Декларации и заявления МДТ

Декларации / Заявления
1Деклараци за леки или товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона
2Декларация за ППС, с изключение на леки и товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона
3Декларация за недвижими имоти по чл.14
4Декларация за освобождаване от данък върху недвижими имоти или ползване на данъчно облекчение по чл.27
5Декларация за придобиване на имущество по чл.49
6Заявление за данъчна оценка
7Патентни декларации
8Декларация по А27 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ /Туристически данък/
9Декларация за облагане с данък върху наследство
10Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
11Справка – декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма – Актуализиран вариант
12Регистър за настанени туристи – Актуализиран вариант

[01 Август 2019] От 14.10.2019г. до 15.11.2019г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 14.10.2019г. до 30.11.2019г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. [Заповед]


[10 Септември 2014] Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от ЗТ и

Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ.

Моля, да имате предвид, че лицата, извършващи хотелиерство, следва да подават Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, в актуализирания й вариант, при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.