Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Наредби приети от Общински съвет - Родопи


                                                 Име на наредба Изтегли
1

НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ

alt
2

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

alt
3

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ

alt
4

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

alt
5

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

alt

6

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ

alt
7

НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ

Публикувано на 13 Септември 2018г.

alt
8

НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ "РОДОПИ" ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

alt
9

НАРЕДБА ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

alt
10

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.В ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ

alt
11

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ 

alt
12

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

alt
13

НАРЕДБА №13 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ

alt
14

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ

alt
15

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

alt
16

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) НАЕМНИ ЦЕНИ НА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

alt
17

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИ ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ"

alt
18

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА РОДОПИ

alt
19

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОДОПИ

alt
21

НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ"

alt
22

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ"

alt
23

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ"

alt
24

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ"

alt
25

НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ"

alt
26 

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ" - ПЛОВДИВ

alt