Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Обяви и съобщения

[07 Декември 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Запрянка Мишкова с адрес: с.Пловдив, ул.“Памир“ №3, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лайт комерс 2005" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестовица, местност "Еленец": [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Куков" ЕООД за "Изграждане на логистична складова база за пакетирани промишлени стоки и офиси, включително сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Кавен ирадис" ЕООД за "Складова и логистична база, бензиностанция и офиси" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Прав камък": [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Юлия Деведжиева за "Жилищно строителство" 6 бр. новообразувани УПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Асенов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Керемедчийницата": [Прочети]


[06 Декември 2018] Съобщения до Виолетка Динкова, Гергана Каръмджова, Донка Манукян, Георги Карапанов, Стефана Тошева, Николай Недков, Лиляна Недкова, Галин Ганчев и Елена Ганчева за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ на ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите" за обект "Складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини": [Прочети]


[05 Декември 2018] Съобщение до Любомира Спасова за одобрен план за изменение на кадастралната основа, отпадане и образуване на нови ПИ в с.Ситово, кв.1: [Прочети]


[04 Декември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Съобщение до Дамян Киров за съобщен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в с.Марково, местност "Бялата воденица" за обект "Производствена, складова и търговска дейност", разширение на полски път: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Съобщения до Снежана Тороманова и Костадин Спасов за одобрен план за изменение на кадастралната основа, отпадане и образуване на нови ПИ в с.Ситово, кв.1: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Съобщение до Георги Георгиев за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Бозалъка" за обект "Жилищно строителство": [Прочети]


[30 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоянка Димитрова за "Жилищно строителство за изграждане на 5 бр. жилищни сгради" в ПИ в землището на с.Храбрино, местност "Св.Марина": [Прочети]


[30 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Славова, Иванка Нецова, Михаил Нецов и Стефка Нецова-Амети за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Прав камък": [Прочети]


[29 Ноември 2018] Съобщения до Катя Костадинова и Красимира Костадинова-Иванова за съобщен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ, отпадане и образуване на УПИ в с.Първенец, кв.74: [Прочети]


[29 Ноември 2018] Съобщение до Атанаска Тончева за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПЗ без промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Орта хан" за обект "Сграда за селскостопански машини", разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Трифонов за "Безвредно производство, складове и администрация" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Мистроповите": [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Трифонов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Манастирски път": [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Трифонов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Калчевица": [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Симеон Здравчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Комсала": [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Андонов за "Селскостопанска сграда - навес за съхранение на селскостопанска техника и инвентар" в ПИ в землището на с.Брестовица, местност "Енчовица": [Прочети]


[22 Ноември 2018] Съобщения до Блага Михайлова, София Михайлова, Дончо Михайлов, Аспарух Михайлов, Иван Михайлов, Стоян Михайлов, Самуил Михайлов, Тодор Михайлов и Евгений Генчев за съобщен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност "Захаридиево" за обекти "Жилищно строителство и обществено обслужваща дейност", улица-тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация и електроснабдяване: [Прочети]


[20 Ноември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[20 Ноември 2018] Съобщение до Димитър Иванов за съобщен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ, отпадане и образуване на УПИ в с.Първенец, кв.74: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Томи арт строй" ООД за "Изграждане на складова база за промишлени стоки с офиси" в ПИ в землището на с.Оризари, местност "Текне пара": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоянка Димитрова за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Храбрино, местност "Св.Марина": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Брестовица, местност "Алчака/пожара": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Катя Тодорова за "Магазин за мото-екипировка" в УПИ в землището на с.Златитрап, кв.27: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Бойково, местност "Келевото" и местност "Божи врач": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елка Николова за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Първенец, местност "Янлъза": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Кехайова за "Жилищно застрояване " в новообразуван имот в землището на с.Брестник, местност "Бабина вода": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Митков и Недялка Каукова - Миткова за "Ателие за дизайн и изработка на изделия от метал " в УПИ в землището на с.Крумово, местност "Гюбрето: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Съобщение до Велика Сънденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "До селото" за жилищно строителство, разрширение на полски път: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Съобщение до "Паркмед 1" ЕООД за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ на ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите" за обект "Складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Съобщение до Теодора Тончева за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПЗ без промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Орта хан" за обект "Сграда за селскостопански машини", разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Ноември 2018] Съобщения до Невена Диева, Екатерина Неделева, Райна Павлова и Райна Костова за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Пичковец" за обект "Жилищно строителство", разширение на полски път: [Прочети]


[16 Ноември 2018] Съобщение до Йорданка Филчева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "До селото" за жилищно строителство, разрширение на полски път: [Прочети]


[15 Ноември 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Дончо Иванов с адрес: с.Пловдив, ул.“Босилек“ №19, ет.7, ап.19, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Ноември 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Петя Митева с адрес: с.Пловдив, ул.“Константин Нунков“ №26, ет.3, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Ноември 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Димитър Стоянов с адрес: с.Пловдив, ул.“Силистра“ №8, ет.2, ап.4, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Ноември 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Екатерина Галинова с адрес: с.Пловдив, ул.“Трети март “ №33, ет.4, ап.21, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Робуста" ООД за "Производствени халета и складове за машини и апарати за хранително вкусовата промишленост и изграждане на сондажен кладенец" в УПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Меров строй" ООД за "Изграждане на ново водовземно съоръжение" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Офис лидер" ЕООД за "Магазин и складове за промишлени стоки, офис, автосервиз и сервиз за битова техника и изграждане на сондажен кладенец" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Бедрозов бунар": [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Топилна и сушилна техника" ООД за "Оборудване на изследователски център по топло-масообмен и сушене" в УПИ в землището на с.Брестник, кв.24: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Калчевица": [Прочети]


[13 Ноември 2018] Съобщения до Георги Георгиев, Любка Мънева, Дафинка Христофорова, Господин Мънев, Веска Райчева и Пенка Александрова за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Стопански двор" за обект "Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника": [Прочети]


[13 Ноември 2018] Съобщение до Костадин Николов за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Брестник, местност "Шарпавица" за обект "Складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност": [Прочети]


[13 Ноември 2018] Съобщение до Пламен Гевурски за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Грамадите" за обект "Жилищно застрояване и гаражи": [Прочети]


[12 Ноември 2018] МЗХГ - областна дирекция "Земеделие" - Пловдив определя график за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г., НТП - пасище, мера и ливади: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Кавен Ирадис" ЕООД за "Складова и логистична база" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Прав камък": [Прочети]


[09 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Ралев и Иван Гърев за  изготвяне на ПРЗ и промяна на предназначението на ПИ, образуване на осем броя УПИ, улица-тупик и разширение на полски път за обект "Жилищно строителство" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[09 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Шопов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[08 Ноември 2018] Решение на РИОСВ за разрешение на "Фероком" АД за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка в с.Златитрап, местност "Камиша": [Прочети]


[06 Ноември 2018] Съобщение до Тодор Иванов за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Стопански двор" за обект "Жилищно застрояване": [Прочети]


[05 Ноември 2018] Съобщение до Антоанета Топалова за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ, отпадане на УПИ и образуване на нови УПИ в землището на с.Марково, кв.49: [Прочети]


[05 Ноември 2018] Съобщение до Димитър Аганасов за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на два нови УПИ в землището на с.Ягодово, кв.2 по плана за стопански двор за стопанска дейност: [Прочети]


[01 Ноември 2018] Съобщения до Димитрия Елкина и Таня Елкина за внесен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена" за обект "Складова, търговска и обществено обслужваща дейност", разширение на полски път: [Прочети]


[31 Октомври 2018] Съобщение до Мария Понева за одобрен ПУП-ПРЗ представляващ земеделска земя с променено предназначение, отпадане и образуване на УПИ в землището на с.Брестник, местност "Манастирски път" за обект жилищно строителство, разширение на полски път: [Прочети]


[31 Октомври 2018] Съобщение до Людмила Терехова за одобрен ПУП-ПРЗ представляващ земеделска земя с променено предназначение, отпадане и образуване на УПИ в землището на с.Брестник, местност "Манастирски път" за обект жилищно строителство, разширение на полски път: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лусине Гъдева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Филип Филипов за "Автосалон" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Филип Филипов за "Градински център" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Антоанета Неделчева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Храбрино, местност "Гемишевото": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пропърти корект 2016" ООД и "Ира транс 2015" ЕООД за "Производствена, складова и търговска дейност" в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лем моторс" ЕООД за "Сервиз за техническо обслужване и ремонт на автомобили и фотоволтаична електроцентрала" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Райчев транс" ЕООД за "Цех за производство на машини за хранителната промишленост и офис" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Кабата": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Райчев транс" ЕООД за "Склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Средока": [Прочети]


[29 Октомври 2018] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадено заявление № 94М-1443-1/17.10.2018г., с резултат - съставяне на протокол : [Прочети]


[29 Октомври 2018] Съобщение до Атанас Киров за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена" за обект "Бетонов център - бетоновъзел": [Прочети]


[29 Октомври 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[29 Октомври 2018] Съобщения до Деляна Чотова и Марин Топалов за внесен за разлеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ и образуване на четири нови УПИ в землището на с.Марково, кв.49: [Прочети]


[29 Октомври 2018] Обявление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 "Пловдив - Асеновград" (км 102+949.95 по направлението на път II-56)" и на обект "Път II-86 "Пловдив - Асеновград" от км 14+860 до км 24+819 - кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден" на територията на област Пловдив: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Грозев за "Изготвяне на ПРЗ, застрояване и промяна на предназначението на ПИ" за обект "Жилищна и обществено - обсужваща дейност (автосервиз)" в землището на с.Браниполе, местност "Стойкова върба": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Трейд ИТ" ООД за "Изготвяне на ПУП-ПРЗ и застрояване на ПИ, промяна на предназначението на земеделска земя" за обект "Жилищно строителство и магазини" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Шато Марково" ООД за "Сграда за отглеждане на животни - кравеферма и сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Михайлова за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Крумово, местност "Кошарата": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство - 14 нови УПИ за 14 бр. еднофамилни жилища" в ПИ в землището на с.Кадиево, местност "Могилата": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Касабов и Румяна Христова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Стойкова върба": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Цветалина Четрафилова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Кадиево, местност "Могилата": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Костадин Чилингиров, Жоржета Гешева, чрез Радослав Гешев, Станимира Стоименова и Радослав Гешев за "Изготвяне на ПРЗ и промяна на предназначението на ПИ, обособяване на 4 броя УПИ" за обект "Жилищно строителство - свободно застрояване, разширение на съществуващ полски път и улица-тупик" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анета Паунова, Тоно Паунов, Александър Линков, Калина Линкова и Маргарита Линкова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Октомври 2018] Съобщение до Димитър Атанасов за внесен за разлеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на два нови УПИ в землището на с.Ягодово, кв.2 по плана за стопански двор за стопанска дейност: [Прочети]


[16 Октомври 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Рангел Ганджев с адрес: с.Брестник, ул.“Патриарх Евтимий“ №10, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[16 Октомври 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Асен Караташев с адрес: с.Брестник, ул.“Захари Стоянов“ №1, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Октомври 2018] Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, за землищата на селата на територията на община "Родопи": [Прочети]


[15 Октомври 2018] Съобщения до Димитър Йорданов и Петър Тафров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Белащица, местност "Тировете" за производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност, разрширение на полски път: [Прочети]


[15 Октомври 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[12 Октомври 2018] Съобщение до Надка Джиговечка за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Пичковец" за обект жилищно строителство: [Прочети]


[12 Октомври 2018] Съобщение до Васил Шопов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Белащица, местност "Арманица" за жилищно строителство, разрширение на полски път: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Петко Ангелов БГ" ЕООД за "Разширение на съществуващ обект - крайпътен комплекс, обществено обслужваща, производствена и складова дейност, ТИР паркинг" в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Янев и Петър Тепавичаров за "Складова и търговска дейност - автосалон и магазин за нови авточасти" в ПИ в землището на с.Оризари: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Митка Йошкова, Елисавета Баева, Донка  Караджова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Гогова чешма": [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Униспед инс" ЕООД за "Сграда за логистика, складови дейности, митнически терминал и административна сграда" в УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Герена": [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Идея груп" ООД за "Производствена, складова и обществено обслужваща дейност" в ПИ и УПИ в землището на с.Ягодово, местност "Долни лозя": [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация за постъпило писмо от Министерството на енергетиката с вх.№ 04-22-5/08.10.2018год. , с което сме уведомени, че Министъра на енергетиката е издал на „БУЛТЕМ“ ООД, гр.Пловдив, ул.”Стефан Беркович“ , ет. 3, ап. 2, решение № 490/26.09.2018г. за „Проучване на строителни материали в площ „Бахчата“, землище на село Брестовица, Община „Родопи“ на площ 0,40 км2: [Прочети]


[05 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Стоянов за "Склад за селскостопанска продукция" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[05 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Тодорка Димитрова, Мария Шаламанова, Васка Николова, Анна Дечева, Кичка Димова, Веска Дечева, Сергей Тошев и Донка Гемишева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Арманица": [Прочети]


[02 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от инж. Пламен Спасов - Кмет на община "Родопи" - Пловдив за "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" в УПИ в землището на с.Ягодово, местност "Беговица": [Прочети]


[02 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Първанов за "Жилищно строителство" в ПИ №49.37, №49.38, №49.120  в землището на с.Брестник, местност "Падината": [Прочети]


[28 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство - 14 нови УПИ за 14 бр. еднофамилни жилища" в ПИ в землището на с.Кадиево, местност "Могилата": [Прочети]


[28 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лусине Гъдева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[28 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Богдан Сяров за "Ферма за отглеждане на животни (10 бр. ездитни коне)" в ПИ в землището на с.Ситово, местност "Преспите": [Прочети]


[28 Септември 2018] Съобщения до Кирил Кандиларов и Найден Кандиларов за внесен за разлеждане в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Първенец, местност "Гюла бадемлика лесо" за обект жилищно строителство, разширение на полски път: [Прочети]


[28 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 361.481 по Кадастралната карта на с. Цалапица, община „Родопи”, област Пловдив. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 361.481, 361.6, 361.5, 361.314 и 361.4 по Кадастралната карта на с. Цалапица, община „Родопи”, дължината на проектното трасе е 313,08 м.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[26 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[25 Септември 2018] Съобщения до Елена Масалджиева и Надежда Делибашева за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестовица, местност "Прогона" за производствена, складова и обслужваща дейност, разрширение на полски път: [Прочети]


[25 Септември 2018] Съобщения до "Ем Ай Джи моторс" ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност "Бялата воденица" за склад за промишлени стоки, разрширение на полски път: [Прочети]


[20 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алу Коста 2017" ЕООД за "Предприятие за производство на дограма със складове и офиси" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[20 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Веселин Трендафилов за "Проект за изменение на ПУП-ПРЗ - жилищно строителство" за УПИ по КРП на с.Белащица: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Иванов за "Проект за изменение на ПУП-ПРЗ - жилищно строителство" за УПИ по КРП на с.Ягодово и образуване на УПИ "За обществено обслужване - културни и реакционни дейности: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пергелов" ЕООД за "Изграждане на площадка за приемане, съхранение, третиране и рециклиране на строителни отпадъци, включващо изграждане на нов сондажен краденец" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Гьола": [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ДГ "Надежда" за "Изграждане на нова площадка за игра на деца от 0 до 3 години и от 2 до 6 години" в УПИ VI-детски ясли в землището на с.Брестник, кв.75: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Тодор Праматаров за "Жилищно строителство" в УПИ в землището на с.Крумово, кв.38: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Куков" ЕООД за "Изграждане на логистична складова база за пакетирани промишлени стоки и офиси, включително сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "ИФК 2004" ЕООД за "Склад за селскостопанска техника" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Паша махала": [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Николов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Извор: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Грозев за "Изготвяне на ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и обединение на УПИ" за обект "Жилищно строителство - свободно застрояване" в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Актуал индъстрис" ООД за "Тръбен краденец" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[19 Септември 2018] Съобщение до Величка Бояджиева, Костадин Тотев, Красимир Бояджиев, Маник Бояджиева, Пенка Божкова, Петър Т. Бояджиев, Петър Ю. Бояджиев, Райна Георгиева и Светлана Стоева за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност "Пиринчийката", за жилищно застрояване, разширение на полски пътища и ПУП-ПП за трасета за електрификация и водоснабдяване: [Прочети]


[18 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от община "Родопи" за "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Ягодово, община "Родопи": [Прочети]


[17 Септември 2018] Съобщения до Дафинка Стоянова за внесен за разлеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ по КК на с.Цалапица, местност "Керима" за склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция и две улици, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, водоснабдяване: [Прочети]


[14 Септември 2018] Съобщения до Снежана Малинова и Александър Гаджалов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за изменение УПИ и образуване на УПИ в с.Ягодово, местност "Агълите", за автосервиз: [Прочети]


[13 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Септември 2018]Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“, в участъка от км 14+860 до км 20+000 (ляво) и от км 14+860 до км 17+000 (дясно) на територията на община „Родопи“, област Пловдив.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на Областна администрация Пловдив, стая 220 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[13 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че с Решение №19, прието с Протокол №6 от 24.07.2018г. на ЕСУТ при Община „Родопи” – гр. Пловдив е приет проект на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Магазин и склад за фуражи с офис“ в УПИ 002191 – крайпътен комплекс, бензиностанция, газстанция, магазин за промишлени стоки, склад и офиси /ПИ 2.201 по КК/, местност „Тировете“, землище с. Белащица, община „Родопи“, област Пловдив /на път II-86, “път I-8-Пловдив-Асеновград-Смолян” при км 11+33-ляво/ през поземлени имоти с идентификатори 2.1332 и 2.1334 /части от стар ПИ 2.1280/ и поземлени имоти с идентификатори 2.1337 и 2.1339 /части от стар ПИ 2.1281/ в землището на с. Белащица, община „Родопи“, като площта на засегната част от имотите е съгласно проложеният Регистър на засегнатите имоти от транспортен достъп към ПУП-Парцеларен план.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Во мебел" ЕООД за "Цех за производство на мебели" в УПИ в землището на с.Крумово, местност "Орта хан": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Сателит 73" ЕООД за "Цех за сглобяване на модулни мебели със складови помещения и административно-битова сграда" в УПИ в землището на с.Брестник, местност "Често ореше-череши": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Петко ангелов БГ" ЕООД за "Разширенеие на обект: Обществено обслужваща и складова дейност, ТИР паркинг" в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Оникс трейд 73" ООД за "Шоурум, демонстрационна зала и складова част за козметична дейност" в УПИ в землището на с.Брестник, местност "Често ореше-череши": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Милуш Черепов и Венелина Черепова за "Изготвяне на ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна на предназначението на ПИ и образуване на два броя УПИ-та, улица-тупик и разширение на полски път" за обект "Обществено обслужваща, производствена и складова дейност" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лукойл България" ЕООД за "Изменение на съществуващо разрешително за водовземане, издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район, в част: цел на водовземане и разрешени количества за водовземане" в УПИ в землището на с.Крумово, местност "Изворите": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кремена Филипова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Дани -2018" ЕООД за "Производствена, складова и търговска дейност" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Богдан Сяров за "Ферма за отглеждане на животни (10 бр. ездитни коне)" в ПИ в землището на с.Ситово, местност "Преспите": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Андреев билд" ЕООД за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Бедрозов бунар": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алу Коста 2017" ЕООД за "Предприятие за производство на дограма със складове и офиси" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД за "Преустройство по БС 3468 Krumovo на "Теленор България" ЕАД и БС PVD 0717.AOO Krumovo с честотен обхват 900-2100Mhz на "А1 България" ЕАД" в УПИ в землището на с.Крумово, кв.29: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Александра Кирякова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Александра Кирякова за "Провеждане на процедура за промяна на предназначението на ПИ" за обект "Жилищно строителство" в землището на с.Марково: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщение до Елена Атанасова за съставен акт за констатиране на непълноти /грешки/ в кадастралния план на с.Ситово, кв.1, ПИ №36: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Вера Павлова, Десислава Павлова, Кръстина Цветкова, Боянка Павлова и Марияна Ванчева за внесен за разлеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Устина, кв.2 за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, винарска изба, складови дейности: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщение до Тодор Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "Бозалъка", за жилищно строителство, разширение на полски пътища и ПУП-ПП за трасета за електрификация и водоснабдяване: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Орлин Керин и Николай Ангелов за одобрено ЧИ на ПУП-ПРЗ за отпадане на УПИ и образуване на нови УПИ в с.Храбрино, кв.9: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Сава Рашков, Николай Рашков и Станка Рашкова за внесен за разлеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Брестник, местност "Често ореше-череши": [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Димитринка Жекова и Мария Мирчева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение УПИ и образуване на УПИ в с.Първенец, местност "Ченгене баир", за жилищно застрояване, разширение на полски път, улица-тупик и ПУП-ПП за трасе за електрификация: [Прочети]


[11 Септември 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Гергана Мравкова с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[10 Септември 2018] Съобщение до Магдалина Костова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестовица, местност "Прогона" за производствена, складова обслужваща дейност, разширение на полски път: [Прочети]


[10 Септември 2018] Съобщение до Иван Грънчаров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност "Захаридиево" за жилищно строителство, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[10 Септември 2018] Съобщение до Йордан Янков  за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Белащица, местност "Горни грамади" за жилищно строителство, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[10 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Димитър Мравков с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Нина Мравкова с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Рангел Порязов с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Нивера 09" ЕООД за "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ "Дом за възрастни хора" в землището на с.Първенец: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кристина Палашева за "Изграждане на склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Илиян Филипов за "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ с цел ПП на земеделска земя и отреждането и за складова, търговска и производствена дейности" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Борис Вълчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Светла Николова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Храбрино: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Зоя Барашка, Георги Чинин, Георги Зидаров и Анет Зидарова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "М-А рент" ЕООД за "Складова база за промишлени стоки" в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Попова за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Агълите": [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дора Господинова за "Жилищно строителство" в имот в землището на с.Брестник, местност "Варник": [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Василка Статева за "Обществено обслужващи и складови дейности" в ПИ и част от полски път в землището на с.Брестник, местност "Долни брантии": [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-4/28.08.2018г. на Областен управител на област Пловдив, с която е разрешено да възложи изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“, попадащи на териториите на общините: „Родопи“, Куклен и Асеновград, в област Пловдив.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.: [Прочети]


[30 Август 2018] Заповед на Кмета на община "Родопи" за заличаване на адресни регистрации по постоянен и  настоящ адрес, за които е установено, че са в нарушение на чл.140а от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9/2012г. за фукциониране на Единната система за гражданска регистрация, на следните лица: [Прочети]


[29 Август 2018] Съобщение до Христина Сънденова за внесен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП  на земеделска земя в с.Брестник, местност "До селото", за обект: "Жилищно строителство": [Прочети]


[29 Август 2018] Съобщение до Катерина Деянова за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "Често ореше - вишни" за жилищно строителство, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[29 Август 2018] Съобщение до Васил Михайлов за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "Горни брантии", за складова и обществено обслужваща дейност, разширение на полски път: [Прочети]


[27 Август 2018] Съобщение до Ибрям Латифов за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП в с.Устина, кв.2, УПИ -цех за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, УПИ - винарска изба, УПИ - складови дейности: [Прочети]


[27 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава за разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ в с.Брестник, местност "Османова могила" за обекти "Магазин и склад за мебели: [Прочети]


[17 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Таня  Аврамова, Мария Чолакова и Иванка Иванова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пичковец": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Никола Дишев за "Производствена, складова и обществено обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Скобелица/Съргичит": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Митко Коевски за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Хаджиосманица": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ди енд ди вилидж" ООД за "Комплексно жилищно строителство, жилищно строителство и техническа инфраструктура" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Рангел Ставрев и "Лидер динамик" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ирена Модеер за "Пункт за техническо обслужване на автомобили с паркинг в УПИ I-201024" и "Паркинг за автомобили със СК в УПИ II-201024" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Орта хан": [Прочети]


[16 Август 2018] Съобщение до Любен Филипов за внесен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП  на земеделска земя в с.Браниполе, местност "Чиирите", за обект: "Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност" и улица-тупик: [Прочети]


[13 Август 2018] Общинска служба по земеделие - Родопи  на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с постъпили заявления издава Заповеди за определяне на комисии за землищата на ОСЗ -Родопи : с.Белащица, с.Браниполе, с.Златитрап, с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина за стопанската 2018 - 2019 г.: [Прочети]


[13 Август 2018] Общинска служба по земеделие - Родопи  на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на ОСЗ -Родопи : с.Белащица, с.Браниполе, с.Златитрап, с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина за стопанската 2018 - 2019 г.: [Прочети]


[13 Август 2018] Съобщение до Любен Филипов, представляващ ПК "Съгласие" - с.Белащица, че поради непремахване на преместваемо съоражение - "Навес", поставено в петно - "Навес с маси на закрито" пред заведение в УПИ II-Магазин за обществено хранене в с.Белащица, община "Родопи" започва на процедура по чл.65 от ЗОС /принудително изземване на владяния имот/: [Прочети]


[13 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Август 2018] Съобщение до Елена Иванова за внесен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП  на земеделска земя в с.Браниполе, местност "Чиирите", за обект: "Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност" и улица-тупик: [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Шато Марково" ЕООД за "Сграда за отглеждане на животни - кравеферма за 200 броя крави и торохранилища - торова лагуна" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Сийка Коджабоюкова за "Проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ХІV- 224 – Дом за стари хора/" в ПИ в землището на с.Бойково: [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Вибком" ООД за "Животновъдна ферма и производствена и складова дейност - /мандра/" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Петров кладенец": [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ирена Модеер за "УПИ I-201024 –Пункт за техническо обслужване на автомобили с паркинг за автомобили, УПИ II-201024 – Паркинг за автомобили и трафопост" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Орта хан": [Прочети]


[09 Август 2018] Съобщение до Александра Бръскова и "Тирас 2003" ЕООД за одобрен проект за изменение ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица, Стопански двор "Запад" за складова, търговска и обществено-обслужваща дейност: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Виа Милано 7" ЕООД за "Изграждане на шоурум и склад със сондажен кладенец" в УПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Славчо Ставрев, Бисер Попов и "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Първенец, местност "Ченгене баир": [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Орхидея груп" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Грамадите": [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Община Пловдив за "Реализация на втори етап на РДНО с.Цалапица и инсталация за предварително третиране на отпадъци, генерирани от територията на общините членове на РСУО - Пловдив" в ПИ в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нурхан Али за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Драгиев и Ко" ООД за "Организиране на площадка за третиране на отпадъци от асфалт и площадка за съхранение на хумус, почва и изкопани земни маси" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Харманчетата": [Прочети]


[06 Август 2018] Съобщение до Хатидже Мусова за съставен акт за констатиране на непълноти /грешки/  в кадастралния план на с.Устина, който засяга ПИ №208: [Прочети]


[06 Август 2018] Съобщение до "Тракия дери" ООД за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП в с.Брестник, местност "Кабата" УПИ за автомагазин и автосервиз "Ауди": [Прочети]


[02 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Папукчийски, Надежда Меразчиева-Папукчийска, Таня Тодорова и Георги Меразчиев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Червенака": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "М трейдинг" ЕООД за "Цех за производство, разфасофка, пакетиране , съхранение и търговия нахранителни добавки  " в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "М-С 1" ООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "М-С 1" ООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Панчо Радев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Червенака": [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Айпет" ЕООД за "Предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили " в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[27 Юли 2018] Съобщение до Рада Ранчева и Христо Годжев за внесен в община "Родопи" за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП в с.Брестник,кв.13 за УПИ и улица-тупик: [Прочети]


[26 Юли 2018] Съобщение до Мария Понева и Людмила Терехова за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Брестник, местност "Манастирски път", за разширение на УПИ на обект: "Жилищно строителство": [Прочети]


[26 Юли 2018] Съобщение до Катерина Гешева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ  в с.Златитрап, местност "Камиша" за база за метали, производство на арматурни и метални заготовки, разширение на полски път: [Прочети]


[26 Юли 2018] Съобщение до Бойко Богданов за издадена Заповед на Кмета на община "Родопи" проект за поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се  в погрешно изписване на номерата на новообразуваните УПИ в с.Крумово, местност "Гюбрето": [Прочети]


[24 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Трендафил Кънев за "Жилищна сграда" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Варниците": [Прочети]


[24 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Пламен Страхилов за "Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на ягоди и салати" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Източен бейкър": [Прочети]


[23 Юли 2018] Съобщение до Димитър Петров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в с.Ягодово, местност "Агълите" за жилищно застрояване: [Прочети]


[23 Юли 2018] Съобщение до Сълзица Витанова за издадена Заповед на Кмета на община "Родопи" проект за поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се  в погрешно изписване на номерата на новообразуваните УПИ в с.Крумово, местност "Гюбрето": [Прочети]


[23 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава за издадена Заповед за разрешено изменение на ПУП-ПР за УПИ в с.Марково, местност "Фиданлъка": [Прочети]


[20 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава за внесен проект за ПУП-ПП за обект "Кабел 20kV от БКТП „Сигма“ до кабелни муфи в имот 40004.24.192" по Кадастралната карта на с.Крумово: [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лидер динамик" ЕООД - Рангел Ставрев за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Маяк-М" АД за промяна предназначението на земеделска земя "Складови и търговски дейности" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Гьола": [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Михайлова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Крумово, местност "Кошарата": [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Жанета Пападопова-Георгиева, Галин Пападопов и Боян Георгиев за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Витрогона": [Прочети]


[10 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ комерс" ЕООД за "Изграждане на трафопост /БКТП/ "Марково резорт -2" 2x630KVA" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Чонето": [Прочети]


[10 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ комерс" ЕООД за "Изграждане на кабелно ел.захранване 20 KV от БКТП "Марково резорт -1" до БКТП "Марково резорт -2" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Чонето": [Прочети]


[10 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ангел Парнаров за "Автосервиз и офис" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Лангишки блок": [Прочети]


[10 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава за внесен проект за ПУП-ПП за обект "Кабелиране и изменение на част от въздушна линия средно напрежение (ВЛСрН) "Овощарски институт" от КРУ на КТБ "Беломорски" до муфи пред ВС "Марково" по Кадастралната карта на с.Марково: [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Чилов за "Обществено обслужващи дейности - автосервиз и гараж" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Бедрозов бунар": [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нурхан Али за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алиник" ЕООД - Сийка Караджова-Ванкова за "Цех за производство на пелети" в ПИ в землището на с.Крумово, местност "Орта хан": [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Цветелина Четрафилова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Ганев за "Промяна предназначението на имот и образуване на 7 броя УПИ за Жилищно застрояване и инфраструктура" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Зюлфи Карасалихов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Тракия органик фарм" ООД за "Проектиране и изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземна вода (един брой тръбен кладенец)" в ПИ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Витал дент - АГППСП" ООД за "Проект за изработване на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ - хоспис (Дом за социални грижи с настаняване на възрастни лица)" в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Иванов за "Проект за изработване на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ - Дом за стори хора" в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Добриков, Надка Джиговечка, Мария Каймакова, Георги Даскалов, Ангелина Чакърова и Емил Джиговечки за "Жилищно строителство на 10 бр. сгради" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[06 Юли 2018] Съобщение до Румен Каймаканов за одобрен ПУП-ПРЗ в с.Цалапица, местност "Плоска" за производствена и складова дейност: [Прочети]


[05 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че: С Решение № 124 прието с Протокол № 08 от 21.06.2018 г. се дава съгласие община „Родопи“ да сключи Договор за дарение на идеен проект и ПУП – Парцеларен план за обект „Локални платна на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 20+000 (ляво) и от км 14+860 до км 17+000 (дясно)“, на територията на община „Родопи“ с Областна администрация – Пловдив. [Прочети]


[04 Юли 2018] Становище на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" след общественото обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2" : [Прочети]


[03 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Титан-ХХ" ООД за "Производствени, обществено обслужващи, търговски и складови дейности" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Тировете": [Прочети]


[03 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Анастасова за "Складова, търговска и обществено обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Мерата": [Прочети]


[03 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ЕТ "Кръстю Чунчуков" за "Шахтов кладенец" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Кукленски път": [Прочети]


[02 Юли 2018] Съобщение до Александър Гаджалов, Мария Груева и Стоил Александров за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ в с.Ягодово, местност "Агълите", за обект: "Автосервиз": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за обществено обсъждане на 01.08.2018 на инвестиционното предложение от "К И Инженеринг" ЕООД за "Изграждане на кариера за добив на строителни материали в консеционна площ "Щъркелите" в землището на с.Цалапица - община "Родопи" и с.Костиево - община "Марица": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за "Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД гр.Пловдив" в населените места - с.Брани поле, с.Белащица, с.Брестовица, с.Устина, с.Крумово, с.Ягодово, с.Марково, с.Първенец, с.Цалапица, с.Брестник, с.Бойково: [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Медицински център - д-р Антон Тонев" ЕООД за "Жилищно строителство и медицински център за пластична хирургия" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ комерс" ЕООД за "Трафопост (БКТП) "Въздушно-кабелен преход (ВКП) 20KV на съществуващ електропровод 20KV "Овощарски институт - Бяла Черква"; кабел 20KV от ВКП 20KV до БКТП "Марково резорт-1" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Чонето": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ комерс" ЕООД за "Трафопост (БКТП) "Марково резорт -1" 800 KVA" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Чонето": [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пергелов" ЕООД за "Изграждане на площадка за приемане, съхранение и рециклиране на строителни отпадъци" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Гьола": [Прочети]


[25 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Надка Джиговечка за "Жилищно строителство на 10 бр. сгради" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[25 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Скорпион 73 - Диана Серафимова" ООД за "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 014032 в с.Крумово от жилищно строителство в "Дом за стари хора" в землището на с.Крумово : [Прочети]


[25 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Вибком" ООД за "Животновъдна ферма и производствена и складова дейност (мандра)" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Петров кладенец": [Прочети]


[25 Юни 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[22 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Холсим кариерни материали Пловдив" АД за "Добив на строителни материали - мрамори за трошен камък в участък "Калоян" от находище "Белащица" на площ 50.534 дка" в землището на с.Белащица : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Зайков за "Обществено обслужваща дейност и ЗОХ - автомивка и сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Ягодово : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Автотранспорт и механизация България" АД за "Производствена, складова, търговска и обществено - обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Корен Вакъв" : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Ганев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар" : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Томас Петров и Константин Петров за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена" : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадено заявление № 94Д-1200-1/04.06.2018г., с резултат - съставяне на протокол : [Прочети]


[18 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Иванов и Десилава Иванова за "Изготвяне на ПУП-ПРЗ за смяна на статут на земеделска земя за жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" : [Прочети]


[18 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Медицински център - д-р  Антон Тонев" ЕООД за "Изменение на ПУП-ПРЗ  - болница" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчиййката": [Прочети]


[18 Юни 2018] Съобщение до Митко Кехайов и Мехмед Кехайов за издадена заповед на Кмета на община "Родопи" за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП и образуване на нов УПИ в с.Устина, местност "Тепето", за обществено обслужваща дейност, търговия, спорт и рекреация, къща за гости, разширение на полски пътища : [Прочети]


[15 Юни 2018] Съобщение до Паун Курделов за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност "Арманица", за обекти: "Жилищно строителство", "Жилищно строителство с обществено обслужващи дейности" : [Прочети]


[12 Юни 2018] Съобщение до Надежда Делибашева за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Брестовица, местност "Прогона", за обект "Производствена, складова и обслужваща дейност" : [Прочети]


[12 Юни 2018] Съобщение до Георги Спасов за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност "Арманица", за обекти: "Жилищно строителство", "Жилищно строителство с обществено обслужващи дейности" : [Прочети]


[11 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Букет" ЕООД , за "База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и преработка и съхранение на селскостопанска продукция" в ПИ в землището на с.Кадиево, местност "Гьола", кв.2 - стопански двор : [Прочети]


[11 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Инстал инженеринг СВ" , за "Хале за метални заготовки" в ПИ в землището на с.Браниполе, стопански двор : [Прочети]


[11 Юни 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Викинг - Т" ООД за "Изграждане на складова база с шоурум и сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена" : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Шишков за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Кону дере" : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Стайков - "Стийлнекс" ЕООД, за "Цех за производство на метални изделия" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Шопарови миндали" : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ен фреш" ООД, за "Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, ремонт на селскостопанска техника и оранжерии" в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Макао България" ООД, "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Даниел Димитров за "Магазин за хранителни стоки, аптека и офис" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанаска Бамбалова, Илия Бамбалов, Стоян Антонов за "Жилищно строителство и ООД - 14 броя жилищни сгради с офиси и магазин за промишлени стоки (битова техника)" в ПИ в землището на с.Първенец, местност "Дотлука" : [Прочети]


[05 Юни 2018] Съобщения до Иван Грънчаров и Недялка Лилова за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Марково, местност "Захаридиево", за обекти: "Жилищно строителство", вътрешна улица: [Прочети]


[05 Юни 2018] Съобщение до Марийка Тодорова за издадена заповед на Кмета на община "Родопи" за поправка на фактическа грешка, допусната в заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Оризари, местност "Острова": [Прочети]


[31 Май 2018] Съобщение до Васил Михайлов за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Брестник, местност "Горни брантии", за обект: "Складова и обществено обслужваща дейност" : [Прочети]


[31 Май 2018] Съобщения до Антоний Янков и Йордан Янков за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност "Горни грамади", за обекти "Жилищно строителство", улица-тупик : [Прочети]


[31 Май 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[28 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Икотех" ЕООД и "Амтур" ЕООД за "Две складови сгради с административна част и проектен СК" в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[28 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Виза" ООД за "Складова база за промишлени стоки и сервиз, сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[25 Май 2018] Съобщения до Иванка Вълчанова, Анастасия Иванова и Силвия Ковачева за  одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ в с.Първенец, местност "Ташлъка": [Прочети]


[22 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Прокс - 2" ООД за "Производство на железен сулфат" в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[22 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Виолета Драганова - Базми за "ПУП/ПРЗ за промяна на предназначението на новообразуван ПИ"  в землището на с.Брестник: [Прочети]


[22 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Славчо Ставрев за "ПУП/ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ за жилищно строителство"  в землището на с.Първенец: [Прочети]


[18 Май 2018] Обявление за приет с протокол на ЕСУТ проект на ПУП-ПП за обект „Изменение по време на строителството на трасе на нова кабелна линия 20kV" на територията на землищата на с.Храбрино и с.Първенец: [Прочети]


[17 Май 2018] Съобщение до "Ем Ай Джи моторс" ЕООД за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Марково, местност "Бялата воденица", за обект "Склад за промишлени стоки" : [Прочети]


[17 Май 2018] Съобщение до Атанас Атанасов за внесен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност "Горни грамади", за обекти "Жилищно строителство", улица-тупик : [Прочети]


[17 Май 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Недевски и Дияна Недевска за "Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, ремонт на селскостопанска техника и оранжерии, включващо и изграждане на сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Атаро клима" ЕООД за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ЕТ "Глюк - Боян Чалъков" за "Център за мероприятия /сватби, семинари/ с ресторантска част и помещения за настаняване" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Меров-строй" ООД за "Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Веселин Маргаритов за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Май 2018] Разрешение от Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив на "Саграда" ООД да извършва дейности по третиране на отпадъци: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Зюлфи Карасалихов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йордан Стайков и Катерина Стайкова за "Шоурум, офиси и складове за промишлени стоки" в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Стойчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Диана" ООД за "Търговия и складова дейност" в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Сопер" ЕООД за "Парти център и сладкарски цех" в ПИ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Теофил Велков и Йордан Радев за "Провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за обект : "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Цветелина Четрафилова за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Асен Мишев и Николай Петров за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Галинка Стойчева за "Производствена и складова дейност" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Дамянов, Тодор Дамянов, Венцислав Дамянов, Георги Росинов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[10 Май 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Май 2018] Съобщение до Панко Симеонов за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Ягодово, местност "Агълите", за обекти "Жилищно застрояване" : [Прочети]


[08 Май 2018] Съобщение до Рангел Дачев за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ в с.Цалапица, местност "Арчов бряг" : [Прочети]


[08 Май 2018] Съобщение до "Тирас 2003" ЕООД за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица, стопански двор "Запад": [Прочети]


[04 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Домейн юстина" ЕООД за "Фотоволтаична централа до 30 kW за собствени нужди на покрива на съществуваща сграда /склад за съхранение на готова продукция/" в ПИ в землището на с.Устина: [Прочети]


[04 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" за обществено обсъждане на ДОСВ на инвестиционното предложение  "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, фаза 2": [Прочети]


[04 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Станимир Грозданов за "Производствени и складови дейности" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Май 2018] Становище на РДНСК - Южен централен район относно строителството на "Предприятие за биологични сладка и конфитюри и студенопресовани биологични масла" в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Май 2018] Съобщение до Тодор Иванов за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП  в с.Брестник, местност "Бозалъка", за обект "Жилищно застрояване" : [Прочети]


[03 Май 2018] Съобщение до Дора Чотрева за  одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ в с.Първенец, местност "Ташлъка" : [Прочети]


[03 Май 2018] Съобщение до Йорданка Щраус за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в с.Златитрап, местност "Камиша" за обект "База за метали, производствона арматурни и метални заготовки", разширение на полски път: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Агенция "Пътна инфраструктура" за "Актуализация и допълване на техническия проект за обект BG16RFOP001-7.001-0015 Лот 6 "Път II-86 Пловдив - Асеновград от км.14+860 до км.25+150 с обща дължина 10,290 км. област Пловдив", част "Отводняване" и част "Отводнителни и напоителни полета"": [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Шишков за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Палеогруп" ЕООД за "Изграждане на складове за съхранение на строителни материали и офиси, включително сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алба-мед-58 д-р Александра Багрова АИППМП" ЕООД, "Алба-мед-86 д-р Велислав Николов АИППМП" ЕООД и "Аля-17" ЕООД за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Амлог" ЕООД за "Тръбен кладенец" в ПИ в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анелия Добрева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ани Георгиева за "Производствена и складова дейност" в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Диана" ЕООД за "Автомагазин и сервиз АУДИ" в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ен фреш"  ООД за "Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност и крайпътен комплекс, търговска и обществено обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Катя Найденова за "Обществено и делово обслужване - детска градина" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Марина Райчева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пимк инвест" АД за "Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на обект "Мобилен бетонов център" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоян Чаталбашев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Галакси инвестмънт груп" ООД за "Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщения до Тодора Димова и Инна Цертий за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица, стопански двор "Запад" : [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщение Димитринка Жекова за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП  в с.Първенец, местност "Ченгене баир" : [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщения до Светлана Стоева, Атанас Шишков, Костадин Тотев и Десислава Горанова за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП  в с.Марково, местност "Пиринчийката", за обект "Жилищно застрояване" : [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщения до Иванка Рангелова, Николай Рангелов, Калинка Григорова и Драга Кузманова за  одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Кадиево, за "Цех за преработка на селскостопанска продукция" : [Прочети]


[18 Април 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Април 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пимк инвест" АД за "Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на обект "Мобилен бетонов център" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Импрес" ООД за "Производствена, складова и обществено - обслужваща дейност" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Биопродукт 2007" за "Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Б.Мастагарков и Н.Мастагаркова за "Обществено обсужващи и складови дейности" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Агро север 67" ЕООД за "Предприятие за преработка на плодове чрез сушене и производство на оцет" в поземлен имот в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от СД "Петроника 2000 - Гръблев и сие" ЕООД за "Производствена и складова дейност" в поземлен имот в землището на с.Брестовица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Евро строй кънстракшън" ЕООД за "Оползотворяване на отработени смазочни масла в хидравлична и мазилна системи на Трошачно-сортировъчна инсталация" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Април 2018] Съобщение за одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ в землищено на с.Цалапица: [Прочети]


[11 Април 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Април 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за изготвено задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на ПУП - ПРЗ и ПП "Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране - инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване" в с.Първенец: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анелия Добрева за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Павлова за "Производствена, складова, търговска и обществено обсулжваща дейност" в поземлен имот в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Макао България" ООД за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Наско Талев за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ен фреш" ООД за "Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, ремонт на селскостопанска техника и оранжерии" в поземлен имот в землището на с.Крумово: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Стойчев за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Викинг-Т" ООД за "Изграждане на складова база с шоурум и сондажен кладенец" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зоосимадон" ЕООД за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зоосимадон" ЕООД за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Арто Забуян за "Жилищна сграда и гараж" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Бонка Чернева за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Борис Карапанов за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Карапанов за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Сити вю парк" ООД за "Жилищно строителство, техническа инфраструктура и ПС, техническа инфраструктура и ТП, спорт и рекреации" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "МГ Логистик" ЕООД за "Жилищно строителство" в поземлени имоти в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Павлова за "Изграждане на цех за производство и съхранение на сушени плодове и зеленчуци" в поземлен имот в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Холсим кариерни материали Пловдив" АД за "Добив на строителни материали - мрамори за трошен камък в участък "Калоян" от находище "Белащица" на площ 50,534 дка" в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Магдалена Попарова за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Нат 2004" ООД за "Разполагане на изчислителен център" в поземлен имот в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Перформ Комерс" ЕООД за "Изграждане на улична канализация - колектор 1" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Викинг-Т" ООД за "Изграждане на складова база с шоурум и сондажен кладенец" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Светлозар Фръков и Иван Иванов за "Изграждане на складова база за плодове и зеленчуци и административна сграда" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[27 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николай Дончев за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за РПИП за обособена територия, обсужвана от "ВиК" ЕООД, гр.Пловдив: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Вексил" ЕООД за "Изграждане на къща за гости" в поземлени имоти в землището на с.Дедево: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Златанов за "Изграждане на склад за селскостонаска техника" в поземлен имот в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Тракия органик фарм" ООД за "Изграждане на водоземно съоръжение за добив на подземна вода" в поземлен имот в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пик консулт 1" ЕООД за "Изграждане на малък спортен центърс футбулно игрище и обслужваща го сграда" в имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Руси Иванов за "Изграждане на автосервиз" в поземлен имот в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[15 Март 2018] Протокол от Общото събрание на РСУО "Пловдив": [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "МГ Логистик" ЕООД за изграждане на "Жилищно строителство" в поземлени имоти в землището на с.Белащица: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Галинка Атанасова Стайчева за изграждане на "Производствена и складова дейност" в поземлен имот  в землището на с.Белащица: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Рангел Трендафилов Рангелов, Димитър Стойчев Тодоринов, Екатерина Енева Ракидова за "Жилищно застрояване" в 3 нови урегулирани поземлени имота в землището на с.Дедево: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Теодора Новакова Новакова за "Жилищно застрояване" в поземлен имот след изготвяне на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в землището на с.Марково: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Любомиров Петров за "Жилищно застрояване" в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Иммопроект" ООД за изработване на ПУП-ПРЗ за "Дом за стари хора" в землището на с.Храбрино: [Прочети]


[06 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алика" ЕООД за "Изграждане на производствени, складови, административни, търговски и обслужващи дейности" в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Март 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[02 Март 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[01 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Палеогруп" ЕООД за "Производствена, складова и търговска дейност" в землището на с.Марково: [Прочети]


[28 Февруари 2018] Съобщения за решение на ЕСУТ за разгледан и приет ПУП-ПРЗ на поземлен имот - земеделска земя за процедура за промяна на предназначението и образуването на УПИ - жилищно строителство в с.Брестник: [Прочети]


[27 Февруари 2018] Списък на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2018/2019г. по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ на територията на община "Родопи": [Прочети]


[27 Февруари 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Дрийм Хоум 1" ЕООД и "Александра-04" ЕООД за "Изменение на ПУП-ПРЗ и организиране на производство на алуминиева и ПВЦ дограма" в землището на с.Белащица: [Прочети]


[26 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[26 Февруари 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ООД за "Жилищно строителство -  11 нови УПИ за 11 бр. еднофамилни жилища" в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец: [Прочети]


[22 Февруари 2018] Решение № 09-ДО-1089 -2 от 08.02.2018 год. за дейности с отпадъци на "ВИС СТРОЙ 1"  ЕООД: [Прочети]


[22 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "КАРОЛИНА КО" ЕООД за "Изграждане на оранжерия и обслужваща сграда" в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[22 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец: [Прочети]


[21 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "НАП 2004" ООД за изграждане на "Водно огледало /водохранилище/" в землищата на  с.Кадиево и с.Цалапица: [Прочети]


[21 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец: [Прочети]


[19 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "АТЛАС 65" ЕООД за изграждане "Крайпътен обект, ресторант, магазин, складови и производствени дейности" в местност "Сракет", с.Цалапица: [Прочети]


[16 Февруари 2018] Обявление за приет проект на ПУП-ПП за обект: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА УПИ 020098 В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ЯГОДОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ЧРЕЗ НОВ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD Ф225”, попадащ в териториите на две общини: „Родопи“ и Пловдив, област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Ягодово Община “Родопи”): [Прочети]


[15 Февруари 2018] Информация за преценяване необходимост от извършване на ОВОС от Вайлет Агро ЕООД, с.Кадиево: [Прочети]


[15 Февруари 2018] Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП  на кв.12 в с.Храбрино: [Прочети]


[12 Февруари 2018] Съобщения за одобрен проект за изменение на ПУП  на кв.12 в с.Храбрино: [Прочети]


[06 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[06 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево: [Прочети]


[05 Февруари 2018] Разрешение на "Петрол Сървис" ЕООД за дейности с отпадъци № 09-ДО-1127-00 от 16.01.2018г. [Прочети]


[05 Февруари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[29 Януари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Устина: [Прочети]


[25 Януари 2018] Съобщение за одобрен ЧИ на ПУП за кв.12 по плана на с.Храбрино: [Прочети]


[25 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево, кв.3 : [Прочети]


[23 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево, кв.3 : [Прочети]


[22 Януари 2018] Искова молба с вх.№61080/31.10.2017г. по описа на Районен съд Пловдив за обявяване на смъртта на лицето Васил Иванов Николов – известен с фамилията Рошински, както и с фамилията Курдулов, ЕГН: 5503014582, същият в неизвестност от 11.09.1944г.: [Прочети]


[19 Януари 2018] Община „Родопи” назначава комисия съгласно заповед №46/18.01.2018г: [Прочети]


[17 Януари 2018] Съобщение за съставен акт за констатиране на непълноти/грешки/ в кадастралния план на с.Ситово: [Прочети]


[16 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[15 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[15 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Цалапица [Прочети]


[12 Януари 2018] Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.27 по плана на с.Златитрап [Прочети]


[09 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56). На територията на Община „Родопи“ парцеларния план засяга поземлени имоти, находящи се в землището на с. Брестник. На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
Проектът е изложен за запознаване в сградата на община „Родопи” – гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански“ №1А, ет.1, стая 10. [Прочети]


[03 Януари 2018] Одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово, сключено между лицата по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. [Прочети]


[03 Януари 2018] Одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово, сключено между лицата по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. [Прочети]


[ 03 Януари 2018 ] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава : [Прочети]


[02 Януари 2018] Съобщение : На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №РД-02-15-100/18.12.2017г. на Министерство на регионалното развитите и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен  план за обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), в землището на с. Брестник, Община „Родопи“, област Пловдив. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване. [Прочети]


                                                                                                                                                                                                                          Архив - обяви и съобщения

 

 

 

 
 
 
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg

alt

alt

alt

Кой е Онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?