Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Обяви и съобщения

[15 Март 2018] Протокол от Общото събрание на РСУО "Пловдив" [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "МГ Логистик" ЕООД за изграждане на Жилищно строителство в поземлени имоти в землището на с.Белащица [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Галинка Атанасова Стайчева за изграждане на Производствена и складова дейност в поземлен имот  в землището на с.Белащица [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Рангел Трендафилов Рангелов, Димитър Стойчев Тодоринов, Екатерина Енева Ракидова за жилищно застрояване в 3 нови урегулирани поземлени имота в землището на с.Дедево  [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Теодора Новакова Новакова за жилищно застрояване в имот след изготвяне на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в землището на с.Марково [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Любомиров Петров за жилищно застрояване в имот в землището на с.Марково [Прочети]


[13 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Иммопроект" ООД за изработване на ПУП-ПРЗ за "Дом за стари хора" в землището на с.Храбрино [Прочети]


[06 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Алика" ЕООД за "Изграждане на производствени, складови, административни, търговски и обслужващи дейности" в землището на с.Марково [Прочети]


[06 Март 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица [Прочети]


[02 Март 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица [Прочети]


[01 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Палеогруп" ЕООД за "Производствена, складова и търговска дейност" в землището на с.Марково [Прочети]


[28 Февруари 2018] Съобщения за решение на ЕСУТ за разгледан и приет ПУП-ПРЗ на поземлен имот - земеделска земя за процедура за промяна на предназначението и образуването на УПИ - жилищно строителство в с.Брестник  [Прочети]


[27 Февруари 2018] Списък на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2018/2019г. по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ на територията на община "Родопи"  [Прочети]


[27 Февруари 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Дрийм Хоум 1" ЕООД и "Александра-04" ЕООД за "Изменение на ПУП-ПРЗ и организиране на производство на алуминиева и ПВЦ дограма" в землището на с.Белащица [Прочети]


[26 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица [Прочети]


[26 Февруари 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ООД за "Жилищно строителство -  11 нови УПИ за 11 бр. еднофамилни жилища" в землището на с.Кадиево [Прочети]


[23 Февруари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица [Прочети]


[23 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец [Прочети]


[22 Февруари 2018] Решение № 09-ДО-1089 -2 от 08.02.2018 год. за дейности с отпадъци на "ВИС СТРОЙ 1"  ЕООД [Прочети]


[22 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "КАРОЛИНА КО" ЕООД за "Изграждане на оранжерия и обслужваща сграда" в землището на с.Цалапица [Прочети]


[22 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец [Прочети]


[21 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "НАП 2004" ООД за изграждане на "Водно огледало /водохранилище/" в землищата на  с.Кадиево и с.Цалапица [Прочети]


[21 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец [Прочети]


[19 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "АТЛАС 65" ЕООД за изграждане "Крайпътен обект, ресторант, магазин, складови и производствени дейности" в местност "Сракет", с.Цалапица [Прочети]


[16 Февруари 2018] Обявление за приет проект на ПУП-ПП за обект: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА УПИ 020098 В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ЯГОДОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ЧРЕЗ НОВ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD Ф225”, попадащ в териториите на две общини: „Родопи“ и Пловдив, област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Ягодово Община “Родопи”) [Прочети]


[15 Февруари 2018] Информация за преценяване необходимост от извършване на ОВОС от Вайлет Агро ЕООД, с.Кадиево [Прочети]


[15 Февруари 2018] Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП  на кв.12 в с.Храбрино [Прочети]


[12 Февруари 2018] Съобщения за одобрен проект за изменение на ПУП  на кв.12 в с.Храбрино [Прочети]


[06 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица  [Прочети]


[06 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево [Прочети]


[05 Февруари 2018] Разрешение на "Петрол Сървис" ЕООД за дейности с отпадъци № 09-ДО-1127-00 от 16.01.2018г. [Прочети]


[05 Февруари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[29 Януари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Устина [Прочети]


[25 Януари 2018] Съобщение за одобрен ЧИ на ПУП за кв.12 по плана на с.Храбрино [Прочети]


[25 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево [Прочети]


[23 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево [Прочети]


[22 Януари 2018] Искова молба с вх.№61080/31.10.2017г. по описа на Районен съд Пловдив за обявяване на смъртта на лицето Васил Иванов Николов – известен с фамилията Рошински, както и с фамилията Курдулов, ЕГН: 5503014582, същият в неизвестност от 11.09.1944г.: [Прочети]


[19 Януари 2018] Община „Родопи” назначава комисия съгласно заповед №46/18.01.2018г: [Прочети]


[17 Януари 2018] Съобщение за съставен акт за констатиране на непълноти/грешки/ в кадастралния план на с.Ситово: [Прочети]


[16 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[15 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[15 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Цалапица [Прочети]


[12 Януари 2018] ОСъобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.27 по плана на с.Златитрап [Прочети]


[09 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56). На територията на Община „Родопи“ парцеларния план засяга поземлени имоти, находящи се в землището на с. Брестник. На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
Проектът е изложен за запознаване в сградата на община „Родопи” – гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански“ №1А, ет.1, стая 10. [Прочети]


[03 Януари 2018] Одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово, сключено между лицата по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. [Прочети]


[03 Януари 2018] Одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово, сключено между лицата по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. [Прочети]


[ 03 Януари 2018 ] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава : [Прочети]


[02 Януари 2018] Съобщение : На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №РД-02-15-100/18.12.2017г. на Министерство на регионалното развитите и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен  план за обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), в землището на с. Брестник, Община „Родопи“, област Пловдив. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване. [Прочети]


                                                                                                                                                                                                                          Архив - обяви и съобщения

 

 

 

 
 
 
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg

alt

alt

alt

Кой е Онлайн

В момента има 38 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?