Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Икономика

Селско стопанство

ЗЕМЕДЕЛИЕ
Обработваемата земя на територията на Община Родопи е 221,401 дка и е
разпределена, както следва:
133 004 дка - ниви
23 892 дка - лозя
19 427 дка – оризища
15 278 дка - пасища
15 034 дка – овощни градини
13 674 дка – ливади
93 дка – оранжерии
Съгласно действащата национална система за категоризация на земите, наличния
поземлен фонд попада в трета до десета категория.
Наличният поземлен фонд на Община Родопи е съставен от:
88 826 дка – общинска собственост
169 669 дка – държавна собственост
223 563 дка – частна собственост
Понастоящем на територията на Община Родопи се отглеждат следните видове трайни
насаждения:
Видове трайни насаждения
Общо, дка
От кооперации, сдружения и арендатори, дка
От частни стопани, дка
1
Ябълки
2579
273
2306
2
Праскови
621
-
621
3
Сливи
1586
-
1586
4
Череши
610
-
610
5
Круши
20
-
20
6
Кайсии
98
-
98
7
Ягоди
960
-
960
8
Малини
330
-
330
9
Лозя-винени
14997
604
14393
10
Лозя-десертни
7595
1567
6028
11
Вишни
418
-
418
12
Дюли
204
-
204
13
Орехи
400
-
400
14
Бадеми
228
-
228
 
Всичко
30646
2444
28202
Средният размер земи, на които се отглеждат посочените трайни насаждения, са както
следва:
Видове трайни насаждения
Среден размер, дка
1
Ябълки
18,55
2
Праскови
6,54
3
Сливи
50,87
4
Череши
3,05
5
Круши
1,00
6
Кайсии
4,67
7
Ягоди
38,40
8
Малини
33,00
9
Лозя-винени
93,73
10
Лозя-десертни
155,00
11
Вишни
7,33
12
Дюли
2,55
13
Орехи
4,50
14
Бадеми
12,67
Засетите площи на територията на Община Родопи с интензивни пролетни култури
и получения добив от тях, по данни към м. декември 2004 г., са както следва:
Видове интензивни пролетни култури
Засети площи, дка
Производство, общо/тона
Среден добив, кг/дка
1
Ориз
7700
3965,5
515
2
Картофи
1320
1834,8
1390
3
Домати
1092
1800,0
1643
4
Пипер
490
600,0
1225
5
Карнишони
50
90,0
1300
6
Патладжан
100
117,0
1170
7
Зеле
310
545,3
1760
8
Дини
340
486,0
1430
9
Пъпеши
190
200,0
1052
10
Царевица-силажна
2000
7000,0
3500
11
Царевица-зърно
2915
1851,0
635
12
Слънчоглед-маслодаен
3600
601,0
167
13
Слънчоглед-шарен
600
600,0
100
 
Всичко
20707
-
-
Данните за засетите площи с интензивни есенни култури, разположени на територията на
Община Родопи към 17.03.2005 г. са както следва:
Видове интензивни есенни култури
Общо, дка
От кооперации, съдружници и арендатори, дка
От частни стопани, дка
1
Пшеница
29310
16000
13310
2
Ечемик
5395
2080
3315
 
Всичко
34705
18080
16625
От анализа на наличните данни за състояние на земеделието в Община Родопи , към края на
2004 г. и началото на 2005 г. има основание за следните констатации:
›› Община Родопи разполага с поземлен фонд от 482 052 дка, категоризиран в трета до десета
категория земи;
›› Около 48 % (220 801 дка) от поземления фонд са обработваеми земи – ниви, оризища,
пасища, овощни градини, ливади и оранжерии;
›› От обработваемите земи са засети около 40 % (86 058 дка): в т. ч. с трайни насаждения,
около 36 % (31 000 дка) и интензивни култури, около 64 % (55 000 дка);
›› При трайните култури се наблюдава процес на завършване на възстановяването на видово разнообразие, характерно за района и при някой култури като: лозя, ягоди, малини, сливи
– има процес на начална количествена стабилизация; Над 99 % от трайните насаждения се
стопанисват от частни страни, като площите на които се отглеждат ябълки, праскови,
череши, круши, кайсии, вишни, дюли, орехи и бадеми – варират от 1 да 18 дка, при средна
стойност около 7,5 дка;при посочените трайни култури, процесът на начална количествена стабилизация, практически не е започнал;
›› При интензивните пролетни култури, процесът на възстановяване на видовото
разнообразие, характерно за района – не е завършен; с изключение на ориза, процес
на начална количествена стабилизация не е забелязана при картофите, доматите, пипера,
корнишоните, патладжана, зелето, дините, пъпешите, царевицата и слънчогледа;
›› При интензивните есенни култури, процесът на възстановяване на видовото разнообразие, характерно за района, почти е завършен;
налице е процес на количествена стабилизация; над 50 % от произвежданата продукция
(пшеница и ечемик) се осъществява от кооперации, сдружения и арендатори.
2.2.1.2. ЖИВОТНОВЪДСТВО
Животновъдството в Община Родопи се развива съобразно съществуващите природни,
климатични и агроиндустриални дадености на района, към момента. Видовете животни
и размерите на техните популации към последното тримесечие на 2004 г. са следните:
Видове животни
Общо, брой
Отглеждани от частни стопани, брой
1
Говеда
в т.ч. крави
2035
1625
2035
1625
2
Кози
в т.ч. кози - майки
3082
2772
3082
2772
3
Овце
в т.ч. овце - майки
12058
8100
12058
8100
4
Свине
в т.ч. свине – майки
1134
170
1134
170
5
Птици
в т.ч. кокошки –носачки
129397000
119200
129397000
119200
6
Зайци
в т.ч.зайкини –майки
2898
2018
2898
2018
7
Пчелни семейства
910
910
От анализа на известните данни има основание за следната констатация:
›› Процесът на възстановяване на видовото разнообразие в животинския сектор,
характерен за района е завършен;
›› Посоченият процес е осъществен напълно от частните стопани;
›› С изключение на птиците и пчелните семейства – няма характеристики за наличие
на процес на начална количествена стабилизация при говедата, овцете, козите,
свинете и зайците.
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg

alt

alt

alt

Кой е Онлайн

В момента има 44 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?