Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Община Родопи

[24 Февруари 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 24.02.2020г. за отделни области е обявен "жълт" код за силен северозападен вятър: [Прочети]


[19 Февруари 2020] Във връзка с констатирано замърсяване на водите на река Юговска в землището на гр. Лъки и постъпило писмо от „Басейнова дирекция ИБР“, община „Родопи“ уведомява населението на общината, да ограничи ползването на  води от поречието на река Чая поради опасност от замърсяване.


[10 Февруари 2020] Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица за отлагане на датата - 11.02.2020г. за обществено обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, по искане на фирма „Толи“ ЕООД :[Прочети]


[05 Февруари 2020] В Община „Родопи“ постъпи предупредителен сигнал от Областна администрация Пловдив във връзка с възникнало замърсяване с инцидентно изпускане на нефтени продукти от завод „Каучук“ АД - Пазарджик в река Пишманка, вливаща се в река Марица при гр. Пазарджик.

Предупреждаваме населението за възможно замърсяване на водите на река Марица, ограничаване на ползването им и на разпространение на замърсяването.


[03 Февруари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. община "Родопи" уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 05.02.2020г. до 13:00ч.


[15 Януари 2020] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за изключване на имот № 043052 в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№ 959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№ 92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение № 231, взето с Протокол № 7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи. Настоящото производство се открива, тъй като съгласно Писмо с Вх.№ 92-ОбС-27/18.09.2019г. на Началника на ОСЗ – Родопи горепосоченият имот представлявал част от стопански двор, с начин на трайно ползване – свободна площ и неправомерно е бил включен в списъка за обезщетение на правоимащите собственици и наследници и следва да бъде изключен от Решение № 231, прието с Протокол № 7/10.07.2015г. на Общински съвет „Родопи”.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт, е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[13 Януари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2020 г. община "Родопи" уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 15.01.2020г. след 13:00ч.


[23 Декември 2019] Във връзка с годишно приключване на 2019 г. Община "Родопи" уведомява, че касата на служба "МДТ - събиране и контрол" ще работи с граждани със следното работно време: 27.12.2019г.. до 16,00ч., 30.12.2019г., 31.12.2019 г. и 02.01.2020г. - не работи с граждани.


[03 Декември 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 03.12.2019г. за отделни области е обявен "жълт" код за валежи от сняг: [Прочети]


[26 Ноември 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 26.11.2019г. за отделни области е обявен "оранжев" и "жълт" код за валежи от дъжд: [Прочети]


[22 Ноември 2019] Уведомление за промяна на работното време на община "Родопи", считано от 25.11.2019 г., както следва:

  начало - 8:30ч., край - 17:00ч., обедна почивка -  12:30ч. - 13:00ч. : [Прочети Заповед]


[12 Ноември 2019] Във връзка с настъпилия есенно-зимен отоплителен сезон и с цел превенция възникването на пожари и ограничаване вредните последици от тях, в ГДПБЗН – МВР, е разработена брошура на тази тематика: [Прочети]


Празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка в село Устина

alt

На 9 ноември, събота, от 10:30 часа в двора на Вила Юстина, в центъра на село Устина ще се проведе празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка. Събитието е част от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 към Европейския Земеделски Фонд. Организатори са Сдружение Местна инициативна група Перущица - Родопи. [Прочети]


[05 Ноември 2019] Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет "Родопи" на  07.11.2019г. /четвъртък/ от 10.00ч., в гр.Пловдив, в Заседателната зала на Община "Родопи" : [Прочети]


МИГ Перущица-Родопи с одобрен проект за транснационално партньорство с Гърция и Франция

На 01.10.2019 г. беше одобрен проект на МИГ Перущица-Родопи за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проектът касае проучване на добри практики и приложение на местни продукти, услуги, търговски марки в други държави и сравнителен анализ за възможностите на аналогични на територията на МИГ Перущица-Родопи и е в партньорство с местните инициативни групи МИГ  “Олимпия за развитие” (Development Agency of Olympia S.A.) град Крестена, Гърция  и  МИГ „Pays Haut Lanhuedoc et Vignobles“, град Сен Шиниен, Франция.
Дейностите по проекта ще се реализират в продължение на 7 месеца и МИГ Перущица-Родопи ще получи 48 853 лв безвъзмездна финансова помощ за изпълнението им.
В резултат се очаква да се създадат възможности за развитие на местните продукти и услуги, обединяващи култура, туризъм и винопроизводство на територията на МИГ Перущица-Родопи и да се подготви проект за транснационално сътрудничество между трите местни инициативни групи от България, Гърция и Франция.


alt


[29 Август 2019] Становище - предложение касаещо постъпили възражениея относно публикуван на 30.07.2019г. общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ : [Прочети]


[29 Август 2019] Във връзка с публикуван на 30.07.2019г. на сайта на община „Родопи“  в секции „новини“ , „обяви и съобщения“ и раздел „общински съвет“ – „Докладни и предложения“ общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ. Публикуване на постъпили възражения : [Възражение 23.08], [Възражение 29.08], [Възражение2-29.08]


[29 Август 2019] Предоставяне на земи общинска собственост на община „Родопи“  за обезщетяване на собствениците и техните наследници притежавали земеделска земя преди образуването на ТКЗС или ДЗС одобрени с влязло в сила Решение № 231 прието с Протокол № 07/10.07.2015г.: [Прочети]


Община „Родопи”, първа в област Пловдив стартира предоставянето на Патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания

alt

На 07.08.2019г. в Заседателната зала на Общински съвет - Родопи се състоя информационно събитие по проект с рег. №  BG05M9OP001-2.040-0082-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в  Община Родопи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. [Прочети]


[02 Август 2019] Заповед на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете", относно отпадни продукти от клане на прасета във ферми тип "Заден двор": [Прочети]


[02 Август 2019] Заповед на Директора на Регионална дирекция по горите - Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете", относно забрана за достъп до горски територии: [Прочети]


[02 Август 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 03.08.2019г. за отделни области е обявен "жълт" код (потенциално опасно време) за краткотрайни валежи от дъжд, на места и интензивни, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра.: [Прочети]


[01 Август 2019] Заповед на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете", засягаща населени места на територията на община "Родопи" - с.Цалапица, с.Кадиево, с.Оризари, с.Устина и с.Скобелево: [Прочети]


[31 Юли 2019] Заповед на Областния управител на област Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете": [Прочети]


[30 Юли 2019] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за приемане допълнителни списъци със земеделски имоти по предложение с Вх.№ РД-12-04-52/04.07.2019г. на ОСЗ „Родопи“ за предоставяне на земеделска земя с обща площ от 2 041,175 дка за обезщетяване на собствениците от  общинския поземлен фонд, в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя, чрез план за обезщетяване. Настоящото производство се открива с цел достигане до по-висок процент за ефективно обезщетяване на правоимащите лица със земеделски имоти.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[19 Юли 2019] Община "Родопи" уведомява, че Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е разработена и внедрена в Министерството на туризма. Крайния срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиери) в ЕСТИ е 30.09.2019г.: [Прочети]


Правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж


Според европейските правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж, пътищата се делят на четири категории:
НИВО А - над 4000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 3 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 2 часа
НИВО Б - 4000 – 2000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 5 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 3 часа
НИВО В – 2000 - 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 7 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 5 часа
НИВО Г - под 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 10 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 8 часа.


                                                                                                                                                                                                                                                  Архив на новините