Проекти на Наредби, Планове и Програми

Име на документ
95
Проект на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община „Родопи“

04 Февруари 2021г.
Прочети програма
94План за интегрирано развитие на община „Родопи“ за периода 2021 – 2027 г.

03 Февруари 2021г.
Прочети докладната записка
Прочети план

10 Февруари 2021г.
Прочети възражение от 09.02.2021г.

17 Февруари 2021г.
Прочети възражение от 15.02.2021г.
93Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

09 Декември 2020г.
Прочети докладната записка

31 Декември 2020г.
Прочети справка
92Проект на Наредба за изменение и допълнение на Приложение №3 към Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община „Родопи“

18 Ноември 2020г.
Прочети докладната записка и мотиви

11 Декември 2020г.
Прочети възражение от 27.11.2020г.

17 Декември 2020г.
Прочети възражение от 14.12.2020г.
Прочети възражение от 17.12.2020г.
91  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет „Родопи“ за определяне размера на местните данъци Публикувано на 12 Ноември 2020г. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.11.2020г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет „Родопи“ за определяне размера на местните данъци. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община „Родопи“, област Пловдив, адрес: гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански №1А или на електронен адрес: [email protected] .

Прочети констативен протокол
Прочети доклад
Прочети мотиви и проект на решение
Прочети частична оценка на въздействието

11 Декември 2020г.
Прочети възражение от 27.11.2020г.

15 Декември 2020г.
Прочети справка
90Приемане на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място на територията на Община „Родопи“в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година

12 Ноември 2020г.
Прочети констативен протокол
Прочети покана
Прочети докладна записка
Прочети Приложение №1
Прочети Приложение №2
Прочети Приложение №3

14 Декември 2020г.
Прочети справка
89Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“- Пловдив

06 Ноември 2020г.
Прочети докладната записка
Прочети мотиви

17 Декември 2020г.
Прочети справка
88Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност, реда, условията и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община „Родопи“- Пловдив

06 Октомври 2020г.
Прочети докладната записка
Прочети проект
87Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“- Пловдив

10 Септември 2020г.
Прочети докладната записка
Прочети предложение
Прочети проект
Прочети мотиви
86Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“- Пловдив

05 Август 2020г.
Прочети докладната записка
Прочети приложение №5

18 Август 2020г.
Прочети мотиви

19 Август 2020г.
Прочети възражение от 17.08.2020г.
85Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните (начални) наемни цени на имоти – общинска собственост

05 Август 2020г.
Прочети докладната записка
84Приемане на Програма за енергийна ефективност на община „Родопи“ за периода 2020 -2025г.

30 Юли 2020г.
Прочети докладната записка

16 Март 2020г.
Прочети докладната записка

02 Септември 2020г.
Прочети възражение от 13.08.2020г.
Прочети писмо от 17.08.2020г.
83Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и и биогорива на община „Родопи“ за периода 2020 -2023г.

30 Юли 2020г.
Прочети докладната записка

  16 Март 2020г.
Прочети докладната записка

02 Септември 2020г.
Прочети възражение от 13.08.2020г.
Прочети писмо от 17.08.2020г.
82Приемане на нова „Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община „Родопи“

17 Февруари 2020г.
Прочети докладната записка
81Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община „Родопи“

29 Януари 2020г.
Прочети докладната записка
80Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за изключване на имот № 043052 в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№ 959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№ 92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение № 231, взето с Протокол № 7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи. Настоящото производство се открива, тъй като съгласно Писмо с Вх.№ 92-ОбС-27/18.09.2019г. на Началника на ОСЗ – Родопи горепосоченият имот представлявал част от стопански двор, с начин на трайно ползване – свободна площ и неправомерно е бил включен в списъка за обезщетение на правоимащите собственици и наследници и следва да бъде изключен от Решение № 231, прието с Протокол № 7/10.07.2015г. на Общински съвет „Родопи”.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление.


15 Януари 2020г.
Прочети докладната записка
79Приемане на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място на територията на община „Родопи“в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 година

13 Ноември 2019г.
Прочети констативен протокол
Прочети покана
Прочети докладна записка
Прочети Приложение 1
Прочети Приложение 2
Прочети Приложение 3
78Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“ – Пловдив

31 Октомври 2019г.
Прочети докладната записка
77Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на общински съвет „Родопи“ за определяне размера на местните данъци

18 Октомври 2019г.
Прочети констативен протокол
Прочети доклад
Прочети мотиви
Прочети частична оценка на въздействието

19 Ноевмри 2019г.
Прочети справка
76Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за приемане допълнителни списъци със земеделски имоти по предложение с Вх.№ РД-12-04-52/04.07.2019г. на ОСЗ „Родопи“ за предоставяне на земеделска земя с обща площ от 2 041,175 дка за обезщетяване на собствениците от  общинския поземлен фонд, в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя, чрез план за обезщетяване. Настоящото производство се открива с цел достигане до по-висок процент за ефективно обезщетяване на правоимащите лица със земеделски имоти.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление.


30 Юли 2019г.
Прочети докладната записка
Прочети списък – предложение ОСЗ Родопи

29 Август 2019г.
Прочети възражение от 23.08.2019г.
Прочети възражение от 29.08.2019г.
Прочети възражение2 от 29.08.2019г.
Прочети становище – предложение

05 Септември 2019г.
Прочети решение 271 на ОбС-Родопи от 03.09.2019г.
75Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на битови отпадъци, строителни отпадъци, биоразградими отпадъци, опасни отпадъци от бита и масово разпостранени отпадъци на община „Родопи“

08 Юли 2019г.
Прочети докладната записка
74Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на общински съвет „Родопи“ за определяне размера на местните данъци

24 Юни 2019г.
Прочети констативен протокол
Прочети доклад
Прочети мотиви
Прочети частична оценка на въздействието

06 Август 2019г.
Прочети справка
73Приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост на  община Родопи

20 Май 2019г.
Прочети констативен протокол
Прочети докладната записка
Прочети мотиви и предварителна оценка на въздействието
72Приемане на Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община „Родопи“

20 Март 2019г.
Прочети докладната записка
Прочети справка
71Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските горски територии, собственост на  община „Родопи“

13 Март 2019г.
Прочети докладната записка
Прочети справка
70Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на  община „Родопи“

08 Март 2019г.
Прочети докладната записка
Прочети справка
69Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община „Родопи“

11 Януари 2019г.
Прочети докладната записка
Прочети справка
68Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община „Родопи“ – Пловдив

12 Ноември 2018г.
Прочети докладната
67Приемане на Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Родопи

05 Ноември 2018г.
Прочети констативен протокол
Прочети докладната записка
Прочети мотиви и предварителна оценка на въздействието
66  Приемане на Вътрешни правила за организацията на работа на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет „Родопи“, реда за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ и за установяване конфликт на интереси

08 Октомври 2018г.
Прочети докладната
65Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

08 Октомври 2018г.
Прочети докладната
64Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“ – област Пловдив

10 Юли 2018г.
Прочети констативен протокол
Прочети доклад
Прочети мотиви
Прочети частична оценка на въздействието

13 Август 2018г.
Прочети справка
63Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

18 Юни 2018г.
Прочети докладната
62Приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община „Родопи“

23 Май 2018г.
Прочети докладната
61Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

03 Май 2018г.
Прочети докладната
60Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община „Родопи“ – Пловдив

13 Април 2018г.
Прочети докладната
59Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисни (начални) наемни цени на имоти – общинска собственост

23 Март 2018г.
Прочети докладната
58Проект на Програма за управление на отпадъците 2018г. – 2020г. на община Родопи, област Пловдив Публикувано на: 22 Март 2018г. Проект на наредба
57Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

19 Февруари 2018г.
Прочети докладната
56Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисни (начални) наемни цени на имоти – общинска собственост

09 Февруари 2018г.
Прочети докладната
55Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Родопи

26 Януари 2018г.
Прочети докладната
54Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Родопи

06 Декември 2017г.
Прочети докладната
53Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Родопи – Пловдив

26 Октомври 2017г.
Прочети докладната
52Приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Родопи

26 Септември 2017г.
Прочети докладната
51Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламна дейност на Община Родопи Публикувано на 23 Юни 2017г. Прочети докладната
50  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Родопи

02 Юни 2017г.
Прочети докладната
49Приемане на наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Родопи

31 Май 2017г.
Прочети докладната
48 ; Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за рекламна дейност на Община Родопи

31 Май 2017г.
Прочети докладната
 
47ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13 ЗА УПРАПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РОДОПИ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

18 Май 2017г.
Прочети докладната
46ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

25 Април 2017г.
Прочети докладната
45ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕИ ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ – ПЛОВДИВ

25 Април 2017г.
Прочети докладната
44Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив

21 Април 2017г.
Мотиви и проект на наредба Справка по чл.26 ал.5
43Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и постоянните комисии на общинската администрация

28 Март 2017г.
Прочети докладната
42ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ

22 Март 2017г.
Прочети докладната
41ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕИ ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ – ПЛОВДИВ

15 Март 2017г.
Прочети докладната
40ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

14 Март 2017г.
Прочети докладната
Справка по чл.26 ал.5
39ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РОДОПИ ,ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

10 Март 2017г.
Прочети докладната
38ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

25 Януари 2017г.
Прочети докладната
37ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ – ПЛОВДИВ

12 Януари 2017г.
Прочети докладната
36ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ – ПЛОВДИВ

15 Декември 2016г.
Прочети докладната
35ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

16 Ноември 2016г.
Изменение на наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
Частична оценка на въздействието
34ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ Публикувано на: 08 Ноември 2016г. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.11.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Родопи за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет Родопи с Решение № 23, Протокол № 6/28.02.2008 г., изм. с Решение № 288, Протокол № 17/30.01.2009 г., Решение № 560, Протокол № 29/28.01.2010 г., Решение № 892, Протокол № 45/08.04.2011 г., Решение № 61, Протокол № 6/07.03.2014 г. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Родопи, област Пловдив, адрес: гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански №1А или на електронен адрес: [email protected] .

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Родопи за определяне размера на местните данъци и мотиви
33Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет,постоянните комисии и на общинската администрация

30 Август 2016г.
Прочети докладната

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи- Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: [email protected]
32Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Родопи

29 Август 2016г.
Прочети докладната

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи – Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А  или следните ел. адреси: [email protected]
31Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Родопи

23 Август 2016г.
Прочети докладната
Мотиви

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи – Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, уул.Софроний Врачански №1А;  или следните ел. адреси: [email protected]
30Проект на наредба за дейностите в детските градини на територията на община Родопи

19 Август 2016г.
Проект на наредба
29Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детските градини на територията на община Родопи

05 Август 2016г.
Проект на наредба
28Проект на наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Родопи

05 Август 2016г.
Проект на наредба
27Проект на наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Родопи

13 Април 2016г.
Проект на наредба

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 15-дневен срок в деловодството на Община Родопи – Област Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: [email protected]
26Проект на наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на територията на община Родопи

13 Април 2016г.
Проект на наредба Мотиви

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи – Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: [email protected]
25Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

22 Декември 2015г.
Проект на правилник
24Даване на съгласие община Родопи да стане редовен член на Асоциация общински гори и определяне на пълномощен представител на община Родопи в общото събрание на Асоциация общински гори

14 Май 2015г.
Прочети докладната

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи – Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: [email protected]
23Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Родопи
22Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Родопи – Пловдив

09 Април 2015г.
Проект на наредба Мотиви

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи – Област Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул. ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: [email protected]
21Проект на стратегия за развитие на туризма в община Родопи (2014-2020г.)
20Проект на общински план за развитие на община Родопи за периода 2014-2020г.
19Проект на правилник за работа на обществен съвет за наблюдение и контрол
18Проект на механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на общински политики – община Родопи
17Проект на програма за развитие на интензивното земеделие в община Родопи (2014-2020г.)
16Проект на Цели, приоритети и мерки за развитие на община Родопи за периода 2014-2020г.
15Проект на изменение и допълнение на наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Родопи.
14Проект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи област Пловдив.
13Проект на изменение и допълнение на наредба за управление на общинските пътища
12Проект на наредба за насърчаване на инвестициите в община Родопи
11Проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето на местни данъци и цени на услуги на територията на Община Родопи – Пловдив

08 Май 2014г.
Прочети докладната

Предоставя се на заинтересованите лица 14 дневен срок считано от 08.05.2014г. ,в който срок могат да направят предложения и да изразят становища по проекта, които да депозират в   деловодството на община Родопи – Област   Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или на e-mail: [email protected]
10Годишен план за развитие на социалните услуги в община Родопи – 2014 година
9ПРОЕКТ на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив. 

10 януари 2014г.
Проект на наредба
8ПРОЕКТ на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Родопи гр.Пловдив, приета от Общински съвет Родопи

03 януари 2014г.
Проект на наредба Мотиви

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи- Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси:
7Проект на наредба за управление на БО, СО, БИОО, ОБО и МРО на община Родопи
6Проект на правила за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Община Родопи
5Проект на общинска програма за закрила на детето – 2013г.
4Проект на правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Родопи
3Проект на наредба за упрабление на общинските горски територии собственост на община Родопи
2Общинска програма за закрила на детето 2012г
1Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Родопи – 2012г