Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Наредби приети от Общински съвет - Родопи

 

Име на наредба Изтегли
1 НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕИ ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ alt
2 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ alt
3 НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ alt
4 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ alt
5 НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО alt
6 НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ alt
7 НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ alt
8 НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ "РОДОПИ" ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ alt
9 НАРЕДБА ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ alt
10 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.В ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ alt
11 НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ  alt
12 НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ alt
13 НАРЕДБА №13 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ alt
14 НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ alt
15 НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА alt
16 НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) НАЕМНИ ЦЕНИ НА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ alt
17 НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИ ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" alt
18 НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА РОДОПИ alt
19 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОДОПИ alt
21 НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" alt
22 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" alt
23 НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" alt
24 НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" alt
25 НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" alt
26  НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ alt