Профил на купувача / Обществени поръчки до 27.10.2014г.


[05 Ноември 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Предметът на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на “Ремонтни дейности на читалище „Просвета“ по договор № 52/3/3210314 от 26.11.2013 г., сключен между Община Родопи и Държавен фонд „Земеделие, финансиран по мярка 4.1. на Програма за развитие на селските райони. С проекта се предвижда изпълнение на строително монтажни работи по рехабилитацията на читалище „Просвета“ в село Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.
Документи:Документация Публична покана Протокол Договор

[27 Октомври 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“ във връзка с изпълнение на проект на Община Родопи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

[23 Октомври 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри», Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри»,  Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника»

[13 Октомври 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Ремонтни и пътни работи на Главна улица,вход от асеновградско шосе,направа на отводнителен оток с дължина L-18м.успоредно на главната улица , с. Крумово, община Родопи Оттеглена

[13 Октомври 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Ремонтни и пътни работи на ул. „Васил Левски” по ОТ 93, 94, 92, 117, 131 и 139 , с. Брестовица, община Родопи Оттеглена

[09 Октомври 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри», Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри»,  Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника» Оттеглена

[15 Септември 2014]

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП с предмет:  „Изгoтвяне на технически проект  на Подпорна стена на път ІІІ-862 край р.Дедевска в регулацията на с.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88“
Публикувана наПонеделник  15  септември  2014г.
Документи:Решение Информация за сключен договор

[09 Септември 2014]

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране и аварийно изграждане ) на стоманобетонен/стоманен пътен мост над река Върлешница по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, о.т.96 от о.т.26 до о.т.26 “
Документи:Решение Информация за сключен договор

[05 Септември 2014]

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП с предмет: „Изграждане на Подпорна стена на път ІІІ-862 край р.Дедевка в регулацията на С.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88“
Документи:Решение Информация за сключен договор

[04 Септември 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Събиране, изпиране, дезинфекциране, ароматизиране, изсушаване, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо и постелъчен инвентар в общинските детски заведения на територията на Община „Родопи”
Прогнозна стойност40 000,00 лв. /четиридесет хиляди лева/  без включен ДДС
Публикувана наЧетвъртък   04 септември  2014г
Валидна доПонеделник  15  септември   2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертитеОфертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 16.09.2014г. в 11:30 часа.
Документи:Публична покана Документация Протокол

[02 Септември 2014]

Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Родопи”
Прогнозна стойност65 000,00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС
Публикувана наВторник    02 септември  2014г
Валидна доЧетвъртък  11  септември  2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертитеОфертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 12.09.2014г. в 11:30 часа.
Документи:Публична покана Документация Протокол

[25 Август 2014]

Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“
Прогнозна стойност49 550.00 лв. без включено ДДС
Публикувана наПонеделник   25  август  2014г
Валидна доПетък  05  септември  2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертитеОфертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 08.09. 2014г. в 11:00 часа.
Документи:Публична покана Документация Решение за прекратяване

[08 Август 2014]

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП с предмет:  Разкриване на обходен-авариен път, минаващ през имоти  №003156, 003120, 003144, 003152 от КВС на с.Храбрино, почистване на коритото на р.Дедевска в участъка между двата моста и укрепване на подпорната стена-елемент на път ІІІ-862  от Републиканска пътна мрежа в с.Храбрино.
Документи:Решение Информация за сключен договор

[29 Юли 2014]

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП с предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на авторски  надзор за СМР по договор 16/321/01325 от 27.11.2012 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”
Публикувана наВторник 29 юли 2014г.
Документи:Решение Информация за сключен договор

[18 Юли 2014]

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.13 от ЗОП с предмет:  „Текущо юридическо обслужване на Община Родопи на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, вещно и административно право, обществени поръчки и местни данъци и такси”, по обособени позиции, както следва:  Обособена позиция № 1 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в областта на административното право”, Обособена позиция № 2 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в следните области на правото: гражданско и търговско право”, Обособена позиция № 3 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в областта на обществените поръчки”, Обособена позиция № 4 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в областа на вещното право и общинската собственост” и Обособена позиция № 5 – „Юридическо обслужване в областта на местните данъци и такси”
Публикувана наПетък   18 юли  2014г
Документи:Решение Информация за сключен договор Информация за сключен договор Информация за сключен договор Информация за сключен договор Информация за сключен договор

[07 Юли 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на обединени детски заведения на територията на Община Родопи“
Прогнозна стойност128 649лв. (сто двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и девет лева ) без включен ДДС
Публикувана наПонеделник   07 юли  2014г
Валидна доСряда  16  юли   2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертитеОфертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 17.07.2014г. в 11:00 часа.
Документи:Публична покана Документация Протокол

[30 Юни 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Открита процедура по чл.14 ал.3 т.2 и чл.64 ал.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската IV- класна пътна мрежа на територията на община Родопи за зимен сезон 2014 г./2015 г.
Публикувана наПонеделник 30  юни 2014г
Документи:Решение Обявление Документация Информация за сключен договор Информация за изпълнението на договор

[23 Юни 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на обединени детски заведения на територията на Община Родопи“
Публикувана наПонеделник 23  юни 2014г
Валидна доПонеделник 30  юни   2014г.
Документи:СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Община Родопи и  необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под номер (уникален код) 9031011,уведомява всички заинтересовани лица, че същата  обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на обединени детски заведения на територията на Община Родопи“, публикувана на 20.06.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9031011 е оттеглена

[20 Юни 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Родопи“
Публикувана наПетък 20 юни 2014г
Валидна доПетък 27  юни   2014г.
Документи:СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Община Родопи ,уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Родопи“, публикувана на 20.06.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9030935 е оттеглена. Заповед за прекратяване

[20 Юни 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на компрометирана улична мрежа в населените места на територията на Община „Родопи” с трошенокаменна настилка  „
Публикувана наПетък 20 юни 2014г
Валидна доПетък 27  юни   2014г.
Документи:Публична покана Документация

[20 Юни 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Преписка:00464-2014-0003 (Отворена)
Процедура:Договаряне без обявление /чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП/
Описание:Доставка на дизелово гориво за отопление, 10 ppm E5, маркиран червен или газьол за отопление маркиран червен  за нуждите на детските и учебни заведения и общинска администрация на Община „Родопи“.
Документи:Решение

[10 Юни 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „„Изкърпване  и асфалтиране на  единични дупки на  уличната мрежа с асфалтова настилка по населените места на територията на Община „Родопи”
Публикувана наВторник   10  юни 2014г
Валидна доВторник  17  юни  2014г.
Документи:Публична покана Документация

[03 Юни 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Извършване на ремонтни работи  на : 1.  Път IV-64607, находящ се между с.Цалапица и път  I-8  Пловдив-Пазарджик и  2. Път ІV-6,  между с. Крумово и път  I-8  Пловдив-Асеновград “
Публикувана наВторник 03 юни 2014г
Валидна доСряда 11  юни   2014г.
Документи:Публична покана Документация

[02 Юни 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на ел. оборудване за кухненски блокове на детски градини на територията на Община Родопи”
Публикувана наПонеделник   02  юни  2014г
Валидна доПонеделник  09  юни   2014г.
Документи:Публична покана Документация

[29 Май 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на хигиенни и санитарни препарати, дезифектанти и консумативи за нуждите на общинската администрация, кметствата и детските заведения, намиращи се на територията на Община „Родопи””,
Публикувана наЧетвъртък   29  май 2014г
Валидна доПетък  06  юни  2014г.
Документи:Публична покана Документация

[21 Май 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Реконструкция  на улично осветление в 18 населени места на Община Родопи“
Публикувана наСряда   21  май 2014г
Валидна доСряда 28  май   2014г.
Документи:Публична покана Документация

[20 Май 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги  за нуждите на Община Родопи”
Публикувана наВторник   20  май 2014г
Валидна доВторник 27  май   2014г.
Документи:Публична покана Документация

[23 Май 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на ремонтни работи  на : 1.  Път IV-64607, находящ се между с.Цалапица и път  I-8  Пловдив-Пазарджик и  2. Път ІV-6,  между с. Крумово и път  I-8  Пловдив-Асеновград
Публикувана наПетък   23  май 2014г
Валидна доПонеделник 02  юни   2014г.
Документи:Публична покана Документация Решение за прекратяване

[21 Май 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Реконструкция  на улично осветление в 18 населени места на Община Родопи“
Публикувана наСряда   21  май 2014г
Валидна доСряда 28  май   2014г.
Документи:Публична покана Документация

[20 Май 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги  за нуждите на Община Родопи”
Публикувана наВторник   20  май 2014г
Валидна доВторник 27  май   2014г.
Документи:Публична покана Документация

[16 Май 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пристройка, преустройство и реконструкция на стара учебна сграда към основно училище „Неофит Рилски“ в УПИ –детски ясли, кв.71, с. Ягодово”
Публикувана наПетък   16  май 2014г
Валидна доПонеделник 26  май   2014г.
Документи:Публична покана Документация

[25 Април 2014]

alt
ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Анализ и оценка на действащи стратегически документи; Изработване на проекти за стратегически планове и/или програми, Механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила за работа на обществения съвет; Обществени обсъждания; Обучение. – по проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при изготвянето и реализацията на общински  стратегически планове и програми“, по Договор № 13-13-20/08.01.2014г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Публикувана наПетък 25 април 2014г
Валидна доПетък 09 май  2014г.
Документи:Публична покана Документация Разяснение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


[10 Април 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана, отправена от Община Родопи, съгласно чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улично осветление в 18 населени места на Община Родопи“
Публикувана наВторник  10 април2014г
Валидна доВторник   22  април  2014г.
Документи:Публична покана Документация Разяснение Решение за прекратяване

[08 Април 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни работи на IV-класен път, находящ се между гр.Пловдив и с.Ягодово от табела „Пловдив” 2+800 кв. до 4+050 км. посока с.Ягодово”
Публикувана наВторник  08 април2014г
Валидна доВторник   15  април  2014г.
Документи:Публична покана Документация Разяснения

[07 Април 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Преписка:00464-2014-0002 (Отворена)
Процедура:Договаряне без обявление /чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП/
Описание:Доставка на дизелово гориво за отопление, 10 ppm E5, маркиран червен или газьол за отопление маркиран червен  за нуждите на детските и учебни заведения и общинска администрация на Община „Родопи“.
Документи:Решение Решение за прекратяване

[04 Април 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на път IV-8606, находящ се между гр.Пловдив и с. Марково, отсечката от гр.Пловдив до Околовръстен път от км 0+000 до км 0+810
Публикувана наПетък  04 април2014г
Валидна доПонеделник 14  април  2014г.
Документи:Публична покана Документация Разяснения

[04 Април 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на път IV-37516, находящ се между с.Брестовица и с.Първенец от км 0+000 до км 1+750„
Публикувана наПетък  04 април2014г
Валидна доПонеделник 14  април  2014г.
Документи:Публична покана Документация Разяснения

[26 Март 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията на Община „Родопи”, кметства на територията на общината и детските заведения”,
Документи:Публична покана Документация

[25 Март 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Преписка00464-2014-0001 (Отворена)
ПроцедураОткрита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП (доставка)
Описание:“Доставка на хранителни продукти за детските  заведения (ЦДГ и ОДЗ) на територията на Община Родопи по 6 /шест/ обособени позиции: Обособена позиция 1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция 2: Хляб и тестени изделия; Обособена позиция 3: Месо и месни хранителни продукти, риба; Обособена позиция 4: Плодови и зеленчукови консерви; Обособена позиция 5: Кокоши яйца; Обособена позиция 6: Пакетирани хранителни продукти.”
Документи:Решение Обявление за обществена поръчка Документация за участие (Образци и указания,КСС) Разяснение Покана за отваряне на ценови оферти Отлагане на датата за отваряне на ценови оферти Покана за отваряне на ценови оферти на 12.06.2014г

[10 Февруари 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1.1куб.м. и метални кофи за битови отпадъци-110л.“  
Публикувана наПонеделник  10 февруари 2014г
Валидна доВторник 18  февруари  2014г.
Документи:Публична покана Документация

[05 Февруари 2014]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предметИзбор на изпълнител за осъществяване на услуги по връзки с обществеността, изработване, редактиране, художествено оформление, предпечат и печат на Информационен бюлетин на Община Родопи”
Публикувана наСряда 05 февруари 2014г
Валидна доСряда 12 февруари  2014г.
Документи:Публична покана Документация Разяснение

[30 Декември 2013]

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“ във връзка с изпълнение на проект на Община Родопи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Публикувана наПонеделник 30 декември 2013г.
Валидна доПетък 10 Януари 2014г.
Документи:Публична покана Документация

[27 Декември 2013]

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.1 от ЗОП с предмет:  „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Родопи”
Публикувана наПетък 27 декември 2013г.
Документи:Решение

[20 Декември 2013]

Възложител:Община Родопи
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Провеждане на функционален анализ на община Родопи, разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи в съответствие с изведените във функционалния анализ препоръки и План за действие и обучение на служителите от общинска администрация във връзка с проведения функционален анализ“. Дейностите, предмет на поръчката, са част от изпълнението на проект: „Подобряване на ефективността на Общинска администрация Родопи“ в рамките на приоритетна ос I. „Добро управление“, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”  на Оперативна програма „Административен капацитет“,  по който Община Родопи е бенефициент.
Публикувана наПетък 20 декември 2013г
Валидна доПонеделник 06 януари 2014г.
Документи:
Публична покана Документация

[20 Ноември 2013]

Възложител:Община Родопи
Преписка:00464-2013-0009 (Отворена)
Процедура:Открита чл.14 ал.1 т.1 ЗОП (строителство)
Описание:Избор на изпълнител на СМР на обектите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г. със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Храбрино, община Родопи, ОбластПловдив Обособена позиция 2: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Оризари, община Родопи, Област Пловдив Обособена позиция 3: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Бойково, община Родопи, Област Пловдив“
Документи:Решение
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие“ (Образци и указания, проектна документация)
Разяснение  
Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.29,ал.1 от ЗОП
Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.29,ал.1 от ЗОП
Разяснение Покана на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП

[12 Ноември 2013]

Възложител:Община Родопи
Преписка:00464-2013-0008 (Отворена)
Процедура:Договаряне без обявление /чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП/
Описание:„Доставка на твърдо гориво за отопление- руски въглища марка „ДО-25-60мм“, дърва за горене и пелети за нуждите посочените в т.4 от поръчка -спецификация №02 към договор за борсово посредничество №39/07.10.2013г. обекти  на територията на Община Родопи за отоплителен сезон   зима (месец ноември) 2013/пролет (месец април) 2014”
Документи:Решение
 

[08 Октомври 2013]

Възложител:Община Родопи
Преписка:00464-2013-0007 (Отворена) 
Процедура:Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП (услуга)
Описание:„Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор за СМР по договор 16/321/01325 от 27.11.2012 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”
Краен срок за подаване на оферти05.11.2013г. (17:00ч) 
Документи:Решение
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие“ (Образци и указания) Покана на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП

[03 Октомври 2013] Договаряне без обявление – чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП
Доставка на  горива – бензин А98H, А95Н и дизелово гориво за нуждите на служебните  моторните превозни средства и  друга техника, собственост на Община Родопи, чрез периодични покупки  посредством карти за безналично плащане от търговските обекти( бензиностанции) [Решение]


[27 Септември 2013] ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската IV- класна пътна мрежа на територията на община Родопи за зимен сезон 2013 г. / 2014 г.”


[25 Юли 2013] ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител за Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Родопи- Пловдив“. [Документация]


[23 Юли 2013] ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител на консултантска услуга „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по проект  „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Родопи, обл.Пловдив, съгласно договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г, финансиран по  Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. [Документация] [Решение за определяне на изпълнител]


[21 Май 2013] Публична покана с предмет: „Текущ ремонт (частично изкърпване на пътно платно) на уличната мрежа по населени места, намиращи се на територията на Община Родопи публикувана в РОП на АОП под уникален №9015731  [Документация]


[30 Април 2013] Публична покана с предмет: „Текущ ремонт (частично изкърпване на пътно платно) на уличната мрежа по населени места, намиращи се на територията на Община Родопи. [Документация]
Решение за прекратяване [Прочети]


[26 Април 2013] Публична покана с предмет: „Текущ ремонт и  преасфалтиране на път IV-клас в участъка от 0+000 км до2+860 км., посока с.Ягодово-гр.Пловдив,  намиращ се на територията на Община Родопи“. [Документация]


[26 Април 2013] Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на община Родопи [Документация]  [Решение за промяна] [Решение за прекратяване]


[12 Февруари 2013] Открита процедура по реда на чл.14,ал.3, т.2 от ЗОП “Предоставяне на услуги  за изготвяне и разпространение на рекламно – информационни материали за изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба”. [Изтегли документация] [Решение за промяна по чл.27А ал.3 от ЗОП]  [Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на  чл.29,ал.1 от ЗОП] [Разяснение 2] [Разяснение 3] [Разяснение 4] [Разяснение 5]


[12 Февруари 2013] „Предоставяне на кетъринг услуги във връзка с изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”2007 -2013г [Изтегли документация][Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на  чл.29,ал.1 от ЗОП]


[06 Февруари 2013] Обявление за възложена поръчка [Изтегли обявление]


[28 Януари 2013] Предварително обявление за обществена поръчка – Избор на изпълнител за осъществяване на текущ одит по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, община Родопи и с.Катуница, община Садово“ [Изтегли обявление]


[28 Януари 2013] Обявление за предварителна информация – Избор на изпълнител за инженеринг „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, община Родопи“ [Изтегли обявление]


[28 Януари 2013] Обявление за предварителна информация – Строителен надзор, съгласно ЗУТ при извършване на строителни дейности по проект:“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, община Родопи и с.Катуница, община Садово, област Пловдив“ [Изтегли обявление]


[22 Януари 2013] Договаряне без обявление по ЗОП чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП
Доставка на дизелово гориво за отопление, 10 ppm E5, маркиран червен или газьол за отопление маркиран червен  за нуждите на детските и учебни заведения и общинска администрация на община „Родопи“ за отоплителен сезон зима  2012/ пролет 2013г. [Изтегли решение]


[21 Ноември 2012] Избор на консултант за „Подготовка на документации за възлагане на обществена поръчка по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, Община Родопи и с.Катуница, Община Садово, област Пловдив” [Изтегли документация]


[29 Октомври 2012] Обществена поръчка с предмет:   Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Първенец за учебните 2012/2013 и 2013/2014 г.” [Изтегли документация]


Обществена поръчка с предмет:  „Ремонтни работи на път IV- ти клас, находящ се между с. Първенец и с. Марково от км 7+560 до км 11+196„ [Изтегли документация]


Обществена поръчка с предмет:  „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община РОДОПИ“ [Изтегли документация]


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведение (ЦДГ и ОДЗ) на територията на община Родопи по обособени позиции” [Съобщение]


Решение за частично прекратяване – ОП1 и ОП6


Решение за частично прекратяване – ОП2


Решение за частично прекратяване -ОП3, ОП5, ОП7


Покана