно застрояване" : [Прочети]


[08 Май 2018] Съобщение до Рангел Дачев за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ в с.Цалапица, местност "Арчов бряг" : [Прочети]


[08 Май 2018] Съобщение до "Тирас 2003" ЕООД за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица, стопански двор "Запад": [Прочети]


[04 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Домейн юстина" ЕООД за "Фотоволтаична централа до 30 kW за собствени нужди на покрива на съществуваща сграда /склад за съхранение на готова продукция/" в ПИ в землището на с.Устина: [Прочети]


[04 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" за обществено обсъждане на ДОСВ на инвестиционното предложение  "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, фаза 2": [Прочети]


[04 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Станимир Грозданов за "Производствени и складови дейности" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Май 2018] Становище на РДНСК - Южен централен район относно строителството на "Предприятие за биологични сладка и конфитюри и студенопресовани биологични масла" в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Май 2018] Съобщение до Тодор Иванов за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП  в с.Брестник, местност "Бозалъка", за обект "Жилищно застрояване" : [Прочети]


[03 Май 2018] Съобщение до Дора Чотрева за  одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ в с.Първенец, местност "Ташлъка" : [Прочети]


[03 Май 2018] Съобщение до Йорданка Щраус за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в с.Златитрап, местност "Камиша" за обект "База за метали, производствона арматурни и метални заготовки", разширение на полски път: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Агенция "Пътна инфраструктура" за "Актуализация и допълване на техническия проект за обект BG16RFOP001-7.001-0015 Лот 6 "Път II-86 Пловдив - Асеновград от км.14+860 до км.25+150 с обща дължина 10,290 км. област Пловдив", част "Отводняване" и част "Отводнителни и напоителни полета"": [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Шишков за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Палеогруп" ЕООД за "Изграждане на складове за съхранение на строителни материали и офиси, включително сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алба-мед-58 д-р Александра Багрова АИППМП" ЕООД, "Алба-мед-86 д-р Велислав Николов АИППМП" ЕООД и "Аля-17" ЕООД за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Амлог" ЕООД за "Тръбен кладенец" в ПИ в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анелия Добрева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ани Георгиева за "Производствена и складова дейност" в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Диана" ЕООД за "Автомагазин и сервиз АУДИ" в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ен фреш"  ООД за "Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност и крайпътен комплекс, търговска и обществено обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Катя Найденова за "Обществено и делово обслужване - детска градина" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Марина Райчева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пимк инвест" АД за "Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на обект "Мобилен бетонов център" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоян Чаталбашев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Галакси инвестмънт груп" ООД за "Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщения до Тодора Димова и Инна Цертий за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица, стопански двор "Запад" : [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщение Димитринка Жекова за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП  в с.Първенец, местност "Ченгене баир" : [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщения до Светлана Стоева, Атанас Шишков, Костадин Тотев и Десислава Горанова за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП  в с.Марково, местност "Пиринчийката", за обект "Жилищно застрояване" : [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщения до Иванка Рангелова, Николай Рангелов, Калинка Григорова и Драга Кузманова за  одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Кадиево, за "Цех за преработка на селскостопанска продукция" : [Прочети]


[18 Април 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Април 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пимк инвест" АД за "Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на обект "Мобилен бетонов център" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Импрес" ООД за "Производствена, складова и обществено - обслужваща дейност" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Биопродукт 2007" за "Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Б.Мастагарков и Н.Мастагаркова за "Обществено обсужващи и складови дейности" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Агро север 67" ЕООД за "Предприятие за преработка на плодове чрез сушене и производство на оцет" в поземлен имот в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от СД "Петроника 2000 - Гръблев и сие" ЕООД за "Производствена и складова дейност" в поземлен имот в землището на с.Брестовица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Евро строй кънстракшън" ЕООД за "Оползотворяване на отработени смазочни масла в хидравлична и мазилна системи на Трошачно-сортировъчна инсталация" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Април 2018] Съобщение за одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ в землищено на с.Цалапица: [Прочети]


[11 Април 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Април 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за изготвено задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на ПУП - ПРЗ и ПП "Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране - инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване" в с.Първенец: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анелия Добрева за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Павлова за "Производствена, складова, търговска и обществено обсулжваща дейност" в поземлен имот в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Макао България" ООД за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Наско Талев за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ен фреш" ООД за "Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, ремонт на селскостопанска техника и оранжерии" в поземлен имот в землището на с.Крумово: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Стойчев за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Викинг-Т" ООД за "Изграждане на складова база с шоурум и сондажен кладенец" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зоосимадон" ЕООД за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зоосимадон" ЕООД за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Арто Забуян за "Жилищна сграда и гараж" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Бонка Чернева за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Борис Карапанов за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Карапанов за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Сити вю парк" ООД за "Жилищно строителство, техническа инфраструктура и ПС, техническа инфраструктура и ТП, спорт и рекреации" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "МГ Логистик" ЕООД за "Жилищно строителство" в поземлени имоти в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Павлова за "Изграждане на цех за производство и съхранение на сушени плодове и зеленчуци" в поземлен имот в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Холсим кариерни материали Пловдив" АД за "Добив на строителни материали - мрамори за трошен камък в участък "Калоян" от находище "Белащица" на площ 50,534 дка" в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Магдалена Попарова за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Нат 2004" ООД за "Разполагане на изчислителен център" в поземлен имот в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ Комерс" ЕООД за "Изграждане на улична канализация - колектор 1" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Викинг-Т" ООД за "Изграждане на складова база с шоурум и сондажен кладенец" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Светлозар Фръков и Иван Иванов за "Изграждане на складова база за плодове и зеленчуци и административна сграда" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[27 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николай Дончев за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за РПИП за обособена територия, обсужвана от "ВиК" ЕООД, гр.Пловдив: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Вексил" ЕООД за "Изграждане на къща за гости" в поземлени имоти в землището на с.Дедево: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Златанов за "Изграждане на склад за селскостонаска техника" в поземлен имот в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Тракия органик фарм" ООД за "Изграждане на водоземно съоръжение за добив на подземна вода" в поземлен имот в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пик консулт 1" ЕООД за "Изграждане на малък спортен центърс футбулно игрище и обслужваща го сграда" в имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Руси Иванов за "Изграждане на автосервиз" в поземлен имот в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[15 Март 2018] Протокол от Общото събрание на РСУО "Пловдив": [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "МГ Логистик" ЕООД за изграждане на "Жилищно строителство" в поземлени имоти в землището на с.Белащица: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Галинка Атанасова Стайчева за изграждане на "Производствена и складова дейност" в поземлен имот  в землището на с.Белащица: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Рангел Трендафилов Рангелов, Димитър Стойчев Тодоринов, Екатерина Енева Ракидова за "Жилищно застрояване" в 3 нови урегулирани поземлени имота в землището на с.Дедево: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Теодора Новакова Новакова за "Жилищно застрояване" в поземлен имот след изготвяне на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в землището на с.Марково: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Любомиров Петров за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Иммопроект" ООД за изработване на ПУП-ПРЗ за "Дом за стари хора" в землището на с.Храбрино: [Прочети]


[06 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алика" ЕООД за "Изграждане на производствени, складови, административни, търговски и обслужващи дейности" в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Март 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[02 Март 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[01 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Палеогруп" ЕООД за "Производствена, складова и търговска дейност" в землището на с.Марково: [Прочети]


[28 Февруари 2018] Съобщения за решение на ЕСУТ за разгледан и приет ПУП-ПРЗ на поземлен имот - земеделска земя за процедура за промяна на предназначението и образуването на УПИ - жилищно строителство в с.Брестник: [Прочети]


[27 Февруари 2018] Списък на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2018/2019г. по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ на територията на община "Родопи": [Прочети]


[27 Февруари 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Дрийм Хоум 1" ЕООД и "Александра-04" ЕООД за "Изменение на ПУП-ПРЗ и организиране на производство на алуминиева и ПВЦ дограма" в землището на с.Белащица: [Прочети]


[26 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[26 Февруари 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ООД за "Жилищно строителство -  11 нови УПИ за 11 бр. еднофамилни жилища" в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец: [Прочети]


[22 Февруари 2018] Решение № 09-ДО-1089 -2 от 08.02.2018 год. за дейности с отпадъци на "ВИС СТРОЙ 1"  ЕООД: [Прочети]


[22 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "КАРОЛИНА КО" ЕООД за "Изграждане на оранжерия и обслужваща сграда" в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[22 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец: [Прочети]


[21 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "НАП 2004" ООД за изграждане на "Водно огледало /водохранилище/" в землищата на  с.Кадиево и с.Цалапица: [Прочети]


[21 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец: [Прочети]


[19 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "АТЛАС 65" ЕООД за изграждане "Крайпътен обект, ресторант, магазин, складови и производствени дейности" в местност "Сракет", с.Цалапица: [Прочети]


[16 Февруари 2018] Обявление за приет проект на ПУП-ПП за обект: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА УПИ 020098 В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ЯГОДОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ЧРЕЗ НОВ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD Ф225”, попадащ в териториите на две общини: „Родопи“ и Пловдив, област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Ягодово Община “Родопи”): [Прочети]


[15 Февруари 2018] Информация за преценяване необходимост от извършване на ОВОС от Вайлет Агро ЕООД, с.Кадиево: [Прочети]


[15 Февруари 2018] Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП  на кв.12 в с.Храбрино: [Прочети]


[12 Февруари 2018] Съобщения за одобрен проект за изменение на ПУП  на кв.12 в с.Храбрино: [Прочети]


[06 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[06 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево: [Прочети]


[05 Февруари 2018] Разрешение на "Петрол Сървис" ЕООД за дейности с отпадъци № 09-ДО-1127-00 от 16.01.2018г. [Прочети]


[05 Февруари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[29 Януари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Устина: [Прочети]


[25 Януари 2018] Съобщение за одобрен ЧИ на ПУП за кв.12 по плана на с.Храбрино: [Прочети]


[25 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево, кв.3 : [Прочети]


[23 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево, кв.3 : [Прочети]


[22 Януари 2018] Искова молба с вх.№61080/31.10.2017г. по описа на Районен съд Пловдив за обявяване на смъртта на лицето Васил Иванов Николов – известен с фамилията Рошински, както и с фамилията Курдулов, ЕГН: 5503014582, същият в неизвестност от 11.09.1944г.: [Прочети]


[19 Януари 2018] Община „Родопи” назначава комисия съгласно заповед №46/18.01.2018г: [Прочети]


[17 Януари 2018] Съобщение за съставен акт за констатиране на непълноти/грешки/ в кадастралния план на с.Ситово: [Прочети]


[16 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[15 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[15 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Цалапица [Прочети]


[12 Януари 2018] Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.27 по плана на с.Златитрап [Прочети]


[09 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56). На територията на Община „Родопи“ парцеларния план засяга поземлени имоти, находящи се в землището на с. Брестник. На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
Проектът е изложен за запознаване в сградата на община „Родопи” – гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански“ №1А, ет.1, стая 10. [Прочети]


[03 Януари 2018] Одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово, сключено между лицата по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. [Прочети]


[03 Януари 2018] Одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово, сключено между лицата по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. [Прочети]


[ 03 Януари 2018 ] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[02 Януари 2018] Съобщение : На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №РД-02-15-100/18.12.2017г. на Министерство на регионалното развитите и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен  план за обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), в землището на с. Брестник, Община „Родопи“, област Пловдив. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване. [Прочети]


[19 Декември 2017] Във връзка с годишно приключване на 2017 г. Община Родопи уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" ще работи с граждани на 29.12.2017 г. до 10,30 ч., а на 02.01.2018 г. от 11,00 ч.


[ 14 Декември 2017 ] Заповеди по чл. 37в от ЗСПЗЗ   [Прочети]


[ 16 Ноември 2017 ] Предварителни регистри по чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, землище на с. Ситово  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Информационна среща на 16.11.2017г. (четвъртък) в НЧ "Наука-1919г.", с. Крумово, Община "Родопи"  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Корекция  на заповеди №РД 11-10112 и №РД 11-10113 / 03.11.2017г.  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Предварителни регистри по чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, землище на с. Лилково  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Заповеди по чл. 37ж за землището на с. Ситово и с. Лилково  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37ж, ал 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2018 година [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Обява на Общинска Служба по Земеделие - Родопи за землището на с Ситово и с. Лилково [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.128, ал.3, 5 и 8 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.128, ал.3, 5 и 8 от ЗУТ.[Прочети]


[ 13 Ноември 2017 ] Съобщение - Община "Родопи" на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава. че са издадени Заповеди на Кмета на Община "Родопи" и разрешения на Общински съвет "Родопи" - Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: С Решение № 338, Протокол № 20 от 26.10.2017г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлени имоти № 50.74; и № 50.77 в местност "Шипковица" от Плана на новоубразуваните имоти на с. Лилково, за обект; "Жилищно строителство- 2бр. УПИ", разрешение на полски пътища, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване.[Прочети]


[ 17 Октомври 2017]  Съобщениe за предстоящите търговски мисии към някои значими изложения в Турция [Прочети] . Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта им е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на търговски мисии. [Прочети]


[ 16 Октомври 2017]  Заповеди за Споразумения по чл.37в  от ЗСПЗЗ за  стопанската 2017г./2018г. [Прочети]


[ 12 Октомври 2017]  Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[ 12 Октомври 2017]  Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[ 09 Октомври 2017] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи" обявява Заповед №ДС-12-4/19.09.2017г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: "Водоснабдяване на УПИ 020098, в землището на с. Ягодово, Община „Родопи", чрез нов уличен водопровод PE-HD Ф225" попадащ в териториите на две общини: „Родопи" и Пловдив, област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Ягодово Община "Родопи"). [Прочети]


[25 Септември 2017] Съобщениe  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[21 Септември 2017] ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГТ НА ОБЩИНА "РОДОПИ" ЗА 2017г.[Прочети]


[20Септември 2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20Септември 2017] Съобщениe  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ [Прочети]


[18Септември 2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[18Септември 2017] Съобщениe  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ [Прочети]


[18Септември2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[16 Септември 2017] На основание чл. 19 от Наредба № 5 / 03.06.2016 г Правила за осъществяван нa допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Обши на Родопи и изаявено писмено желание от страна на родителите по групи ДГ „ Мир „ обявява конкурс по документи за Допълнителни педагогически услуги /ДДУ/ извън държавните образователни изисквания по следните дейности [Прочети]


[14Септември 2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[13 Септември2017] Съобщениe от Община „Родопи” на основание чл. 44, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 44. ал.2, във връзка с разпоредбите на чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), и съвместно указание ДДС № 02/31.03.2016 год. на Министерство на Финансите, № БНБ-31900/01.04.2016 год. на ЬНБ за Ред и начин на прилагане на разпоредбите на чл.4 от ЗОПБ ,се предоставя възможност за извършване на плащания и с банкови карти на инсталираните ПОС терминални устройства[Прочети]


[13 Септември2017] Съобщения от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[11Септември2017] Във връзка с Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерски съвет, задължаващо административните органи да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ),  Община „Родопи”  на 14.09.2017г. ще извърши привеждане и обновление на софтуера , в следствие на което обслужването на гражданите ще започне след 10:30 ч. 


[05Септември2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[31 Август2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[28Август2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[  Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[17Август2017] График за провеждане на комисиите по сключване на споразумения чл. 37в, за соп. 2017/2018г. [Прочети]


[14Август2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[14Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.37, ал1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  [Прочети]


[08Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[07Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[04Август2017]    Решение на основание чл.71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), във връзка със заявление №УО-506/06.06.2017г.    [Прочети]


[03Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20Юли2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юли2017] Оперативна информация за пазара на труда м.юни 2017г. от ДБТ Родопи[Прочети]


[18 Юли2017] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава [Прочети]


[17Юли2017] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава [Прочети]


[11Юли2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[05 Юли2017] Общинска служба по земеделие - Родопи съобщава за създаване на масиви за ползване за стопанската 2017г./2018г.[Прочети]


[05 Юли2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[29 Юни2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание   [Прочети]


[26 Юни2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[23 Юни2017] Покана във връзка с традиционния Празник на община Доспат [Прочети]


[23 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” във връзка с наложителен ремонт на вододовеждащ канал към изр. Кричим [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[14 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[13 Юни2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[13 Юни2017] Съобщение от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. [Прочети]


[12 Юни2017] Съобщение съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС. [Прочети]


[12 Юни2017]Съобщение от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. [Прочети]


[08 Юни2017] Решение №ПВ-7-ЕО/2017г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка. [Прочети]


[08 Юни2017] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ. 
[Прочети]


[08 Юни2017] Съобщение за проекто-заповед от Директора на РДГ-Пловдив за ограничаване достъпа, престоя и преминаване на лица и пътни превозни средства през следните горски пътища и местности, попадащи в държавните горски територии на Ловностопански участък "Тъмраш", в териториалния обхват на дейност на ТП "ДЛС Тракия" - с.Стряма на ЮЦДП - гр.Смолян. [Прочети]


[06 Юни2017] Съобщение от  Община „Родопи” на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда.[Прочети]


[01 Юни2017] Покана за обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнение бюджета на Община Родопи за 2016г. [Прочети]


[29 Май2017] Съобщение от  Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. [Прочети]


[18 Май 2017] Доклад междинна оценка за изпълнение на общински план за развитие на Община Родопи за периода 2014-2020г. [Прочети]


[18 Май 2017] Актуализиран общински план за развитие на Община Родопи за периода 2017-2020 [Прочети]


[17 Май 2017] Покана за обществено обсъждане  [Прочети]


[04 Май 2017] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[04 Май 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[03 Май 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[02 Май 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 02.05.2017г [Прочети]


[28 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Април 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.26, ал.1  от АПК [Прочети]


[27 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[26 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[25 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 25.04.2017г [Прочети]


[24 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[21 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[20 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[19 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5  от ЗУТ [Прочети]


[19 Април 2017] Дефиле „Вино и гурме“ 6-7 Май 2017г. [Прочети]


[18 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 18.04.2017г [Прочети]


[12 Април 2017] Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Пловдив [Прочети]


[11 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 11.04.2017г [Прочети]


[10 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[10 Април 2017] Покана за обсъждане във връзка със стартиране на процедура по внасяне на предложение за закриване на СЦГ с.Храбрино, фелиал към ДГ "Пролет" с.Първенец [Прочети]


[06 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[05 Април 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[04 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Април 2017] Обява ОСЗ - Родопи [Прочети]


[04 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 04.04.2017г [Прочети]


[31 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[31 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[31 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[30 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[30 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[29 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[29 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[28 Март 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 28.03.2017г [Прочети]


[28 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[28 Март 2017] Съобщение [Прочети]


[24 Март 2017] Заповед № РД 02-15-30 от 16.03.2017г. [Прочети]


[24 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[23 Март 2017] Информация за пазара на труда за месец Януари и Февруари 2017г. [Прочети]


[23 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[23 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3  от ЗУТ [Прочети]


[23 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[21 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[21 Март 2017] Съобщение на основание  чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[16 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[10 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ [Прочети]


[10 Март 2017] Обявление във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи с НТП - трайни насаждения за стопансаката 2016/2017г. [Прочети]


[08 Март 2017] Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Пловдив [Прочети]


[07 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[07 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[07 Март 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 07.03.2017г [Прочети]


[06 Март 2017] Съобщение на основание  чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[02 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[01 Март 2017] Съобщения във връзка с деклариране на недвижими имоти и патентна дейност [Прочети]


[01 Март 2017] Съобщение [Прочети]


[28 Февруари 2017] Списък на поземлени имоти - общинска собственост с начин на трайно ползване мери и пасища определени за индивидуално ползване по населени места [Прочети]


[28 Февруари 2017] Покана за второто издание на Народен събор Пловдив [Прочети]


[28 Февруари 2017] Съобщение [Прочети]


[28 Февруари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 28.02.2017г [Прочети]


[27 Февруари 2017] Съобщение [Прочети]


[21 Февруари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 21.02.2017г [Прочети]


[20 Февруари 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[20 Февруари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[20 Февруари 2017] Съобщение[Прочети]


[14 Февруари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Февруари 2017] Заповед на Областен управител на област Пловдив № ДС-12-2 от 30.01.2017г  [Прочети]


[07 Февруари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[07 Февруари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 07.02.2017г [Прочети]


[31 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 31.01.2017г [Прочети]


[27 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 24.01.2017г [Прочети]


[23 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[23 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[18 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[17 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[17 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 17.01.2017г [Прочети]


[16 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[12 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Януари 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[11 Януари 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[11 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[04 Януари 2017] Заповед РД-02-15-135/23.12.2016г [Прочети]


[04 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 03.01.2017г [Прочети]


[04 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[04 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Декември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 27.12.2016г [Прочети]


[21 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[20 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[15 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[14 Декември 2016] Съобщениe на основание чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[13 Декември 2016] Доклад с резултати от пилотното изследване на въпросника "Учеща се организация" [Прочети]


[13 Декември 2016] Съобщениe на основание чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[13 Декември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 13.12.2016г [Прочети]


[12 Декември 2016] Съобщениe [Прочети]


[12 Декември 2016] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщение [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщение [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщение [Прочети]


[01 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[22 Ноември 2016] Покана за благотворителна инициатива за децата на загинали и пострадали служители на МВР-Пловдив [Прочети]


[22 Ноември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[22 Ноември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 22.11.2016г [Прочети]


[21 Ноември 2016] Съобщение [Прочети]


[21 Ноември 2016] Съобщение [Прочети]


[21 Ноември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[15 Ноември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 15.11.2016г [Прочети]


[15 Ноември 2016] Решение 09-ДО-1070-01/01.11.2016г. [Прочети]


[08 Ноември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 08.11.2016г [Прочети]


[08 Ноември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[04 Ноември 2016] Съобщение [Прочети]


[31 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[28 Октомври 2016] Мерки за насърчаване на работодателите[Прочети]


[18 Октомври 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 18.10.2016г [Прочети]


[17 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[11 Октомври 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 11.10.2016г [Прочети]


[05 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[04 Октомври 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 04.10.2016г [Прочети]


[03 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[30 Септември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[28 Септември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 27.09.2016г [Прочети]


[21 Септември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[20 Септември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 20.09.2016г [Прочети]


[20 Септември 2016] Съобщение [Прочети]


[17 Септември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[13 Септември 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 13.09.2016г [Прочети]


[12 Септември 2016] Информационен материал за младежи [Прочети]


[09 Септември 2016] Стартиране на изпълнениетона проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза I" [Прочети]


[09 Септември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[07 Септември 2016] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[30 Август 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.26, ал.1 от АПК [Прочети]


[30 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 29.08.2016г [Прочети]


[29 Август 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[23 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 23.08.2016г [Прочети]


[22 Август 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[22 Август 2016] Съобщение [Прочети]


[17 Август 2016] Обявление във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017г. и в изпълнение на чл.72б ал.3 от ППЗСПЗЗ [Прочети]


[16 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 16.08.2016г [Прочети]


[16 Август 2016] Съобщение [Прочети]


[15 Август 2016] Заповеди на основание чл.37в , ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления [Прочети]


[15 Август 2016] Заповед ДС-09-17 /25.07.2016г. касаеща процедура по отчуждаване на част от имоти-частна и общинска собственост за изграждане на обект: Път III-862 "Пловдив-Лилково" - Възстановяване и  укреплане на компроментирани насипи от км 8+100 до км 8+ 500 [Прочети]


[15 Август 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и  от ЗУТ [Прочети]


[10 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 09.08.2016г [Прочети]


[02 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 02.08.2016г [Прочети]


[01 Август 2016] Свободни финансови средства за сключване на договори за насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ през м.юли 2016г.[Прочети]


[28 Юли 2016] Съобщение за публично оповестяване[Прочети]


[27 Юли 2016] Съобщение[Прочети]


[27 Юли 2016] Съобщение от ЮЦДП  Смолян [Прочети]


[26 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 26.07.2016г [Прочети]


[25 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[21 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[21 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[21 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[20 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 19.07.2016г [Прочети]


[19 Юли 2016] Процедура за прием на заявки и подбор на работодатели от частния сектор по компонент 1 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица [Прочети]


[15 Юли 2016] Процедура за прием на заявки от работодатели от публичния сектор по Компонент 2 на програма за обучение и заетост на продължително безработни лица [Прочети]


[12 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 12.07.2016г [Прочети]


[11 Юли 2016] Обявление [Прочети]


[11 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[11 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[07 Юли 2016] Съобщение [Прочети]


[05 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 05.07.2016г [Прочети]


[01 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[28 Юни 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 28.06.2016г [Прочети]


[27 Юни 2016] Съобщение [Прочети]


[22 Юни 2016] Съобщение [Прочети]


[21 Юни 2016] Традиционни културни тържества и празник на община "Доспат"[Прочети]


[20 Юни 2016] Съобщение [Прочети]


[20 Юни 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[16 Юни 2016] Становище на Агенция "Пътна Инфраструктура" [Прочети]


[15 Юни 2016] Обява за раотодатели [Прочети]


[14 Юни 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 14.06.2016г [Прочети]


[10 Юни 2016] Уточняваща информация за пръсканията![Прочети]


[07 Юни 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 07.06.2016г [Прочети]


[31 Май 2016]Протокол в изпълнение на заповед  640/16.07.2015г [Прочети]


[31 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 31.05.2016г [Прочети]


[25 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 25.05.2016г [Прочети]


[16 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 16.05.2016г [Прочети]


[13 Май 2016] Балканска икономическа среща на високо равнище [Прочети]


[13 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 10.05.2016г [Прочети]


[11 Май 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[10 Май 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[05 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 03.05.2016г [Прочети]


[04 Май 2016] Бакалавърски и магистърски програми за учебната 2016/2017 година на филиалът на ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Смолян. [Прочети]


[04 Май 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Май 2016] Дирекция "Бюро по труда Родопи" набира документи за програма "Старт на кариерата" 2016г.  [Прочети]


[04 Май 2016] Списък на възрастните хора, които ще получат ваучери от национална кампания "Великден за всеки" [Прочети]


[28 Април 2016] Протокол в изпълнение на заповед №640/16.07.2015г. на Кмета на Община "Родопи" [Прочети]


[26 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 26.04.2016г [Прочети]


[26 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 19.04.2016г [Прочети]


[19 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[19 Април 2016] Съобщение [Прочети]


[18 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 12.04.2016г [Прочети]


[12 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Април 2016] Информация за извършване на планирани дейности на електросъоръженията на EVN [Прочети]


[04 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в "БТ Родопи" гр.Пловдив към 22.03.2016г [Прочети]


[04 Април 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[31 Март 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[18 Март 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[17 Март 2016] Съобщение [Прочети]


[14 Март 2016] ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 21.03.2016 г.- 05.04.2016 г.


[14 Март 2016] ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 07-17.03.2016 г


[29 Февруари 2016] Списък на поземлени имоти - общинска собственост с начин на трайно ползване мери и пасища определени за индивидуално ползване по населени места [Прочети]


[29 Февруари 2016] Финал на проект "Нови възможности за грижа" , реализиран на територията на община "Родопи" [Прочети]


[25 Февруари 2016] Община "Родопи" - Пловдив набира даброволци за участие в доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и инзвъредни ситуации и отстраняване на последиците от тях [Прочети]


[25 Февруари 2016] Информация за извършване на планирани дейности на електросъоръженията на EVN [Прочети]


[22 Февруари 2016] Съобщение [Прочети]


[10 Февруари 2016] График за провеждане на информационни кампании /договор №РД50-182 от 07.12.2015 г./ [Прочети]


[03 Февруари 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Февруари 2016] Заповед РД-02-14-397/23.04.2013г  [Прочети]


[29 Януари 2016] Определение №451 /18.01.2016г.  [Прочети]


[22 Януари 2016] Информация по проект "Нови възможности за грижа" , реализиран на територията на община "Родопи" [Прочети]   [Заявление]


[14 Януари 2016] ДО  ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ!!!  ВАЖНО!!!  [Прочети]


[14 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[12 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[08 Януари 2016] Обява за обществено обсъждане [Прочети]


[06 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[05 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[04 Януари 2016] Обявление [Прочети]


[17 Декември 2015] Информация по проект "Нови възможности за грижа" , реализиран на територията на община "Родопи" [Прочети]


[14 Декември 2015] Съобщение [Прочети]


[12 Декември 2015] Съобщение за обществено обсъждане за кариера в с.Крумово [Прочети]


[10 Декември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[07 Декември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[03 Декември 2015] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[30 Ноември 2015] Съобщение [Прочети]


[23 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[20 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[17 Ноември 2015] Съобщение относно изпускане на водни маси - язовир Кричим [Прочети]


[16 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[13 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Ноември 2015] Съобщение [Прочети]


[06 Ноември 2015] Европейски ден на винения туризъм [Прочети]


[06 Ноември 2015] Заповед областен управител свикване сесия общински съвет [Прочети]


[23 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[15Октомври 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Октомври 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Октомври 2015]Сканирани заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Пловдив за разпределените масиви за ползване на земеделски земи за стоп. 2015/2016., заедно с Приложение № 1 и № 2. [Прочети]


[12 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[08 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[06 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[06 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[06 Октомври 2015] Съобщение [Прочети]


[30 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[29 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[08 Септември 2015] Обява [Прочети]


[07 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[28 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[26 Август 2015] Съобщение [Прочети]


[25 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Август и 2015] График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37В, ал.1 от ЗСПЗЗ [Прочети]


[24 Август и 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Август и 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Август и 2015] Съобщение [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Оризари  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Кадиево  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Първенец  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Марково  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Златитрап  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Брестовица  [Прочети]


[11 Август 2015] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[11 Август 2015] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[11 Август 2015] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[06 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Крумово  [Прочети]


[03 Август 2015]Община РОДОПИ стартира строително-монтажните работи на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЛАХОВАТА КЪЩА В  МУЗЕЙ НА ВИНОТО“  - по Договор №52/3/3130514 от 15.04.2014г., село Брестовица   [Прочети]


[03 Август 2015] На 08 ноември 2015г. Европейския винен туризъм ще отпразнува своя голям ден  [Прочети]


[24 Юли 2015] Съобщение на основание чл.61,ал.3 от Административнопроцесуален кодекс [Прочети]


[24 Юли 2015] Съобщение на основание чл.61,ал.3 от Административнопроцесуален кодекс [Прочети]


[20 Юли 2015] Искане за преоценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието въху околната среда [Прочети]


[09 Юли 2015] Решение на основание чл.78 ал.9 във връзка с чл.35 ал.3 от закона за управление на отпадъците [Прочети]


[09 Юли 2015] Обява връзка с подаване на декл. по чл.69 и заявление чл.70 от ППЗСПЗЗ [Прочети]


[08 Юли 2015] Съобщение [Прочети]


[02 Юли 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Юли 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Юли 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Юли 2015] Съобщение [Прочети]


[30 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[24 Юни 2015] Заповед № РД-02-15-76 / 28.05.2015г. [Прочети] [Документи]


[24 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[17 Юни 2015] Прессъобщение относно приключил първи етап от изпълнението на проект за обучение на служителите на община Родопи [Прочети]


[17 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[15 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[10 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Юни 2015] Община „Родопи“ обявява процедура за избор на партньор по проект по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020г.

Приложение I : Декларация на партньора

Приложение I I: Декларация за  минимални държавни помощи

Приложение I I I :  Проект на споразумение между конкретен бенефициент и партньор.


[05 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[05 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Юни 2015] Агитационен материал за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания за 2015г.[Прочети]


[02 Юни 2015] Участие в провеждането и организирането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за сужителите в община "Родопи" [Прочети]


[01 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[25 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[25 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Май 2015] График за провеждане на кампанията "Да изчистим България заедно - 2015" [Прочети]


[14 Май 2015] Списък на класираните кандидат - потребители и определения индивидуален месечен бюдджет (в часове) [Прочети]


[12 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[04 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[24 Април 2015] Списък на оценените кандидати за лични асистенти [Прочети]


[20 Април 2015] Съобщение за проектиране на изменение на ПУП [Прочети]


[16 Април 2015] Съобщение [Прочети]


[07 Април 2015] Съобщение относно Информационна кампания на МЗХ по ПРСР 2014 - 2020г. [Прочети]


[07 Април 2015] Съобщение [Прочети]


[07 Април 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[30 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[18 Март 2015] Обучение на кметове и кметски наместници [Прочети]


[17 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[16 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Март 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[09 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[04 Март 2015] Обявление [Прочети]


[26 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[24 Февруари 2015] Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба [Обява] [Приложение]


[24 Февруари 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Февруари 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[23 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[16 Февруари 2015] Съобщение във връзка с предстоящите местни избори през 2015г [Прочети]


[12 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[06 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[21 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[14 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[09 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[05 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[04 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[01 Декември 2014] Съобщение [Прочети]


[27 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[27 Ноември 2014] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Ноември 2014] Уведомлениеза инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[26 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[25 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[25 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[19 Ноември 2014] Проект "Кариерно развитие на заети лица" [Прочети]


[19 Ноември 2014] Уведомление [Прочети]


[17 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[14 Ноември 2014] Съобщение [Прочети]


[05 Ноември 2014] Прессъобщение относно проект за обучение на служителите на община Родопи [Прочети]


[30 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[29 Октомври 2014] Решение 09-ДО-989-03 от 16.10.2014г [Прочети]


[28 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[24 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[17 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[13 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Октомври 2014] Съобщение [Прочети]


[30 Септември 2014] Позиция на управителния съвет на националното сдружение на общините в Република българия [Прочети]


[30 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[24 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[23 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[15 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[08 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[04 Септември 2014] Съобщение относно усложнената метереологична обстановка [Прочети]


[03 Септември 2014] Съобщение относно усложнената метереологична обстановка [Прочети]


[02 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[01 Септември 2014] Съобщение [Прочети]


[21 Август 2014] Съобщение [Прочети]


[21 Август 2014] Информация [Прочети]


[19 Август 2014] Съписък на служителите, които ще бъдат заети с набиране на информация за болестта "син език" и ще дават указания на фермери и стопани какво да правят при установяване на болестта  [Списък]


[19 Август 2014] Съобщение [Прочети]


[11 Август 2014] Съобщение [Прочети]


[05 Август 2014] Съобщение [Прочети]


[28 Юли 2014] Относно: Участие в Международен Инвестиционен Форум , който ще се проведе в Батуми на 04 - 05 Септрември 2014г.[Прочети]


[28 Юли 2014] Уведомление [Прочети]


[17 Юли 2014] Уведомление [Прочети]


[14 Юли 2014] Решение №441 от 27 Юни 2014г. [Прочети]


[04 Юли 2014] Заповед ДС-12-3/19.06.2014г. [Прочети]


[13 Юни 2014] Обявление на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост [Прочети]


[10 Юни 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Юни 2014] Съобщение [Прочети]


[09 Юни 2014] Уведомление [Прочети]


[04 Юни 2014] Покана за заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект "По пътищата на цивилизацията" [Прочети]


[03 Юни 2014] Съобщение [Прочети]


[02 Юни 2014] Молба за обявяване на смърт [Прочети]


[30 Май 2014] Уведомление [Прочети]


[28 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[28 Май 2014] Решение № 09-ДО-1074-00 от 20.05.2014г. [Прочети]


[27 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[21 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[20 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[14 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[14 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[12 Май 2014] Съобщение [Прочети]


[10 Май 2014] Решение № 09-ДО-1070-00 от 17.04.2014г. [Прочети]


[08 Май 2014] Информация за инвестиционно намерение [Прочети]


[28 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[23 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[22 Април 2014] Да изчистим българия за един ден [Прочети]


[16 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[15 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[10 Април 2014] Съобщение [Прочети]


[03 Април 2014] Начална военна подготовка 2014 [Изтегли]


[27 Март 2014] Информация [Прочети]


[25 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[25 Март 2014] Информация за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[20 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[18 Март 2014] Решение №98 от 20 Февруари 2014г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства  [Прочети]


[17 Март 2014] Информация [Прочети]


[13 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[11 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[11 Март 2014] Съобщение [Прочети]


[07 Март 2014] Споразумение за обществен ред и сигурност [Прочети]


[04 Март 2014] Информация [Прочети]


[26 Февруари 2014] Покана за съставяне на АУАН [Прочети]


[25 Февруари 2014] Съобщение [Прочети]


[17 Февруари 2014] Съобщение [Прочети]


[12 Февруари 2014] Съобщение [Прочети]


[04 Февруари 2014] Съобщение [Прочети]


[31 Януари 2014] Информация [Прочети]


[31 Януари 2014] Информация [Прочети]


[29 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[28 Януари 2014] Информация ОТНОСНО: разрешение за поставяне на рекламна табела /билборд на територията на Община "Родопи" - Пловдив [Прочети]


[27 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[23 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[22 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[21 Януари 2014] НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2014 г “ [Приложение 1] [Приложение 2]


[16 Януари 2014] Информация за организиране на лятна практика за студенти от висши учебни заведения от Алтайския край. [Прочети]


[13 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[07 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[06 Януари 2014] Съобщение [Прочети]


[19 Декември 2013] Съобщение [Прочети]


[12 Декември 2013] Протокол от заседание на общото събрание на Регионално сдружение - Цалапица [Прочети]


[09 Декември 2013] Съобщение [Прочети]


[05 Декември 2013] Съобщение [Прочети]


[18 Ноември 2013] Съобщение за планирана профилактика в мрежата на Мтел [Прочети]


[18 Ноември 2013] Съобщение [Прочети]


[11 Ноември 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[24 Октомври 2013] Решение №09-ДО-579-07 от 10.10.2013г. [Прочети]


[18 Октомври 2013] Обявление [Прочети]


[16 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[02 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[01 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[26 Септември 2013] Информация за инвестиционно продложение [Прочети]


[26 Септември 2013] Информация за инвестиционно предложение [Прочети]


[26 Септември 2013] Съобщение [Прочети]


[24 Септември 2013] Конкурс за журналисти "НАГРАДАТА НА ОБЩИНИТЕ" [Изтегли документи]


[19 Септември 2013] Уведомително писмо за одобрение на проект с ИД.№52/3/3210314 от Държавен фонд "Земеделие" Разплащателна агенция, Централно управление №326 /Мярка 41/321 [Прочети]


[19 Септември 2013] Информация за процедура за кандидатстване на работодатели по мерки от ЗНЗ [Прочети]


[13 Септември 2013] Обява [Прочети]


[12 Септември 2013] Уведомление [Прочети]


[12 Септември 2013] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Септември 2013] Съобщение [Прочети]


[22 Август 2013] Уведомление за извършване на опис и оценка на възбранени недвижими имоти по изпълнително дело №20138270400262 [Прочети]


[21 Август 2013] Съобщение [Прочети]


[20 Август 2013] Информация за предмета на опазване на защитена зона "Брестовица" с код ВС 0001033 и евентуално влияние на инвестиционното предложение върху зоната [Прочети]


[06 Август 2013] Съобщение [Прочети]


[01 Август 2013] На 06.08.2013г. / вторник / от 19.00ч. в залата на Читалище "Наука", с.Крумово, ще се проведе общо селско събрание  с г-н  инж.Пламен Спасов - кмет на община "Родопи" и жители на с.Крумово.


[31 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[30 Юли 2013] Информация [Прочети]


[26 Юли 2013] Информация [Прочети]


[22 Юли 2013] Съобщение по Изпълнително дело №20128270400444 [Прочети]


[22 Юли 2013] Съобщение по Изпълнително дело №20138270400262 [Прочети]


[22 Юли 2013] Съобщение по Изпълнително дело №20128270400656 [Прочети]


[22 Юли 2013] Обявление по Изпълнително дело № 20118280401416[Прочети]


[19 Юли 2013] Обява [Прочети]


[18 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[18 Юли 2013] Уведомление [Прочети]


[16 Юли 2013] Съобщение по изпълнително дело №20138270400262 [Прочети]


[16 Юли 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128270400656 [Прочети]


[16 Юли 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128270400444 [Прочети]


[15 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[08 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[03 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Юни 2013] Уведомление [Прочети]


[27 Юни 2013] Обява [Прочети]


[24 Юни 2013] Уведомление [Прочети]


[18 Юни 2013] Съобщение [Прочети]


[19 Юни 2013] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение Цалапица [Прочети]


[18 Юни 2013] Съобщение [Прочети]


[17 Юни 2013] XV Международен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2013 [Прочети]


[17 Юни 2013] Решение №09-ДО-1050-00 от 04.06.2013г. [Прочети]


[14 Юни 2013] Решение №8349 от 12.06.2013г. [Прочети]


[06 Юни 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Май 2013] Информация за инвестиционно предложение [Прочети]


[28 Май 2013] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [Прочети]


[28 Май 2013] Информация по наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони [Прочети]


[17 Май 2013] Информация  съгласно изискванията на „ Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта, на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите  на опазване на защитените зони” [Прочети]


[17 Май 2013] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [Прочети]


[13 Май 2013] Съобщение [Прочети]


[10 Май 2013] Съобщение [Прочети]


[07 Май 2013] Съобщение [Прочети]


[30 Април 2013] Съобщение [Прочети]


[30 Април 2013] Съобщение по изпълнително дело 00377/2012г. [Прочети]


[13 Април 2013] Регистрационен документ № 09 - РД - 315 - 00 от 16.04.2013г. [Прочети]


[25 Април 2013] Уведомление ДБТ - Родопи [Прочети]


[16 Април 2013] Уведомление [Прочети]


[10 Април 2013] Обявление по изпълнително дело №20128280400058 [Прочети]


[10 Април 2013] Съобщение [Прочети]


[08 Април 2013] Съобщение [Прочети]


[03 Април 2013] Обява [Прочети]


[03 Април 2013] Обява [Прочети]


[01 Април 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128210400438 [Прочети]


[13 Март 2013] Обява [Прочети]


[13 Март 2013] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[13 Март 2013] Решение № 09 - РД - 305 - 00 от 22.02.2013г. [Прочети]


[13 Март 2013] Решение № 09 - ДО - 1015 - 01 от 25.02.2013г. [Прочети]


[13 Март 2013] Решение № 09 - ДО - 655 - 04 от 28.02.2013г. [Прочети]


[12 Март 2013] Обява за обществен достъп до инвестиционно намерение [Прочети]


[12 Март 2013] Уведомление [Прочети]


[11 Март 2013] Обява за създаване на масиви за ползване за стопанската 2013/2014 година [Прочети]


[11 Март 2013] Съобщение [Прочети]


[06 Март 2013] Информация [Прочети]


[06 Март 2013] Уведомление [Прочети]


[06 Март 2013] Обява [Прочети]


[06 Март 2013] Обява [Прочети]


[06 Март 2013] Обява [Прочети]


[21 Февруари 2013] Съобщение [Прочети]


[12 Февруари 2013] Разрешение за дейности с отпадъци № 09 - ДО - 934 - 03 от 30.01.2013г. [Прочети]


[12 Февруари 2013] Решение № 09 - ДО - 989 - 02 от 29.01.2013г. [Прочети]


[12 Февруари 2013] Решение № 09 - ДО - 989 - 01 от 29.01.2013г. [Прочети]


[12 Февруари 2013] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[11 Февруари 2013] Призовка за принудително изпълнение [Прочети]


[11 Февруари 2013] ОСЗ Родопи напомня на всички земеделски производители, регистрирани по Норедба №3/1999г., че с изменението от 2011г./ДВ бр.79/ срока за пререгистрация е променен и пререгистрирането на земеделските производители тази година, ще се извършва в срок до 28.02.2013г. [Прочети]


[07 Февруари 2013] Регистрационен документ № 09 - РД - 268 - 00 от 21.01.2013г. [Прочети]


[07 Февруари 2013] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[01 Февруари 2013] Заповед на Областен управител на област Пловдив №ДС-22-4/01.02.2013г. [Прочети]


[31 Януари 2013] Съобщение по изпълнително дело №20118280400680 [Прочети]


[31 Януари 2013] Съобщение по изпълнително дело №20108270400761 [Прочети]


[08 Януари 2013] Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013г. [Прочети]


[02 Януари 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128270400444 [Прочети]


[18 Декември 2012] Съобщение по изпълнително дело №20108270400761 [Прочети]


[11 Декември 2012] Обявление - На основание чл.124, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Родопи обявява, че със заповед № 768 на Кмета на община "Родопи"  е разрешено изработване на ПУП за УПИ I-180 , II-181 ,III-182 ,X-184 кв. 15 с.Храбрино и е одобрено техническо задание.


[07 Декември 2012] Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба.[Изтегли документи]


[06 Декември 2012] Съобщение - На основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Родопи, област Пловдив, съобщава на заинтересуваните лица, че :

В Община "Родопи" са одобрени план-схеми за газификация на селата Ягодово, Крумово, Брани поле и Белащица.


[03 Декември 2012] Съобщение по изпълнително дело №20128270400494 [Прочети]


[03 Декември 2012] Съобщение по изпълнително дело №20128270400493 [Прочети]


[03 Декември 2012] Съобщение за насрочена публична продан ИД №20128270400494 [Прочети]


[03 Декември 2012] Съобщение за насрочена публична продан ИД №20128270400493 [Прочети]


[03 Декември 2012] Решение - Регистрационен документ №09-РД-263-00 от 21.11.2011[Прочети]


[19 Ноември 2012] Обявление по изп. дело №20118280400680, Ос Пловдив [Прочети]


[07 Ноември 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[01 Ноември 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[19 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[12 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[12 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[12 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[05 Октомври 2012] Относно: открита процедура с предмет: “Доставка на готови закуски и
готов топъл обяд за учениците в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Първенец [Прочети]


[29 Септември 2012] Решение №09 - ДО - 579 - 05 от 19.09.2012г. [Прочети]


[27 Септември 2012] Обявление по изпълнително дело №20118280400680, ОС Пловдив [Прочети]


[19 Септември 2012] Съобщение [Прочети]


[17 Септември 2012] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[10 Септември 2012] Решение №ПВ - 61 - ПР/2012г за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[04 Септември 2012] Обявление по изпълнително дело №20118280400680 ,ОС - Пловдив [Прочети]


[ 27 Август 2012] В държавен вестник брой 65 от 24.08.2012г. са публикувани решения на Общински съвет „Родопи“ с номера 210,211,212,213,214,215. Заинтересованите лица могат да ги обжалват в 30 дневен срок от съобщаването в Д.В. пред Административен съд град Пловдив чрез кмета на община „Родопи“. [Решения]


[ 16 Август 2012]Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г. [Прочети]


[ 09 Август 2012] Заповед №847/03.08.2012г. на директора на ОД за определяне на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с.Брестовица, община Родопи съгласно чл.72б, ал.1 от ЗСПЗЗ [Прочети]


[ 09 Август 2012] Заповед №848/03.08.2012г. на директора на ОД за определяне на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с.Цалапица, община Родопи съгласно чл.72б, ал.1 от ЗСПЗЗ [Прочети]


[ 09 Август 2012] Обява за изготвените предварителни регистри за землищата с.Брестовица и с.Цалапица на територията на Община Родопи в изпълнение на чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ [Прочети]


[ 09 Август 2012] Обявления за заседание на комисията по чл.37в, ал.1 в изпълнение на чл.72б, ал.4 от ППСПЗЗ [Прочети]


[ 17 Юли 2012] Решение №09-ДО-1013-00 от 02.07.2012г. Във връзка със заявление №УО-561 от 15.03.2012г на "Полипласт" ООД [Прочети]


[ 17 Юли 2012] Решение №09-ДО-1015-00 от 09.07.2012г. Във връзка със заявление №УО-1285 от 18.05.2012г на "Райчев Транс" ЕООД [Прочети]


[ 09 Юли 2012] Община”Родопи” – отдел ”Образование” на основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.37, ал.6 от ЗНП обявява конкурс за:[Прочети]


[ 06 Юли 2012] Решение № ПВ-44-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 02 Юли 2012] Решение № ПВ-37-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 02 Юли 2012] Решение № ПВ-42-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 02 Юли 2012] Решение № ПВ-41-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 29 Юни 2012] Информационен лист относно: Провеждане на местен референдум за отделяне на с.Ягодово от община "Родопи", област Пловдив.[ Изтегли документи ]


[ 19 Юни 2012] Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг. [ Изтегли документи ]


[ 28 Май 2012] Дирекция „Бюро по труда Родопи” гр.Пловдив, бул.”Руски” №15 организира ОТКРИТА  ПРИЕМНА за граждани и фирми в ДБТ”Родопи”[. . . още ]


[ 19 Април 2012] На основание чл. 8 ал. 5, 6 от Наредбата за условията и реда на извършване на ОВОС, Община  „Родопи” съобщава, че с решение № ПВ-19-ПР/2012г.  РИОСВ Пловдив е взела решение [. . . още ]


[ 09 Април 2012] На основание пар.4, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ във вр. с чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че в Община Родопи е внесен проект за частично изменение /изработване на подробен устройствен план /ПУП/ [. . . още ]


[ 02 Април 2012 ]Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за:[. . . още ]


[ 09 Март 2012]Покана -  Относно: Кръгла маса по проект „По пътищата на цивилизацията [. . . още ]


[ 27 Февруари 2012]Решение № ПВ - 115-ПР/2011г за преоценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда[. . . още ]


Обява за популяризиране на приемната грижа на територията на общината[. . . още ]