ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица-Родопи

С настоящото се поканват заинтересованите страни да участват в обществено обсъждане на промяна в СВОМР на МИГ Перущица-Родопи във връзка с възможност за допълнително финансиране на мерките от СВОМР на…

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32, АЛ.4 ОТ ДОПК към 12.05.2021г.

Списък на длъжниците за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, патентен данък и туристически данък към община Родопи – област Пловдив, във връзка с…

СЪОБЩЕНИЯ ДО ДЛЪЖНИЦИ КЪМ 12.05.2021г.

Съобщение №249/12.05.2021г. Съобщение №250/12.05.2021г. Съобщение №251/12.05.2021г. Съобщение №252/12.05.2021г. Съобщение №253/12.05.2021г. Съобщение №254/12.05.2021г. Съобщение №255/12.05.2021г. Съобщение №256/12.05.2021г. Съобщение №257/12.05.2021г. Съобщение №258/12.05.2021г. Съобщение №259/12.05.2021г. Съобщение №260/12.05.2021г. Съобщение №261/12.05.2021г. Съобщение №262/12.05.2021г. Съобщение №263/12.05.2021г….