Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Обяви и съобщения

[26 Февруари 2020] Дирекция “Бюро по труда Родопи”- Пловдив уведомява работодателите от общините Родопи, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020г.: [Прочети]


[26 Февруари 2020] Съобщение до Георги Тодоров за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Марково, местност "Зандана" и образуване на УПИ "Жилищно застрояване": [Прочети]


[21 Февруари 2020] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Пловдив, проведено на 05.02.2020 г.:[Прочети]


[20 Февруари 2020] Заповед на Кмета на община "Родопи" за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в землището на община "Родопи":[Прочети]


[19 Февруари 2020] Във връзка с констатирано замърсяване на водите на река Юговска в землището на гр. Лъки и постъпило писмо от „Басейнова дирекция ИБР“, община „Родопи“ уведомява населението на общината, да ограничи ползването на  води от поречието на река Чая поради опасност от замърсяване.


[19 Февруари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Агенция „Пътна инфраструктура“ за „Път ІІ-56, Пътен възел „Скобелева майка“ – път ІІ-86 (югоизточен обход на Пловдив) привеждане на проектен габарит Г 10.50 към габарит Г 20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 основен ремонт“:[Прочети]


[19 Февруари 2020] Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект „Път ІІ-56, Пътен възел „Скобелева майка“ – път ІІ-86 (югоизточен обход на Пловдив) привеждане на проектен габарит Г 10.50 към габарит Г 20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 основен ремонт“:[Прочети]


[19 Февруари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Динев, Красимир Стоилов, Христо Атанасов, Божидар Ванчев и Дамян Жечев за "Еднофамилно жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[19 Февруари 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Февруари 2020] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Уличен водопровод ø 110 към ПИ 47295.12.8, местност „Могила“ по КК на с. Марково, община „Родопи”, попадащ в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“). 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[18 Февруари 2020] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Кабелно трасе 1 kV към ПИ 56784.331.10, местност „Динките“ по КК на гр. Пловдив“, попадащо в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“). 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[17 Февруари 2020] Съобщение до Атанас Джугаланов за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Долна калчовица" и образуване на УПИ "Жилищно застрояване": [Прочети]


[17 Февруари 2020] Съобщение до Бойко Сираков за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Казачка" и образуване на УПИ "Жилищно строителство": [Прочети]


[17 Февруари 2020] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Уличен водопровод ø 110 от с. Йоаким Груево, община Стамболийски към поземлени имоти с идентификатори 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с. Брестовица, община „Родопи”, на територията на две общини в област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Брестовица, община „Родопи“). 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[10 Февруари 2020] Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица за отлагане на датата - 11.02.2020г. за обществено обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, по искане на фирма „Толи“ ЕООД :[Прочети]


[10 Февруари 2020] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-2/23.01.2020г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеeн обект: “Уличен водопровод ø 110 от с.Йоаким Груево, община Стамболийски към поземлени имоти с идентификатори 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с.Брестовица, община „Родопи”, на територията на две общини в област Пловдив.: [Прочети]


[06 Февруари 2020] Съобщение до Никола Дервишев за разгледан проект на ПУП-ПРЗ и ПП за част от ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Беговица" за обект "Площадка за компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци": [Прочети]


[05 Февруари 2020] В Община „Родопи“ постъпи предупредителен сигнал от Областна администрация Пловдив във връзка с възникнало замърсяване с инцидентно изпускане на нефтени продукти от завод „Каучук“ АД - Пазарджик в река Пишманка, вливаща се в река Марица при гр. Пазарджик.

Предупреждаваме населението за възможно замърсяване на водите на река Марица, ограничаване на ползването им и на разпространение на замърсяването.


[05 Февруари 2020] Заповед 108/04.02.2020г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на ПИ /75 кв.м./ с КИ 06447.10.177 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Спас Костадинов и Атанаска Динкова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[05 Февруари 2020] Заповед 107/04.02.2020г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /137 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.176 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Спас Костадинов и Атанаска Динкова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[03 Февруари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. община "Родопи" уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 05.02.2020г. до 13:00ч.


[22 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иванка Стойчева и Николинка Стоилова за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Агълите": [Прочети]


[22 Януари 2020] :МОСВ - РИОСВ - Пловдив разрешава на ЕТ"Евстати - Евстати Димитров" да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка: [Прочети]


[21 Януари 2020] Заповед за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект: №17001, открит със Заповед №1460/13.12.2017г., издадена от Кмета на община "Родопи" [Прочети]


[17 Януари 2020] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-1/06.01.2020г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеeн обект: “Уличен водопровод ø 110 към ПИ 47295.12.8 по КК на с. Марково, община „Родопи”, попадащи в землищата на с. Браниполе, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив.


[17 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Йонитрейд" ООД за "Складова база за строителни материали и съоръжение за водовземане" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[17 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Имрен Идризова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Януари 2020] Община „Родопи“ уведомява, че съгласно чл. 15 ал. 6 от ЗМДТ се задължава Лицето, упражняващо строителен надзор, или Технически ръководител – за строежите от пета категория, да представя екземпляр от съставения Констативен акт образец 15 по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ в Сектор „МДТ - събиране и контрол“ към отдел „Финансова политика“ в едноседмичен срок от съставянето му: [Прочети]


[17 Януари 2020] Община „Родопи“ уведомява всички собственици на недвижими имоти и възложители на строежи, че в срок до 29 февруари 2020г. /§ 28 от ЗИДЗКПО, обн. в ДВ бр. 96 от 2019 г./ следва да предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ в сектор „МДТ-събиране и контрол“, необходимите данни по чл. 14 ал. 2 от ЗМДТ за определянето на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях за новопостроените сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г. /Акт образец 14/, но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване: [Прочети]


[15 Януари 2020] Годишен план за ползване на дървесина от ГТ на община "Родопи": [Прочети]


[15 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пегасиу естейтс" ООД за "Обществено обслужваща, търговска дейност и административни сгради» и изграждане на сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Биволарица": [Прочети]


[15 Януари 2020] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обекти: “Нов уличен водопровод ø 110 и външно електрозахранване с кабел 20 kV за захранване на ПИ с ИД 06077.10.487 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Браниполе, община „Родопи”, попадащи в землищата на с. Браниполе, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Браниполе, община „Родопи“). 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[15 Януари 2020] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-6/27.12.2019г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: “Кабелно трасе 1 kV към ПИ 56784.331.10 по КК на гр. Пловдив“, попадащо в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“): [Прочети]


[15 Януари 2020] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за изключване на имот № 043052 в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№ 959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№ 92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение № 231, взето с Протокол № 7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи. Настоящото производство се открива, тъй като съгласно Писмо с Вх.№ 92-ОбС-27/18.09.2019г. на Началника на ОСЗ – Родопи горепосоченият имот представлявал част от стопански двор, с начин на трайно ползване – свободна площ и неправомерно е бил включен в списъка за обезщетение на правоимащите собственици и наследници и следва да бъде изключен от Решение № 231, прието с Протокол № 7/10.07.2015г. на Общински съвет „Родопи”.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт, е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[14 Януари 2020] МЗХГ - областна дирекция "Земеделие" - Пловдив одобрява споразумение на масивите за ползване на ливади , разпределени между ползвателите за календарната 2020 г. в землището на с.Лилково: [Прочети]


[14 Януари 2020] МЗХГ - областна дирекция "Земеделие" - Пловдив одобрява споразумение на масивите за ползване на ливади , разпределени между ползвателите за календарната 2020 г. в землището на с.Ситово: [Прочети]


[10 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Мишел Транс Груп" ЕООД за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА); метални опаковки; отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС)“ в УПИ в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[10 Януари 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[09 Януари 2020] МОСВ - РИОСВ - Пловдив разрешава на "Холсим кариерни материали Пловдив" АД да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: [Прочети]


[09 Януари 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[31 Декември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Декември 2019] Съобщение до Иван Латинов за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ в землището на с.Брестник, местност "Манастирски път" и образуване на УПИ "Жилищно строителство": [Прочети]


[27 Декември 2019] Съобщение до Станка Георгиева, Пеньо Пенев, Снежана Балджиева, Цветан Ставраков, Симона Атанасова - чрез Петранка Атанасова, Петър Маринов,Васил Маринов, Димитър Кемеров, Никола Кемеров, Магда Ковачева, Веселина Викиева, Маргарита Филипова, Величка Даскалова, Иво Даскалов и Ганка Андонова, по повод заявления от Симона Атанасова - чрез Петранка Атанасова, Снежана Балджиева, Цветан Ставраков и жалба от Станка Георгиева, относно имоти в с.Дедево и установяване на несъответствие между границите и ползването на имотите на място и по план: [Прочети]


[19 Декември 2019] Във връзка с влязъл в сила ПУП-ПП на обект : Довеждащи пътища /локали/, осигуряващи достъп /връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ 25+150, уведомяваме собствениците на подлежащите на отчуждаване имоти /на територията на община "Родопи" - с.Брестник/ за предстоящо отчуждаване и изплащане на рамностойно парично обезщетение: [Прочети]


[17 Декември 2019] Съобщение до всички заинтересовани лица за осигуряване на по-дълъг период на оповестяване и възможност запознаване с доклада по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесиционна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка) в землището на с.Първенец., като за целта се променя датата на провеждане на общественото обсъждане на доклада от 08.01.2020г. на 11.02.2020 г. /вторник/ от 14.00ч. в сградата на читалище „Съзнание“ в с.Първенец, ул.„Съединение“ №57: [Прочети доклад]
Доклада по ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица  всеки работен ден до 10.02.2020г. от 09.00 до 12.30ч. и от 13.00 до 16.00ч. в сградата на община „Родопи“, гр.Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ №1а, ет.4, ст.№38, тел.032/604-127.
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ – Пловдив, в деловодството на община „Родопи“ и в кметството в с.Първенец.


[17 Декември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Малек Насер за "Изграждане на група еднофамилни жилищни сгради 19 бр. и сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[17 Декември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Декември 2019] Съобщение до Николай Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Белащица, местност "Долна калчовица" и образуване на УПИ "Жилищно застрояване", и улица-тупик: [Прочети]


[16 Декември 2019] Съобщение до Светлана Иванова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" и образуване на УПИ "Жилищно строителство", и улица-тупик: [Прочети]


[11 Декември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Декември 2019] Съобщение до Атанас Джугаланов относно проект на ПП за подземна кабелна линия 1kV към проект за изменение на на ПУП-ПРЗ за УПИ в землището на с.Белащица, местност "Долна калчовица: [Прочети]


[10 Декември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Джи ен ен консулт" ЕООД за "Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдеща производствена и складова база" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[06 Декември 2019] Съобщение относно: Провеждане на регионални срещи с представители на микро-, малки и средни предприятия, работодателски организации, синдикати и заинтересовани страни, които желаят да допринесат за разработването на новата „Национална стратегия за малки и средни предприятия“ за периода 2021 -2027г. [Прочети]

В тази връзка всеки желаещ да присъства и да вземе участие в регионалната консултация за Южен централен район в гр. Пловдив, която ще се проведе в конферентната зала на Дом на културата „Борис Христов“ на 11.12.2019 г. (сряда) от 10.30 ч., трябва да се регистрира безплатно тук до 09.12.2019 г.


[29 Ноември 2019] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Трасе за електропровод 1 kV за захранване на ПИ 56784.382.288 по КК на гр. Пловдив”, попадащ в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив, като преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.20.71, 47295.20.206 и 47295.20.66 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община „Родопи“, област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“), съгласно приложените кадастрални регистри към ПУП-ПП. 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[29 Ноември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Киприда" ЕООД за "Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност - складове за метални изделия и строителни материали, производство на метални изделия, търговия с тях и административна сграда, включително изграждане на сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[28 Ноември 2019] Съобщение до Даниела Трендафилова-Велчева за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Храбрино, кв.9 за отпадане и образуване на УПИ "Жилищно застрояване": [Прочети]


[28 Ноември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[28 Ноември 2019] Съобщение до всички заинтересовани лица за провеждане на 08.01.2020 г./сряда/ от 14.00ч. в сградата на читалище „Съзнание“ – с.Първенец, ул. „Съединение“ № 57, на общественото обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка) в землището на с.Първенец.
Доклада по ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица  всеки работен ден до 07.01.2020г. от 09.00 до 12.30ч. и от 13.00 до 16.00ч. в сградата на община „Родопи“, гр.Пловдив, ул.„Софроний Врачански“№1а, ет.4, ст.№ 38, тел.032/604-127.
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ – Пловдив, деловодството на община „Родопи“ и в кметството на с.Първенец.


[27 Ноември 2019] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-5/18.11.2019г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линейни обекти: “Уличен водопровод ø 110 и електропровод 20 kV за захранване на ПИ 06077.10.487 по КК на с. Браниполе, община „Родопи”, попадащи в землищата на с. Браниполе, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив. [Прочети]


[26 Ноември 2019] Съобщение до Явор Тафков за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Брестник, местност "До селото" и образуване на УПИ "Жилищно застрояване", разширение на полски път: [Прочети]


[22 Ноември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Кендов, Николай Тодоров, Атанас Куманов, Николай Куманов и Миглена Маринова за "Жилищно строителство - изграждане на 8 бр. жилищни сгради“" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Кона дере": [Прочети]


[22 Ноември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[19 Ноември 2019] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-3/12.09.2019г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен  план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: “Трасе за електропровод 1 kV за захранване на ПИ 56784.382.288 по КК на гр. Пловдив”, попадащ в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“). [Прочети]


[18 Ноември 2019] Съобщение до Петър Каназирски за одобрен ПУП-ПРЗ за включване в регулация на ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Край село" и образуване на УПИ "Жилищно застрояване", улица и разширение на полски път: [Прочети]


[13 Ноември 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за определяне на комисия за сключване на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в землището на с.Ситово: [Прочети], [График]


[13 Ноември 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за определяне на комисия за сключване на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в землището на с.Лилково: [Прочети], [График]


[13 Ноември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Райчев транс" ЕООД за "„Площадка за третиране на отпадъци /ИУМПС/ и складова база с автопарк“" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Кабата": [Прочети]


[07 Ноември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Любен Варадинов и Петър Варадинов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Златитрап: [Прочети]


[07 Ноември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[07 Ноември 2019] Съобщение до Емил Киров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Агълите" и образуване на УПИ "Обществено обслужващи и складови дейности, ведомствена бензино колонка и паркинг за камиони": [Прочети]


[30 Октомври 2019] Съобщения до Златка Гайдарова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Герена" и образуване на УПИ "Обществено обслужваща, производствена, складова дейност и автосервиз": [Прочети]


[23 Октомври 2019] Съобщения до Елена Иванова и "Сисас БГ" АД за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Герена" и образуване на УПИ "Обществено обслужваща, производствена, складова дейност и автосервиз": [Прочети]


[21 Октомври 2019] Съобщение до Стойко Спасов за одобрен план за изменение на кадастралната основа на кв.2, с.Кадиево, като отпадат ПИ с пл.№14 и пл.№15 и се образуват нови имоти с пл.№14 и пл.№15: [Прочети]


[18 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Димитров за "Обществено-обслужващи дейности и жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[18 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лавър трейд" ООД за "Изграждане на тръбен кладенец за складова база" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[18 Октомври 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Октомври 2019] Съобщение до Александра Маринова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за изменение на УПИ в землището на с.Марково, местност "Фиданлъка" и образуване на УПИ "Производствена, търговска, складова и обществено обслужваща дейност" и УПИ "Жилищно строителство": [Прочети]


[15 Октомври 2019] Съобщение до Гергана Мравкова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Агълите" и образуване на УПИ "Обществено обслужващи и складови дейности, ведомствена бензино колонка и паркинг за камиони": [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Оризари: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Устина: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Устина: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Първенец: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Първенец: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Крумово: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Кадиево: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Цалапица: [Прочети]


[10 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николина Цветкова, Николай Цветанов, Емил Цветанов, Костадин Цветанов и Никола Димитров за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Чонето": [Прочети]


[10 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Чилов за "Изграждане на съоръжение за водовземане - тръбен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Бедрозов бунар": [Прочети]


[10 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Керим Алиосман за "Жилищно строителство в 7 бр. УПИ" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[09 Октомври 2019] Съобщения до "Холандска тройка" ООД и "Преслав 1" ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" и образуване на УПИ "Жилищно строителство", разширение на полски път: [Прочети]


[04 Октомври 2019] Съобщениe до Георги Филкин за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" и образуване на УПИ "Жилищно строителство", разширение на полски път: [Прочети]


[03 Октомври 2019] Съобщениe на МОСВ Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане - един тръбен кладенец в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[03 Октомври 2019] Съобщениe до собствениците на горски територии за стартиране на процедура за закупуване на горски територии между 1 и 50 дка. от Южноцентрално държавно предприятие, с цел комасирането им: [Прочети]


[02 Октомври 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Септември 2019] Съобщениe до Бойко Сираков за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Казачка" и образуване на 7 бр. УПИ "Жилищно строителство" и улица-тупик: [Прочети]


[27 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Найденова за "Изграждане на 7 броя жилищни сгради" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[27 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Найденова за "Изграждане на 6 броя жилищни сгради" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[27 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[25 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Илко Гетов, Симеон Гетов, Добрин Доцев и Георги Генчев за "Жилищно строителство и изграждане на тръбни кладенци" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[25 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Гиргинови" ООД за "Реконструиране, ремонтиране и пускане в експлоатация на цех за галванични покрития" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Нешовица": [Прочети]


[24 Септември 2019] Съобщениe до Георги Тодоров за внесен проект за ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Марково, местност "Зандана" и образуване на 4 бр. УПИ "Жилищно строителство": [Прочети]


[24 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Септември 2019] Община „Родопи” съобщава, че обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредба за ЕО за ПУП-ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” в с.Първенец, е приета и одобрена от РИОСВ - Пловдив: [Прочети]


[17 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Найденова за "Изграждане на 5 броя двуетажни фамилни жилищни сгради, паркоместа и озеленяване" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[17 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Исмаил Хайрулов за "Жилищно застрояване - осем броя еднофамилни жилищни сгради" в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[17 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимира Трайкова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1, във връзка с чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава за внесен проект за ПУП-ПП за обект: “Разширение на част от полски път с идентификатор по Кадастралната карта 47295.71.101 за процедура промяна на предназначението му от полски път в път с трайна настилка" в землището на с.Марково, местност "Чонето", като площта на засегната част от имотите е съгласно приложеният Регистър на засегнатите имоти от транспортен достъп към ПУП-Парцеларен план.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. : [Прочети]


[12 Септември 2019] Съобщения до Любомир Мазев и Иванка Ангелова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ в землището на с.Брестник, местност "Манастирски път" и образуване на УПИ "Жилищно строителство": [Прочети]


[12 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[12 Септември 2019] Съобщения до Фани Николова, Стоян Лайдов и "М С 1" ООД за внесен проект за ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" и образуване на 3 бр. УПИ "Жилищно строителство" и улица тупик: [Прочети]


[12 Септември 2019] Съобщения до Светлана Иванова и Евгени Генчев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" и образуване на 4 бр. УПИ "Жилищно строителство" и улица тупик: [Прочети]


[05 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[05 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "ПЕЕ Интернешънъл" ООД за "Изграждане на склад и производствена база за метални изделия с прилежаща административно - битова сграда" в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[02 Септември 2019] Съобщение до "Баликс" ООД за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" и образуване на УПИ "Жилищно строителство": [Прочети]


[02 Септември 2019] Съобщение до Владимир Иванов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" и образуване на 4 бр. УПИ "Жилищно строителство": [Прочети]


[02 Септември 2019] Съобщение до Владимир Паунов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за изменение на УПИ - жилищно строителство и образуване на УПИ - производствена, складова и търговска дейност, план-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за електрификация и за водоснабдяване от собствен водоизточник в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[02 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Август 2019] Представяне на обобщена справка, съдържаща анализ по чл. 29, ал. 1, т. 1,2 и 3 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредба за ЕО, преди одобряване на окончателен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) „Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” в с.Първенец: [Прочети]


[29 Август 2019] Становище - предложение касаещо постъпили възражениея относно публикуван на 30.07.2019г. общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ : [Прочети]


[29 Август 2019] Във връзка с публикуван на 30.07.2019г. на сайта на община „Родопи“  в секции „новини“ , „обяви и съобщения“ и раздел „общински съвет“ – „Докладни и предложения“ общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ. Публикуване на постъпили възражения : [Възражение 23.08], [Възражение 29.08], [Възражение2-29.08]


[29 Август 2019] Предоставяне на земи общинска собственост на община „Родопи“  за обезщетяване на собствениците и техните наследници притежавали земеделска земя преди образуването на ТКЗС или ДЗС одобрени с влязло в сила Решение № 231 прието с Протокол № 07/10.07.2015г.: [Прочети]


[29 Август 2019] Общинска служба по земеделие - Родопи уведомява заинтересованите лица, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистри на имотите кам тях за землищата на ОСЗ - Родопи; с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец, с.Цалапица и с.Устина за стопанската 2019 - 2020 г.: [Прочети]


[20 Август 2019] Становище  по екологична оценка на РИОСВ - Пловдив за съгласуване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) „Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” в с.Първенец: [Прочети]


[20 Август 2019] Заповед на Регионална дирекция по горите - Пловдив във връзка с обявени първично възникнали на болестта Африканска чума по свинете в различни землища: [Прочети]


[14 Август 2019] Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив обявява график за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.: [Прочети]


[14 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[12 Август 2019] Съобщение до "Елина кут" ООД за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" и образуване на УПИ "Жилищно строителство": [Прочети]


[12 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[09 Август 2019] Общинска служба по земеделие - Родопи уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите на землищата на ОСЗ - Родопи; с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец, с.Цалапица и с.Устина за стопанската 2019 - 2020 г.: [Прочети]


[07 Август 2019] Съобщение до Атанас Шишков за разгледан и приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Дедево, курорт "Равнища" и образуване на УПИ "Туристическо селище, спорт и атракции": [Прочети]


[06 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимира Трайкова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "ПЕЕ Интернешънъл" ООД за "Изграждане на склад и производствена база за метални изделия с прилежаща административно - битова сграда" в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лайт комерс" за "Изграждане на автомивка на самообслужване, включващо изграждане на сондажен кладенец" в УПИ в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[06 Август 2019] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Пловдив: [Прочети]


[05 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[01 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[01 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ганди Абусаид за "Производство, преработка, складова и обществено обслужваща дейност и изграждане на сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Крумово, местност "Изворите": [Прочети]


[01 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Импрес" ООД за "Съоръжение за водовземане - тръбен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[01 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йорданка Стоева за "Административно-битова част и автосервиз №1 и №2 със сондаж" в УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Казачка": [Прочети]


[01 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Костадинов за "Складиране и търговия на моточасти, включващо и изграждане на сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[30 Юли 2019] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за приемане допълнителни списъци със земеделски имоти по предложение с Вх.№ РД-12-04-52/04.07.2019г. на ОСЗ „Родопи“ за предоставяне на земеделска земя с обща площ от 2 041,175 дка за обезщетяване на собствениците от  общинския поземлен фонд, в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя, чрез план за обезщетяване. Настоящото производство се открива с цел достигане до по-висок процент за ефективно обезщетяване на правоимащите лица със земеделски имоти.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[30 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[26 Юли 2019] Съобщения до Константин Червенков и Петър Червенков за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Белащица, местност "Долна калчовица" и образуване на УПИ "Жилищно застрояване": [Прочети]


[25 Юли 2019] Решение на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив за изменение и/или допълнение на дейностите по третиране на отпадъци на "Иса 2000" ЕООД: [Прочети]


[25 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Елит 2" за "Производство, обработка, консервиране, пакетиране и съхранение на гъби" в УПИ в землището на с.Първенец, местност "Аптекарово и Метера": [Прочети]


[24 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[24 Юли 2019] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка на основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.99б от Закона за гражданска регистрация : [Прочети]


[22 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Суверен дивелъпмънтс България" ООД за "Жилищно застрояване на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради" в УПИ в землището на с.Белащица, местност "Текнето": [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоил Ламбрев за "Обществено обслужваща дейност и жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Лаута,Ракелица": [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Мергел 06" за "Площадка за събиране и разкомплектовка на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти втора употреба" в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лайт комерс" за "Изграждане на автомивка на самообслужване, включващо изграждане на сондажен кладенец" в УПИ в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Агенция Пътна Инфраструктура" за "Укрепване на свлачище на републикански път III-862 Първенец-Лилково при км 8+100 до км 8+500": [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост относно Африканската чума по свинете /АЧС/: [Прочети]


[12 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Импрес" ООД за "Съоръжение за водовземане - тръбен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопраг": [Прочети]


[12 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Галакси инвестмънт груп" ООД за "Съоръжение за водовземане - тръбен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[12 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ганди Абусаид за "Производство, преработка, складова и обществено обслужваща дейност и изграждане на сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Крумово, местност "Изворите": [Прочети]


[12 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Милена Грубешлиева, Пламен Петров и Петър Бургов за "Изграждане на 7 броя жилищни сгради и сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[11 Юли 2019] Съобщение до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: “Трасе за транспортен достъп за УПИ 20.425 – производствена, складова, административна и обществено обслужваща дейност" в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[11 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Юли 2019] Съобщение до "Сисас БГ" АД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Герена" и образуване на УПИ "Обществено обслужваща, производствена, складова дейности и автосервиз": [Прочети]


[10 Юли 2019] Съобщение до Николай Иванов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Белащица, местност "Долна калчовица" и образуване на УПИ "Жилищно застрояване": [Прочети]


[10 Юли 2019] Съобщение до Костадин Тотев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица" и образуване на УПИ "Складова, административна, търговска и обществено обслужваща дейност": [Прочети]


[10 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зин България" ЕООД за "Нови площадкови съоръжения и технологично оборудване към съществуващо предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили" в УПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ен - фреш" ЕООД за "Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност и крайпътен комплекс, търговска и обществено обслужваща дейност - заведение за обществено хранене и административна сграда, производствени халета за механична обработка на метали без галванизация, офис сгради, закрити складове за готова продукция, магазини" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Мергел 06" за "Площадка за събиране и разкомплектовка на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти втора употреба" в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йорданка Стоева за "Административно-битова част и автосервиз №1 и №2 със сондаж" в УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Казачка": [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Елит 2" за "Производство, обработка, консервиране, пакетиране и съхранение на гъби" в УПИ в землището на с.Първенец, местност "Аптекарово и Метера": [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 582/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /4 кв.м./от ПИ с КИ 40004.21.128 с.Крумово, местност собственост на "КЦМ" АД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 581/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /61 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.180 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Мелек Изет за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 580/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /125 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.181 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Мелек Изет за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 579/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /314 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.289 с.Брестник, местност "Османова могила" собственост на Даниела Виденова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 578/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /299 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.23 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Трифон Папазов и Костадинка Русева за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 577/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /7 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.173 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Нина Симова-Русева и Станимир Русев за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 576/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /111 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.145 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Красимир Книжаров за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 575/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /59 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.120 с.Крумово, местност "Изворите" собственост на "Манатан Девелоперс" ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 574/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /202 кв.м. и 9 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.90 с.Крумово, местност "Изворите" собственост на Иван Чомаков за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 573/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /31 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.57 с.Крумово, местност "Изворите" собственост на Атанаска Рангелова, Мария Тодорова, Антоанета Тасева, Златка Татарчева, Надежда Ставрева, Недялка Трачева и Рангел Янков за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 572/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /10 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.51 с.Крумово, местност "Изворите" собственост на Стоян Петков и Йордан Йорданов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 571/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /11 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.52 с.Крумово, местност "Изворите" собственост на Стоян Петков и Йордан Йорданов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 570/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /33 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.56 с.Крумово, местност "Изворите" собственост на Атанаска Рангелова, Мария Тодорова и Антоанета Тасева за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 569/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /217 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.148 с.Крумово, местност "Изворите" собственост на "Стефанов Мотърс" ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 568/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /141 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.191 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на "Руд Комерс" ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 567/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /85 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.198 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на "Маа-Текс" ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 566/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /129 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.190 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Васил Петков и Галина Петкова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 565/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /146 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.152 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на "Дуад" ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 564/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /508 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.291 с.Брестник, местност "Османова могила" собственост на Даниела Виденова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 563/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /122 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.144 с.Крумово, местност "Изворите" собственост на Златка Татарчева, Надежда Ставрева, Недялка Трачева и Рангел Янков за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 561/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /130 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.178 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Мелек Изет за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 560/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /11 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.170 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Мая Кръстева, Симона Кръстева и Мила Кръстева за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 559/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /137 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.176 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Спас Костадинов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 558/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /75 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.177 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Спас Костадинов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 557/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /89 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.156 с.Брестник, местност "Османова могила" собственост на Георги Йовков и Стоянка Навущанова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 556/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /21 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.287 с.Брестник, местност "Османова могила" собственост на Йордан Проданов и Данка Проданова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 555/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /45 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.155 с.Брестник, местност "Османова могила" собственост на Петко Даскалов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 554/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /162 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.26 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Софка Костадинова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 553/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /212 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.39 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на Катерина Колева за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 552/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /255 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.199 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на "Маа-Текс" ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 551/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /80 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.201 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на "Акватек" ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 550/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /80 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.206 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на "Алумейк" ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 549/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /87 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.200 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на "Акватек" ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 548/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /45 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.208 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на "Алумейк" ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 547/24.06.2019г. на Кмета на община "Родопи" за отчуждаване на част /81 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.184 с.Брестник, местност "Изворите" собственост на "Ербил 1" ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[28 Юни 2019] Съобщения до "Илечри истейтс" ЕООД, "Акт пропъртис" ООД, Ангелина Топалова, Сияна Николова, Диана Коева, Петя Шишкова, "Новипак 2002" ЕООД, Александър Калайджиев, Нубар Хованесян, Юлиян Коев, Атанас Аяров, Наталия Аярова и Стойчо Аяров за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ - жилищно застрояване, вътрешни улици-тупик в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[26 Юни 2019] Съобщение до Елена Тодорова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Сазлъ тарла" за обект "Жилищно застрояване" и улица-тупик: [Прочети]


[26 Юни 2019] Съобщение до Софка Масалджиева за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ - производствена, търговска, складова, обществено обслужваща дейност и жилищно строителство в землището на с.Марково, местност "Фиданлъка": [Прочети]


[26 Юни 2019] Съобщение до "Ланг Мениджмънт България" ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ - обществено обслужваща, производствена, складова дейности и автосервиз в землището на с.Браниполе, местност "Герена": [Прочети]


[26 Юни 2019] Съобщения до Димитър Петров, Иван Петров и "Империал риъл естейт" ЕООД за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ - жилищно застрояване, вътрешни улици-тупик в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[26 Юни 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Агенция "Пътна инфраструктура" за "Път II-56 "Пътен възел Скобелева майка - път II-86 (югоизточен обход на Пловдив)" привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 - основен ремонт": [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Тенев за "Автоцентър - автокъща, склад и офис за извършване на покупко-продажба на употребявани автомобили" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Галинка Стайчева за "Изграждане на сондажно водовземане - тръбен кладенец" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоил Ламбрев за "Обществено обслужваща дейност и жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Ягодово, местност "Лаута,Ракелица": [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев, Владимир Коруев и Иван Султанов за "Изграждане на складова дейност, магазини, административни офиси и сондаж" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Юни 2019] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка на основание чл.405а от Изборния кодекс, във връзка с чл.99б, ал.1 от Закона за гражданска регистрация : [Прочети]


[10 Юни 2019] Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) за изграждане на „Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” в с.Първенец: [Прочети], [Нетехническо резюме], [Екологична оценка]


[10 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Найденова за "Изграждане на складова база за промишлени стоки" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[30 Май 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Май 2019] Съобщения до "Холандска тройка" ООД и "Преслав - 1" ЕООД за внесен в община "Родопи" проект за изработка ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" за обект "Жилищно строителство": [Прочети]


[29 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зин България" ЕООД за "Нови площадкови съоръжения и технологично оборудване към съществуващо предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили" в УПИ в землището на с.Белащица, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[29 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Нат 2004" ООД за "Садкова инсталация за интензивно риборазвъждане" в ПИ в землището на с.Кадиево, местност "Исака" и с.Цалапица, местност "Паша махала": [Прочети]


[29 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев за "Изграждане на складова дейност, магазини и административни офиси" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[29 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Грозев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[22 Май 2019] Обявление относно довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив-Асеновград" от КМ 14+860 до КМ 25+150, попадащи на територията на общините: Родопи, Куклен и Асеновград: [Прочети]


[15 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николай Почилеев за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[03 Май 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Април 2019] Съобщене за депозирана молба от Иванка Андонова за обявяване на смърт на лицето Петър Харбалов от с.Първенец: [Прочети]


[18 Април 2019] Съобщения до Пенка Димитрова, Олга Петкова, Дина Мирчева, Петър Калафиров, Мартин Калафиров и Елена Калафирова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на УПИ - производствена, складова и търговска дейност в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[17 Април 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Валентин Стоянов за "Изграждане на нов търговски център - включващ магазин и складове за промишлени стоки и офис помещения" в ИД в землището на с.Оризари, местност "Узунките": [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Суверен дивелъпмънтс България" ООД за "Жилищно застрояване на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради" в УПИ в землището на с.Белащица, местност "Текнето": [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николай Почилеев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ен - фреш" ЕООД за "Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност и крайпътен комплекс, търговска и обществено обслужваща дейност – заведение за обществено хранене и административна сграда, производствени халета за механична обработка на метали без галванизация, офис сгради, закрити складове за готова продукция, магазини" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев, Станимир Вълев, Павлин Гочев, Владимир Коруев и Иван Султанов за "Автосервиз с обществено обслужване и производствена и складова дейност" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[11 Април 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[08 Април 2019] Съобщения до Лиляна Недкова, Николай Недков и Донка Манукян за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ - складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[08 Април 2019] Съобщения до Светослав Казаков, Костадин Шишков и Неделчо Младенски за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ - жилищно застрояване в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[29 Март 2019] Съобщения до Добрин Катерински, Руси Катерински, Евтим Евтимов, Спаска Марина, Христо Николов, Ирина Примова, Ангел Примов, Анета Костова и Георги Камбуров за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Герена": [Прочети]


[29 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[28 Март 2019] Съобщения до Румен Пенев и Милко Доевски за внесен проект за ПУП-ПРЗ на УПИ за обект "Производствена, складова и търговска дейност" в землището на с.Оризари, местност "Узунките": [Прочети]


[26 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Дивайс" ЕООД и Елица Йовкова за "Изработване на ПУП за обект - склад за промишлени стоки в новоотреден УПИ -XX" в землището на с.Брестник, кв.88 - стопански двор: [Прочети]


[26 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Дивайс" ЕООД и Елица Йовкова за "Изработване на ПУП за обект - склад за промишлени стоки в новоотреден УПИ -I" в землището на с.Брестник, кв.88 - стопански двор: [Прочети]


[26 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Валентин Савов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Калчевица": [Прочети]


[26 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев за "Автосервиз с обществено обслужване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[26 Март 2019] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Пловдив, проведено на 13.03.2019г.: [Прочети]


[25 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[21 Март 2019] Съобщение до Стефка Кузева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ - складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност в землището на с.Брестник, местност "Шарпавица": [Прочети]


[21 Март 2019] Съобщение до Цветелина Четрафилова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ - жилищно застрояване в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[21 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[20 Март 2019] Съобщения до Юлиян Коев, Тонка Казакова, Стойчо Аяров, Атанас Аяров, Петя Шишкова, Методи Граматиков, Анастасия Господинова, Наталия Аярова, Нубар Хованесян, Александър Калайджиев, Тинка Калайджиева и Делка Петрова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ - жилищно застрояване в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[20 Март 2019] Съобщение до Тодор Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ - жилищно строителство в землището на с.Марково, местност "Стопански двор": [Прочети]


[20 Март 2019] Съобщение до Живко Чаушев за одобрен ПУП-ПРЗ и образуване на УПИ - производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция и ремонт на селстопанска техника и оранжерии в землището на с.Крумово, местност "Овощна градина": [Прочети]


[19 Март 2019] Съобщение до Радка Чобанова-Димова за одобрен ПУП-ПРЗ и образуване на УПИ - складова, търговска и обществено обслужваща дейност в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[18 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Ви проект инвест" ЕООД за "Складова база за промишлени стоки, включително и изграждане на сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Оризари, местност "Казланча": [Прочети]


[18 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Илиян Вълканов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Крумово, местност "Бахчите": [Прочети]


[18 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Ангелиев и Любомир Ангелиев за "Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност" в ПИ в землището на с.Златитрап, местност "Кепенека-3": [Прочети]


[18 Март 2019] Съобщение до "Паркмед 1" ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ - складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[15 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[14 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Весела Тошева-Илчева за "Жилищно застрояване - 5 бр. УПИ" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Бозалъка": [Прочети]


[14 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Тера Юстина" ООД за "Изграждане на къщи за гости и бунгала" в ПИ в землището на с.Устина, местност "Паденица": [Прочети]


[14 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[11 Март 2019] Съобщение до Иво Спасов за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ - жилищно застрояване и гаражи в землището на с.Белащица, местност "Грамадите": [ати]


[11 Март 2019] Съобщение до Елена Мънева за одобрен ПУП-ПРЗ и образуване на УПИ - склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника в землището на с.Марково, местност "Стопански двор": [Прочети]


[07 Март 2019] Съобщение до Дию Диев за внесен проект за изменение ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ - жилищно строителство в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[06 Март 2019] Съобщение до Стефан Дикарло за дължима на община "Родопи" сума - съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение: [Прочети]


[06 Март 2019] Съобщение до Красимир Джиговечки за внесен проект за изменение ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ - жилищно строителство в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[06 Март 2019] Съобщение до Пепа Христева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ - складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност в землището на с.Брестник, местност "Шарпавица": [Прочети]


[06 Март 2019] Съобщение до Магдалена Георгиева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ - жилищно строителство в землището на с.Марково, местност "Пичковец": [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Гиргинови" ООД за "Реконструиране, ремонтиране и пускане в експлоатация на цех за галванични покрития" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Нешовица": [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мирослав Стоянов за изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ за обществено обслужващи функции и складови дейности в землището на с.Брестник, местност "Долни брантии": [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Нелас - авточасти" ООД за "Складова база за авточасти и офиси" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Ангелиев и Любомир Ангелиев за "Производствена, складова и обществено обслужваща дейност" в ИД в землището на с.Златитрап, местност "Кепенека-3": [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Дриймс Пропърти" ЕООД за "Почистване на речното легло от наносни отложения на участък от р.Марица на територията на с.Цалапица - община Родопи и с.Костиево - община Марица": [Прочети]


[05 Март 2019] Съобщения до Георги Йовков, Иван Тошев и Василка Тошева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в землището на с.Брестник, местност "Шарпавица": [Прочети]


[05 Март 2019] Съобщение до заинтересованите лица за внесен ПУП-ПП за обект: “Оптична кабелна линия на „НЕТГАРД“ ООД от съществуваща шахта ШКС 02 /в с. Белащица/ през с. Браниполе до големи клиенти в община „Родопи”, област Пловдив, преминаващи по улици от уличната мрежа на с. Белащица и с. Браниполе и местни пътища в землищата на същите села: [Прочети]


[01 Март 2019] Съобщениe до Атанаска Янева за вписването и като собственик по давностно владение на ПИ в землището на с.Дедево, местност "Агова ливада": [Прочети]


[28 Февруари 2019] Съобщениe до Атанас Киров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в землището на с.Марково, местност "Герена" за "Мобилен бетонов център - бетоновъзел": [Прочети]


[25 Февруари 2019] Протокол от заседание на Общото събрание на РСУО - Пловдив, проведено на 15.02.2019г.: [Прочети]


[25 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лъки травел" ЕООД за "Център за гуми, сервиз с помощна сграда, автомивка и ТИР-паркинг със СПО" в УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Нешовица": [Прочети]


[25 Февруари 2019] Заповед №150/20.02.2019г. за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в териториалния обхват на община "Родопи": [Прочети]


[21 Февруари 2019] Съобщение на Областна Дирекция "Земеделие" - Пловдив, относно пасищни животни (коне): [Прочети]


[21 Февруари 2019] Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.: [Прочети]


[19 Февруари 2019] Съобщения до "Тракия пропърти груп" ООД, Мария Тотева, Методи Пенчев и Петър Милушев за одобрена Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ в землището на с.Марково, местност "Исака" за "Жилищно застрояване": [Прочети]


[19 Февруари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[19 Февруари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Февруари 2019] РИОСВ - Пловдив уведомява за издаден регистрационен документ  на "Деворекс" ЕАД, с който се изменят и/или допълват количествата разрешени отпадъци, третирани на площадките на фирмата: [Прочети]


[18 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от инж.Пламен Спасов - кмет на община "Родопи" за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ за "Площадка за изграждане на компостираща инсталация" в землището на с.Ягодово, местност "Беговица": [Прочети]


[18 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев и Албена Иванова за "Жилищно строителство и ТП" в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[18 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев, Владимир Коруев и Иван Султанов за "Складове, магазини и офиси" в ИД в землището на с.Марково, местност "Бялата воденица": [Прочети]


[18 Февруари 2019] Съобщение до Атанаска Тончева за одобрен проект на ПУП-ПЗ на ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Орта хан" за обект "Сграда за селскостопански машини": [Прочети]


[18 Февруари 2019] Съобщение до Ангелина Чакърова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" за обект "Жилищно застрояване": [Прочети]


[18 Февруари 2019] Съобщения до Аспарух Михайлов, Евгений Генчав, София Михайлова, Дончо Михайлов, Тодор Михайлов, Блага Михайлова, Иван Михайлов и Стоян Михайлов за съобщен одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" за обект "Жилищно застрояване": [Прочети]


[15 Февруари 2019] Съобщение до Любомир Бакърджиев, че във връзка с депозирано заявление от Гергана Джангозова за осигуряване на достъп до притежавания от нея УПИ в землището на с.Брестовица, е назначена комисия за извършване на оглед: [Прочети]


[11 Февруари 2019] Съобщения до Найден Кандиларов и Кирил Кандиларов за одобрен проект на ПУП-ПРЗ и ПП, план-схеми за електрификация, за водоснабдяване и транспортен достъп в землището на с.Първенец, местност "Гюла бадемлика лесо", като се образува УПИ - жилищно строителство: [Прочети]


[11 Февруари 2019] ОСЗ "Родопи" обявява списък на мери, пасища и ливади, определени за индивидуално и общо ползване по населените места на територията на община "Родопи": [Прочети]


[08 Февруари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[08 Февруари 2019] Съобщение до Живко Вълчанов, че във връзка с депозирано заявление от Георги Тахчиев за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Дедево, местност "Блато", е издадена Заповед за учредяване на право на преминаване: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Мария Диварова, че във връзка с депозирано нейно искане, Кметът на община "Родопи" не е компетентен да разрешава спорове от частно-правен характер, възникнали между гражданско правни субекти: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Терминали" ЕАД за доизграждане на "Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив": [Прочети]


[07 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Валентин Стоянов за "Търговски център" в ИД в землището на с.Оризари, местност "Узунките": [Прочети]


[07 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лиляна Ралева за "Изграждане на шоурум" в ИД в землището на с.Оризари, местност "Острова": [Прочети]


[07 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Селтур 2015" ЕООД за "Къща за гости и ограда" в УПИ в землището на с.Дедево, местност "Дулчувица": [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Панчо Стоянов, Деляна Стоименова, Емил Янев и Гергана Гавраилова, че във връзка с депозирано заявление от Георги Тахчиев за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Дедево, местност "Блато", е издадена Заповед за учредяване на право на преминаване: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Светослава Тодорова, Елица Георгиева и Божидар Стоянов, че във връзка с депозирано заявление от Георги Тахчиев за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Дедево, местност "Блато", е издадена Заповед за учредяване на право на преминаване: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Нели Дъбова, че във връзка с депозирано заявление от Юлия Иванова за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Марково, местност "Пичковец", са извършени последващи действия по изясняване на фактическото положение: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Мариана Димитриадус, че във връзка с депозирано заявление от Атанас Шопов и Атанас Жеков за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Брестник, съгласно чл.36 от ЗОСИ е назначена комисия за определяне мястото на преминаване: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Божидар Савов, управител на "Ей ейч би джи 1" ООД, че във връзка със заявление за предприемане на процедура по чл.34 от ЗСПЗЗ за ПИ в с.Брестник е необходимо представяне на документи за собственост, ведно с актуални скици на цитираните ПИ: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Динко Славов, че във връзка със сигнал депозиран по електронен път в община "Родопи" и адресирани и неполучени изходящи писма, е необходимо потвърждение чрез полагане на собственоръчен или електронен подпис: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Никола Райчев, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Георги Хрисков, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Йордан Райчев, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[05 Февруари 2019] Съобщения до Георги Гозманов, Димитрия Христакова, Васил Христев, Даниела Тошкова, Николай Х. Панайотов, Николай Й. Панайотов, Донка Александрова и Зоя Ангелова за одобрена Заповед за изменение/изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Стойкова върба" за обекти "Шоурум за строителни материали" и "Хоспис, социални и обществено обслужващи дейности": [Прочети]


[01 Февруари 2019] Писмо от Заместник Министър - Председателя на Република България : Относно изпълнение на инвестиции във водоснабдителната и канализационна (ВиК) инфраструктура със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.": [Прочети]


[30 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Терминали" ЕАД за доизграждане на "Интермодален терминал в южен централен -  район на планиране в България - Пловдив" с.Златитрап: [Прочети]


[30 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Холсим кариерни материали Пловдив" АД за "Монтиране на 2 бр. товарни везни, о г.фис и измиващо устройство за товарни автомобили" за дооборудване на действащата кариера над с.Белащица: [Прочети]


[29 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Дани - 2018" ЕООД за "Производствена, складова и търговска дейност - база за дигитален печат на рекламни материали и офиси, включително сондажен кладенец" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Каратопрак": [Прочети]


[29 Януари 2019] РИОСВ - Пловдив уведомява за постъпило инвестиционно предложение за "Център за гуми, сервиз с помощна сграда, автомивка и ТИР-паркинг със  СПО" в УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Нешовица": [Прочети]


[29 Януари 2019] РИОСВ - Пловдив уведомява за постъпило инвестиционно предложение за "Жилищно строителство и складове за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника" в ПИ в землището на с.Златитрап, местност "Бучалото Исака": [Прочети]


[29 Януари 2019] РИОСВ - Пловдив уведомява за постъпило инвестиционно предложение за "Складова база за авточасти и офиси и сондаж" в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[24 Януари 2019] Службата по геодезия, картография и кадастър - Пловдив съобщава : На основание чл.46, ал.1 и 2 от ЗКИР са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с.Крумово и с.Ягодово, община "Родопи", които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30 дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" /брой 7 - 22.01.2019г./ заинтересовените лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Пловдив .


[23 Януари 2019] Съобщение до Аспарух Вълчанов, Ганчо Гайдаров, Нина Пейчева, Йосив Гайдаров, Станимира Василева, Константин Йорданов, Руси Русев, Йорданка Теофилова, Павел Павлов и Мартин Кънчев за съобщен в община "Родопи" проект за изработка ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Белащица, местност "Калчевица" за обекти "Жилищно комплексно застрояване", улица-тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[23 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пропърти корект 2016" ООД и "Ира транс 2015" ЕООД за "Производствена, складова и търговска дейност - изграждане на сгради за преработка и съхранение на дървен материал, включващо изграждане на сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Нешовица": [Прочети]


[17 Януари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Януари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[11 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Община Пловдив за "Реализация на втори етап на РДНО с.Цалапица до кота +30/+36 в билото/ и инсталация за предварително третиране на отпадъци" в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Паша махала": [Прочети]


[10 Януари 2019] Годишен план за ползване на дървесина от ГТ на община "Родопи": [Прочети]


[09 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Юлия Деведжиева за "Жилищно строителство и изграждане на сондажни кладенци" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката", с изработване на ПУП-ПРЗ за жилищно строителство: [Прочети]


[09 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лайт комерс 2005" ООД за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Брестовица, местност "Еленец": [Прочети]


[09 Януари 2019] Съобщение до Иванка Милова за съобщен в община "Родопи" проект за изработка ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Оризари, местност "Острова" за обекти "Жилищни сгради с допълващо застрояване и басейн", трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[09 Януари 2019] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №РД-02-15-117/28.12.2018г. на Министъра на регионалното развитите и благоустройството за прекратяване на административно производство по Заповед №РД-02-15-135/23.12.2016г. на Заместник-министъра на регионалното развитите и благоустройството в частта за допускане за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за извън урбанизираните територии за имотите, засегнати от Проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и за нови трасета на засегнати от проекта елементи на техническата инфраструктура, за Железопътен участък Междугарие Пловдив разпределителна изток – Крумово от км 162+500 до км 163+200 по I-ва ж.п. линия Пловдив – Свиленград в землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IVот АПК на основание чл.56, ал. 4 от АПК.: [Прочети]


[08 Януари 2019] Съобщения до Илия Лулчев, Васил Тотев, Атанас Тотев и Георги Георгиев за изменение/изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Крумово, местност "Кошарата" за обекти "Жилищно строителство" и улица-тупик: [Прочети]


[08 Януари 2019] Съобщения до Георги Гозманов, Димитрия Христакова, Васил Христев, Даниела Тошкова, Николай Х. Панайотов, Николай Й. Панайотов, Донка Александрова и Зоя Ангелова за изменение/изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Стойкова върба" за обекти "Шоурум за строителни материали" и "Хоспис, социални и обществено обслужващи дейности": [Прочети]


[08 Януари 2019] Съобщение до Елена Динкова за съобщен в община "Родопи" проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Тръновица" за обекти "Жилищно застрояване": [Прочети]


[08 Януари 2019] Съобщения до Георги Димитров и Деница Такева за съобщен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Пичковец" за обект "Жилищно строителство", разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[08 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Проданов за "Търговска складова база за промишлени стоки" в УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Мерата": [Прочети]


[04 Януари 2019] Всички регистрирани пчелари имат възможност да подадат заявления за подпомагане по мерките и дейностите от Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. На сайта на ДФЗ е публикувано съобщение за предстоящото отваряне на новия прием по програмата от 07.01.-18.01.2019 г.


[04 Януари 2019] МЗХГ - областна дирекция "Земеделие" - Пловдив одобрява споразумение на масивите за ползване на ливади , разпределени между ползвателите за календарната 2019 г. в землището на с.Лилково: [Прочети]


[04 Януари 2019] МЗХГ - областна дирекция "Земеделие" - Пловдив одобрява споразумение на масивите за ползване на ливади , разпределени между ползвателите за календарната 2019 г. в землището на с.Ситово: [Прочети]


[04 Януари 2019] Съобщения до Даниел Недев, Николинка Барбутска, Деница Димитрова, Костадин Такев, Деляна Белишка и Бранимир Белишки за съобщен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Пичковец" за обект "Жилищно строителство", разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[04 Януари 2019] Съобщения до Благовест Ташев, Мария Иванова и Стефка Симеонова за съобщен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Храбрино, местност "Скелето" за обект "Жилищно строителство", разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[04 Януари 2019] Съобщения до Веска Росенова-Иванова и Марин Димов за съобщен в община "Родопи" проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Тръновица" за обекти "Жилищно застрояване": [Прочети]


[04 Януари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[03 Януари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[02 Януари 2019] Съобщение до Георги Ганчев за съобщен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Дедево, местност "Топила" за обект "Жилищно строителство", разширение на полски път, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[02 Януари 2019] Съобщения до Боянка Павлова, Вера Павлова, Десислава Павлова и Кръстина Цветкова за одобрен проект на ПУП-ПРЗ на УПИ в с.Устина, кв.2 за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, винарска изба, промишлена и складова дейност: [Прочети]


[02 Януари 2019] Съобщения до Ваня Тодорова и Величка Тошева за съобщен в община "Родопи" проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Тръновица" за обекти "Жилищно застрояване": [Прочети]


[28 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дорина Плачкова и Пламен Илиев за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Зандана": [Прочети]


[28 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петя Стратева, Елена Стратева и Христина Стратева за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Брестовица, местност "Чолбалъка": [Прочети]


[28 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стойчо Стоев за "Промяна на предназначението на ПИ за жилищно строителство" в землището на с.Марково, местност "Пичковец": [Прочети]


[28 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Антоанета Неделчева за "Изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ, образуване на УПИ за жилищно строителство, с цел изграждане на 12 бр. жилищни сгради" за ПИ в землището на с.Храбрино: [Прочети]


[28 Декември 2018] Съобщение до Марияна Ванчева за одобрен проект на ПУП-ПРЗ на УПИ в с.Устина, кв.2 за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, винарска изба, промишлена и складова дейност: [Прочети]


[28 Декември 2018] Съобщение до Янка Георчева за съобщен изработен проект на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в с.Марково, местност "Старите гробища" за обект "Жилищно строителство", улица-тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[28 Декември 2018] Съобщения до "АБС дивелапментс" ООД за съобщен в община "Родопи" проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност "Комсала" за обекти "Жилищно застрояване, производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност": [Прочети]


[27 Декември 2018] Съобщение до Трендафил Ландов за съобщен изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Дедево, местност "Топила" за обект "Жилищно строителство", разширение на полски път, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[27 Декември 2018] Съобщение до Петя Чолакова за съобщен изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево" за обект "Жилищно застрояване": [Прочети]


[27 Декември 2018] Съобщения до Никола Шуманов, Елена Димитрова, Елена Стоилова и Магда Каназирска за съобщен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в с.Марково, местност "Бялата воденица" за обект "Производствена, складова и търговска дейност", разширение на полски път: [Прочети]


[27 Декември 2018] Съобщения до Василка Донева, Петко Плачков, Стефанка Гайдарова и Вера Тоскова за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Бозалъка" за обект "Жилищно строителство": [Прочети]


[19 Декември 2018] Съобщения до Георги Георгиев, Васил Величков, Костадинка Величкова, Стоил Величков, Карамфила Величкова и Василка Василева - Дамянова за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Бозалъка" за обект "Жилищно строителство": [Прочети]


[18 Декември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[17 Декември 2018] Съобщение на МОСВ - Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за публично обявяване за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от тръбен кладенец в ПИ в землището на с.Крумово, с цел на заявеното водовземане - водоснабдяване за други цели: [Прочети]


[17 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Актуал индъстрис" ООД за "Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи и измиване на площадки и алеи на търговски комплекс за промишлени стоки с административна част" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[17 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Ралев и Иван Гърев за промяна на предназначението на ПИ, отреждане на осем броя УПИ за "Жилищно застрояване", улица-тупик и разширение на полски път в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Асенов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[17 Декември 2018] Община ”Родопи” съобщава за изготвен доклад за екологична оценка на ПУП-ПРЗ и ПП "Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране - инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване" в ПИ в землището на с.Първенец, местност "Чакъла": [Прочети]


[13 Декември 2018] Съобщение до Велика Паскалева за съобщен в община "Родопи" проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Тръновица" за обекти "Жилищно застрояване": [Прочети]


[13 Декември 2018] Съобщение до Иванка Манева, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[10 Декември 2018] Съобщения до Аспарух Вълчанов, Емилия Вълчанова и Петко Вълчанов за съобщен в община "Родопи" проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност "Комсала" за обекти "Жилищно застрояване, производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност": [Прочети]


[07 Декември 2018] Съобщение до Запрянка Мишкова, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лайт комерс 2005" ЕООД за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестовица, местност "Еленец": [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Куков" ЕООД за "Изграждане на логистична складова база за пакетирани промишлени стоки и офиси, включително сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена": [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Кавен ирадис" ЕООД за "Складова и логистична база, бензиностанция и офиси" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Прав камък": [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Юлия Деведжиева за "Жилищно строителство" 6 бр. новообразувани УПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Асенов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Керемедчийницата": [Прочети]


[06 Декември 2018] Съобщения до Виолетка Динкова, Гергана Каръмджова, Донка Манукян, Георги Карапанов, Стефана Тошева, Николай Недков, Лиляна Недкова, Галин Ганчев и Елена Ганчева за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ на ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите" за обект "Складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини": [Прочети]


[05 Декември 2018] Съобщение до Любомира Спасова за одобрен план за изменение на кадастралната основа, отпадане и образуване на нови ПИ в с.Ситово, кв.1: [Прочети]


[04 Декември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Съобщение до Дамян Киров за съобщен в община "Родопи" проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в с.Марково, местност "Бялата воденица" за обект "Производствена, складова и търговска дейност", разширение на полски път: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Съобщения до Снежана Тороманова и Костадин Спасов за одобрен план за изменение на кадастралната основа, отпадане и образуване на нови ПИ в с.Ситово, кв.1: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Съобщение до Георги Георгиев за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Бозалъка" за обект "Жилищно строителство": [Прочети]


[30 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоянка Димитрова за "Жилищно строителство за изграждане на 5 бр. жилищни сгради" в ПИ в землището на с.Храбрино, местност "Св.Марина": [Прочети]


[30 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Славова, Иванка Нецова, Михаил Нецов и Стефка Нецова-Амети за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Прав камък": [Прочети]


[29 Ноември 2018] Съобщения до Катя Костадинова и Красимира Костадинова-Иванова за съобщен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ, отпадане и образуване на УПИ в с.Първенец, кв.74: [Прочети]


[29 Ноември 2018] Съобщение до Атанаска Тончева за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПЗ без промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Орта хан" за обект "Сграда за селскостопански машини", разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Трифонов за "Безвредно производство, складове и администрация" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Мистроповите": [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Трифонов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Манастирски път": [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Трифонов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Калчевица": [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Симеон Здравчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Комсала": [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Андонов за "Селскостопанска сграда - навес за съхранение на селскостопанска техника и инвентар" в ПИ в землището на с.Брестовица, местност "Енчовица": [Прочети]


[22 Ноември 2018] Съобщения до Блага Михайлова, София Михайлова, Дончо Михайлов, Аспарух Михайлов, Иван Михайлов, Стоян Михайлов, Самуил Михайлов, Тодор Михайлов и Евгений Генчев за съобщен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност "Захаридиево" за обекти "Жилищно строителство и обществено обслужваща дейност", улица-тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация и електроснабдяване: [Прочети]


[20 Ноември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[20 Ноември 2018] Съобщение до Димитър Иванов за съобщен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ, отпадане и образуване на УПИ в с.Първенец, кв.74: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Томи арт строй" ООД за "Изграждане на складова база за промишлени стоки с офиси" в ПИ в землището на с.Оризари, местност "Текне пара": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоянка Димитрова за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Храбрино, местност "Св.Марина": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Брестовица, местност "Алчака/пожара": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Катя Тодорова за "Магазин за мото-екипировка" в УПИ в землището на с.Златитрап, кв.27: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Бойково, местност "Келевото" и местност "Божи врач": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елка Николова за "Жилищно застрояване " в ПИ в землището на с.Първенец, местност "Янлъза": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Кехайова за "Жилищно застрояване " в новообразуван имот в землището на с.Брестник, местност "Бабина вода": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Митков и Недялка Каукова - Миткова за "Ателие за дизайн и изработка на изделия от метал " в УПИ в землището на с.Крумово, местност "Гюбрето: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Съобщение до Велика Сънденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "До селото" за жилищно строителство, разрширение на полски път: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Съобщение до "Паркмед 1" ЕООД за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ на ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите" за обект "Складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини": [Прочети]


[19 Ноември 2018] Съобщение до Теодора Тончева за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПЗ без промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Орта хан" за обект "Сграда за селскостопански машини", разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Ноември 2018] Съобщения до Невена Диева, Екатерина Неделева, Райна Павлова и Райна Костова за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Пичковец" за обект "Жилищно строителство", разширение на полски път: [Прочети]


[16 Ноември 2018] Съобщение до Йорданка Филчева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност "До селото" за жилищно строителство, разрширение на полски път: [Прочети]


[15 Ноември 2018] Съобщение до Дончо Иванов, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Ноември 2018] Съобщение до Петя Митева, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Ноември 2018] Съобщение до Димитър Стоянов, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Ноември 2018] Съобщение до Екатерина Галинова, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Робуста" ООД за "Производствени халета и складове за машини и апарати за хранително вкусовата промишленост и изграждане на сондажен кладенец" в УПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Меров строй" ООД за "Изграждане на ново водовземно съоръжение" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Офис лидер" ЕООД за "Магазин и складове за промишлени стоки, офис, автосервиз и сервиз за битова техника и изграждане на сондажен кладенец" в УПИ в землището на с.Марково, местност "Бедрозов бунар": [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Топилна и сушилна техника" ООД за "Оборудване на изследователски център по топло-масообмен и сушене" в УПИ в землището на с.Брестник, кв.24: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Калчевица": [Прочети]


[13 Ноември 2018] Съобщения до Георги Георгиев, Любка Мънева, Дафинка Христофорова, Господин Мънев, Веска Райчева и Пенка Александрова за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Стопански двор" за обект "Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника": [Прочети]


[13 Ноември 2018] Съобщение до Костадин Николов за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Брестник, местност "Шарпавица" за обект "Складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност": [Прочети]


[13 Ноември 2018] Съобщение до Пламен Гевурски за внесен в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност "Грамадите" за обект "Жилищно застрояване и гаражи": [Прочети]


[12 Ноември 2018] МЗХГ - областна дирекция "Земеделие" - Пловдив определя график за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г., НТП - пасище, мера и ливади: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Кавен Ирадис" ЕООД за "Складова и логистична база" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Прав камък": [Прочети]


[09 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Ралев и Иван Гърев за  изготвяне на ПРЗ и промяна на предназначението на ПИ, образуване на осем броя УПИ, улица-тупик и разширение на полски път за обект "Жилищно строителство" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[09 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Шопов за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридиево": [Прочети]


[08 Ноември 2018] Решение на РИОСВ за разрешение на "Фероком" АД за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка в с.Златитрап, местност "Камиша": [Прочети]


[06 Ноември 2018] Съобщение до Тодор Иванов за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Стопански двор" за обект "Жилищно застрояване": [Прочети]


[05 Ноември 2018] Съобщение до Антоанета Топалова за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ, отпадане на УПИ и образуване на нови УПИ в землището на с.Марково, кв.49: [Прочети]


[05 Ноември 2018] Съобщение до Димитър Аганасов за внесен за разглеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на два нови УПИ в землището на с.Ягодово, кв.2 по плана за стопански двор за стопанска дейност: [Прочети]


[01 Ноември 2018] Съобщения до Димитрия Елкина и Таня Елкина за внесен в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена" за обект "Складова, търговска и обществено обслужваща дейност", разширение на полски път: [Прочети]


[31 Октомври 2018] Съобщение до Мария Понева за одобрен ПУП-ПРЗ представляващ земеделска земя с променено предназначение, отпадане и образуване на УПИ в землището на с.Брестник, местност "Манастирски път" за обект жилищно строителство, разширение на полски път: [Прочети]


[31 Октомври 2018] Съобщение до Людмила Терехова за одобрен ПУП-ПРЗ представляващ земеделска земя с променено предназначение, отпадане и образуване на УПИ в землището на с.Брестник, местност "Манастирски път" за обект жилищно строителство, разширение на полски път: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лусине Гъдева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково, местност "Пиринчийката": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Филип Филипов за "Автосалон" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Филип Филипов за "Градински център" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Чиирите": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Антоанета Неделчева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Храбрино, местност "Гемишевото": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Пропърти корект 2016" ООД и "Ира транс 2015" ЕООД за "Производствена, складова и търговска дейност" в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Лем моторс" ЕООД за "Сервиз за техническо обслужване и ремонт на автомобили и фотоволтаична електроцентрала" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Райчев транс" ЕООД за "Цех за производство на машини за хранителната промишленост и офис" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Кабата": [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Райчев транс" ЕООД за "Склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция" в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Средока": [Прочети]


[29 Октомври 2018] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадено заявление № 94М-1443-1/17.10.2018г., с резултат - съставяне на протокол : [Прочети]


[29 Октомври 2018] Съобщение до Атанас Киров за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Герена" за обект "Бетонов център - бетоновъзел": [Прочети]


[29 Октомври 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[29 Октомври 2018] Съобщения до Деляна Чотова и Марин Топалов за внесен за разлеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ и образуване на четири нови УПИ в землището на с.Марково, кв.49: [Прочети]


[29 Октомври 2018] Обявление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 "Пловдив - Асеновград" (км 102+949.95 по направлението на път II-56)" и на обект "Път II-86 "Пловдив - Асеновград" от км 14+860 до км 24+819 - кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден" на територията на област Пловдив: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Грозев за "Изготвяне на ПРЗ, застрояване и промяна на предназначението на ПИ" за обект "Жилищна и обществено - обсужваща дейност (автосервиз)" в землището на с.Браниполе, местност "Стойкова върба": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Трейд ИТ" ООД за "Изготвяне на ПУП-ПРЗ и застрояване на ПИ, промяна на предназначението на земеделска земя" за обект "Жилищно строителство и магазини" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Шато Марково" ООД за "Сграда за отглеждане на животни - кравеферма и сондажен кладенец" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Михайлова за "Жилищно застрояване" в ПИ в землището на с.Крумово, местност "Кошарата": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Зосимадон" ЕООД за "Жилищно строителство - 14 нови УПИ за 14 бр. еднофамилни жилища" в ПИ в землището на с.Кадиево, местност "Могилата": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Касабов и Румяна Христова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Браниполе, местност "Стойкова върба": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Цветалина Четрафилова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Кадиево, местност "Могилата": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Костадин Чилингиров, Жоржета Гешева, чрез Радослав Гешев, Станимира Стоименова и Радослав Гешев за "Изготвяне на ПРЗ и промяна на предназначението на ПИ, обособяване на 4 броя УПИ" за обект "Жилищно строителство - свободно застрояване, разширение на съществуващ полски път и улица-тупик" в землището на с.Браниполе, местност "Анчов бунар": [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анета Паунова, Тоно Паунов, Александър Линков, Калина Линкова и Маргарита Линкова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Октомври 2018] Съобщение до Димитър Атанасов за внесен за разлеждане в община "Родопи" проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на два нови УПИ в землището на с.Ягодово, кв.2 по плана за стопански двор за стопанска дейност: [Прочети]


[16 Октомври 2018] Съобщение до Рангел Ганджев, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[16 Октомври 2018] Съобщение до Асен Караташев, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Октомври 2018] Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, за землищата на селата на територията на община "Родопи": [Прочети]


[15 Октомври 2018] Съобщения до Димитър Йорданов и Петър Тафров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Белащица, местност "Тировете" за производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност, разрширение на полски път: [Прочети]


[15 Октомври 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[12 Октомври 2018] Съобщение до Надка Джиговечка за внесен за изработка в община "Родопи" проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност "Пичковец" за обект жилищно строителство: [Прочети]


[12 Октомври 2018] Съобщение до Васил Шопов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Белащица, местност "Арманица" за жилищно строителство, разрширение на полски път: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Петко Ангелов БГ" ЕООД за "Разширение на съществуващ обект - крайпътен комплекс, обществено обслужваща, производствена и складова дейност, ТИР паркинг" в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Янев и Петър Тепавичаров за "Складова и търговска дейност - автосалон и магазин за нови авточасти" в ПИ в землището на с.Оризари: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Митка Йошкова, Елисавета Баева, Донка  Караджова за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Гогова чешма": [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Униспед инс" ЕООД за "Сграда за логистика, складови дейности, митнически терминал и административна сграда" в УПИ в землището на с.Браниполе, местност "Герена": [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Идея груп" ООД за "Производствена, складова и обществено обслужваща дейност" в ПИ и УПИ в землището на с.Ягодово, местност "Долни лозя": [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация за постъпило писмо от Министерството на енергетиката с вх.№ 04-22-5/08.10.2018год. , с което сме уведомени, че Министъра на енергетиката е издал на „БУЛТЕМ“ ООД, гр.Пловдив, ул.”Стефан Беркович“ , ет. 3, ап. 2, решение № 490/26.09.2018г. за „Проучване на строителни материали в площ „Бахчата“, землище на село Брестовица, Община „Родопи“ на площ 0,40 км2: [Прочети]


[05 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Стоянов за "Склад за селскостопанска продукция" в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[05 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Тодорка Димитрова, Мария Шаламанова, Васка Николова, Анна Дечева, Кичка Димова, Веска Дечева, Сергей Тошев и Донка Гемишева за "Жилищно строителство" в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Арманица": [Прочети]


[02 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от инж. Пламен Спасов - Кмет на община "Родопи" - Пловдив за "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" в УПИ в землището на с.Ягодово, местност "Беговица": [Прочети]


[02 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Първанов за "Жилищно строителство" в ПИ №49.37, №49.38, №49.120  в землището на с.Брестник, местност "Падината": [Прочети]


                                                                                                                                                                                                                         Архив - обяви и съобщения