Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Архив - конкурси

[24 Октомври 2016] Открит конкурс за възлагане на дейността в част от горските територии собственост на Община "Родопи"  - "Маркиране на насаждения за сеч" [Заповед]


[24 Октомври 2016] Прекратяване на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии собственост на Община "Родопи"  - "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен скад , сортиране и рампиране на отсечена дървесина" [Заповед]

[13 Септември 2016] Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии собственост на Община "Родопи"  - "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен скад , сортиране и рампиране на отсечена дървесина" [Заповед]


[26 Август 2016] Заповед за прекратяване на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии [Заповед]

[29 Септември 2015] Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии [. . . Още] [Документация]


[05 Август 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост представляващ: помещение за административна дейност по плана на с.Ягодово [. . . Още]


[09 Юли 2015] Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии [. . . Още] [Документация]


[11 Март 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост представляващ: стоматологичен кабинет [. . . Още]


[26 Ноември 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот  общинска собственост  [. . . Още]


[26 Ноември 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост представляващ: спортна площадка [. . . Още]


[13 Август 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 10кв.м. находящо се в УПИ VII-кметство,поща,читалище и църква, кв. 12 по плана на с.Скобелево [. . . Още]


[07 Март 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост [. . . Още]


[04 Февруари 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроен терен с площ 63.80кв.м.  [. . . Още]


[30 Януари 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост [. . . Още]


[21 Януари 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ сграда "220-мж-поща" със застроена площ от 77 кв.м. находяща се в УПИ III на с.Кадиево, за срок от 5(пет) години [. . . Още]


[15 Януари 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение с площ от 47,28кв.м. ,находящо се в масивна двуетажна сграда м УПИ XVIII-общ. нужди от кв.31 по регулационния план на с.Брани поле [. . . Още]


[11 Януари 2013] Конкурс за заемане на длъжност - Секретар на Община "Родопи" [. . . Още]


[12 Декември 2012] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 10кв.м. от покривното пространство на триетажна масивна сграда - поща в с.Първенец [. . . Още]


[01 Ноември 2012] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост [. . . Още]


[19 Септември 2012] Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост [. . . Още]


[ 29 Август 2012] Конкурс за длъжността Гл.експерт "Строителен контрол" в Дирекция "Специализирана администрация", на община "Родопи" - Пловдив. [. . . Още]


[ 29 Юни 2012] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен юристконсулт [ . . . още ]


[ 18 Юни 2012]Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от седем години на недвижим имот-частна общинска собственост[ . . . още ]


[ 31 Август 2011]Публично оповестен конкурс за продажба на:    Поземлен имот № 017103 в землището на с. Крумово, местност „Изворите” с площ от 0,302 дка. /нула декара, триста и два кв. м./, НТП: Нива, трета категория.[ . . . още ]


[ 20 Юли 2011]Публично оповестен конкурс за продажба на:    урегулиран поземлен имот І-149 от кв. 20 с площ от 170 кв., ведно с масивна двуетажна сграда – читалище със застроена площ от 140 кв. м. по ПУП на с. Ситово.[ . . . още ]


[ 30 Май 2011]Публично оповестен конкурс за продажба на: поземлен  имот № 015113, находящ се в землището на с. Белащица,  с площ от 1,862 дка. /един декар, осемстотин шестдесет и два  кв.м.[ . . . още ]